Zmena klímy

Minimalizácia rizík a nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy je založená popri znižovaní emisií skleníkových plynov aj na adaptačných opatreniach, ktoré znížia zraniteľnosť a umožnia adaptáciu človeka a ekosystémov.

Adaptačné opatrenia predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky a využívať pozitívne účinky zmeny klímy. Jednými z definovaných prístupov sú „zelené štrukturálne prístupy“, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti ekosystémov a s cieľom zastaviť stratu biologickej rozmanitosti a degradáciu ekosystémov a obnoviť vodné cykly, súčasne využívajú funkcie a služby, ktoré poskytujú ekosystémy.

Krajina pôsobí ako integrujúci rámec pri riešení vzťahov v krajine. Je nutné komplexné posúdenie jej štruktúry, vlastností, fungovania, procesov, ale i príčin a následkov vývoja krajiny v minulosti a vývojových trendov do budúcnosti. Iba komplexné vnímanie kontextu vzťahov v krajine, jej hodnôt i hrozieb môže zabezpečiť trvaloudržateľné využívanie jej zdrojov a ekosystémové služby.

Zmenami postupov hospodárenia v krajine, zmenou krajinnej štruktúry s prvkami zelenej infraštruktúry je možné docieliť postupnú obnovu vodozádržnej funkcie krajiny, zmenu distribúcie vody v povodí, spomaľovanie odtoku z povodia, podporu prirodzenej akumulácie, zvýšenie odolnosti krajiny na nárazové a extrémne situácie a atmosférické javy súvisiace s časovými a priestorovými zmenami rozdelenia a distribúcie zrážok, znižovanie vodnej erózie pôdy v povodí a tým znižovanie negatívneho dopadu klimatických zmien na krajinu.

 

 

Daniela Andrejčinová Mgr.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
daniela.andrejcinova@sazp.sk
048 4374162
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista v oblasti zelenej infraštruktúry 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť