Organizačné členenie

GENERÁLNY RIADITEĽ SAŽP
    Kancelária generálneho riaditeľa
    Odbor kontroly
    Odbor personalistiky
 Zástupca pre európske programy a projekty
 Zástupca pre prierezové činnosti
 Zástupca pre komunikáciu
 SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY
      Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky
    Odbor environmentálnych služieb
    Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
      Oddelenie informačných nástrojov a reportingu
      Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia
      Oddelenie Life
    Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce
      Regionálne centrum Bazilejského dohovoru
    Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny
      Oddelenie starostlivosti o krajinu
      Oddelenie starostlivosti o sídla a regióny
    Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
      Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu
      Stredisko environmentálnej výchovy Dropie
    Odbor environmentálneho manažérstva
 SEKCIA RIADENIA PROJEKTOV SAŽP A LEGISLATÍVY
    Odbor riadenia projektov 1
    Odbor riadenia projektov 2
    Odbor verejného obstarávania
    Odbor právnych služieb
 SEKCIA FONDOV EÚ
      Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ
    Odbor riadenia implementácie projektov vôd
    Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení
    Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
    Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
      Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I.
      Oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II.
    Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
    Odbor kontroly verejného obstarávania
    Odbor technickej pomoci a publicity
    Odbor riadenia implementácie národných projektov
    Odbor metodiky a monitorovania
    Odbor legislatívno-právny
 SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
     Odbor ekonomiky
     Odbor prevádzky a správy majetku
 SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEJ INFORMATIKY
     Odbor informačných systémov
     Odbor prevádzky IT
 SEKCIA PLÁNU OBNOVY
Vytlačiť

Navigácia: