Pracovná skupina pre adaptáciu 

Adaptačné aktivity v rámci svojich kompetencií, spoluprácu s ďalšími ministerstvami, odbornými inštitúciami a ďalšími relevantnými organizáciami, vrátane mimovládnych organizácií, zabezpečuje Pracovná skupina pre adaptáciu (Impact and Adaptation Steering Group, IASG). Táto medzirezortná pracovná skupina, zložená zo zástupcov relevantných rezortov, vedeckých a odborných inštitúcií, zabezpečovala aj prípravu samotnej stratégie a stretáva sa naďalej podľa potreby.

Taktiež bola zriadená Pracovná skupina na vedomostnej báze (Working Group on the Knowledge Base), ktorá spolupracuje s Riadiacou skupinou pre adaptáciou na zmenu klímy a riešenie jej dôsledkov. Pozostáva z výskumníkov, vedcov, akademických pracovníkov a ďalších partnerov. Jej cieľom je zdieľať znalosti, skúsenosti, informácie a výskum klimatických vplyvov, zraniteľnosti, adaptáciu a poskytnúť poradenstvo v oblasti výskumu.

Vytlačiť