ENVIROMESTO 2019

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasujú 2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019. Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote. Pre mestské samosprávy je aj táto súťaž príležitosťou bilancovať výsledky svojho úsilia v prospech environmentu a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Súťaž je vyhlasovaná na podporu miestnych orgánov a zvýšenie povedomia verejnosti. Podnecuje komunitné vnímanie a spoluprácu politikov, podnikateľov, škôl, neziskových organizácií a verejnosti, keďže práve na miestnej úrovni sa dajú najlepšie nájsť účinné riešenia pre viaceré problémy životného prostredia.

V aktuálnom ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri tituly v  jednotlivých súťažných oblastiach: Enviromesto v oblasti prechodu na zelené a obehové hospodárstvo, Enviromesto v oblasti ochrany prírody a krajiny, Enviromesto v oblasti ochrany ovzdušia,  Enviromesto v oblasti adaptácie na zmierňovanie dopadov zmeny klímy, pričom v každej oblasti sa súťaží v kategóriách: Aktívna samospráva, Originálna aktivita a Trvalé opatrenie.  Titul Enviromesto 2019 môže získať len mesto  súťažiace vo všetkých oblastiach.

 

Súťaž v roku 2019  je vyhlásená v nasledovných oblastiach:

 

A.     Prechod na zelené a obehové hospodárstvo

V tejto oblasti mesto prezentuje uplatňovanie zeleného aspektu v procesoch verejného obstarávania s cieľom znížiť negatívny vplyv samosprávy na životné prostredie a aktivity mesta, ktoré sú prioritne zamerané na podporu obehového hospodárstva.

B.     Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra

Mesto preukazuje mieru starostlivosti o ochranu, manažment a plánovanie mestskej krajiny s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť, projekty a realizácie pomáhajúce v tvorbe novej zelenej infraštruktúry a zelených plôch a k zveľaďovaniu a zlepšovaniu mestskej krajiny.

C.     Ochrana ovzdušia

Mesto prezentuje, ako strategicky plánuje, myslí a vytvára podmienky na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia v meste vzhľadom na účinnosť, efektivitu  a udržateľnosť realizovaných alebo prebiehajúcich aktivít, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste.

D.     Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Preukazuje sa schopnosť mesta vysporiadať sa s extrémnymi prejavmi počasia ako sú napríklad vlny horúčav alebo prívalové dažde zrealizovanými adaptačnými opatreniami na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v mestskom prostredí.

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 1. októbra 2019 počas konferencie Životné prostredie miest a Environmentálna regionalizácia SR.

 

 

Laureátom súťaže Enviromesto za rok 2019 sa stalo mesto Kežmarok.

Víťazom v oblasti A, prechod na zelené a obehové hospodárstvo sa stalo mesto Pezinok.

Víťazom v oblasti B ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra sa stalo mesto Banská Bystrica.

Víťazom v oblasti C, ochrana ovzdušia sa stalo mesto Žilina.

Víťaz v oblasti D, adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy sa stalo mesto Nitra

Špeciálne ocenenie bolo udelené mestám: Považská Bystrica, Púchov, Svit, Bratislava, Čadca, LIptovský Mikuláš a Komárno.

Čestné uznanie si odniesli: Kysucké Nové Mesto, Rajecké Teplice, Zlaté Moravce.

 

Ocenené mestá Enviromesto 2019

 ocenené mestá v rámci súťaže Enviromesto 2019

 

Vytlačiť