Tematické okruhy

♦  Environmentálne riešenia pre skvalitnenie života v mestách.

♦  Príklady dobrej praxe od laureáta súťaže ENVIROMESTO 2019.

♦  Príklady dobrej praxe od víťazov súťaže v oblastiach:

           A,  Prechod na zelené a obehové hospodárstvo

           B. Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra

           C. Ochrana ovzdušia

           D. Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

♦  Lokálne environmentálne dáta ako významný faktor pre rozhodovanie samospráv.

  

Rokovací jazyk

Slovenčina a čeština.

 

Miesto konania

Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina

GPS koordináty:  N 49.219600  E 18.739600

Mapa: https://goo.gl/maps/mTMZSvBQtnsiZdsy9

 

GARANTI KONFERENCIE

Zástupca MŽP SR (upresní sa)

RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ SAŽP

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., riaditeľ sekcie environmentalistiky SAŽP

 

Programový výbor konferencie

Mgr. Zlatica Csontos Šimoňáková, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, MŽP SR, Bratislava

Ing. Peter Hanúsek, zástupca generálneho riaditeľa SAŽP

RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD., vedúca odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, SAŽP

Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Technická univerzita Zvolen, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen

RNDr. Ondřej Mikeš, PhD., Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Brno

Mgr. Petr Hermann, predseda Národnej siete Zdravých miest ČR, Litoměřice

 

Organizačný výbor konferencie

Ing. Marta Slámková, SAŽP

Ing. arch. Zdena Brzá, SAŽP

Bc. Tomáš Mičík, SAŽP

Eva Barčiaková, SAŽP

 

Odborná spolupráca

Odbor politiky životného prostredia sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov, MŽP SR.

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

Prihlasovanie: Prebieha elektronicky cez online formulár na webovej stránke.

Po naplnení kapacít bude prihlasovanie ukončené.

Konferenčné poplatky: Účasť na konferencii je bezplatná. Konferenčný poplatok je hradený z finančných prostriedkov Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia Slovenska.

Ubytovanie a doprava: Ubytovanie počas konferencie a dopravu si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

Miesto konania:  Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina

Zborník: Elektronický zborník prezentácií bude dostupný na webovej stránke konferencie.

Exkurzia: Možnosť účasti na exkurzii v historickom centre mesta Žilina (1. októbra 2019, popoludní). Na exkurziu sa prihlasuje v online prihláške.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE AUTOROV PREDNÁŠOK

Prednášky budú mať oslovení autori.

Autori prednášok odovzdajú svoje prezentácie organizátorom v deň konania konferencie.

 

Časový rozsah prezentácie: 20 min.

 

Prihlasovanie posterových prezentácií: Prebieha cez online formulár na webovej stránke ENVIROMESTA 2019 do 20. septembra 2019.

Poster je potrebné vytlačiť na papier / fóliu v rozmeroch max. výška 1000 x šírka 700 mm.

 

Spracovanie osobných údajov: Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracované a použité v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

20. september 2019           Prihlasovanie posterových prezentácií

20. septembra 2019           Potvrdenie účasti na konferencii zo strany organizátorov

01. október 2019                 Otvorenie konferencie

01. - 02. október 2019        Priebeh konferencie

 

KONTAKTY:

Ing. Marta Slámková, SAŽP

Ing. arch. Zdena Brzá, SAŽP

Bc. Tomáš Mičík, SAŽP

Eva Barčiaková, SAŽP

 

E-mail: enviromesto@sazp.sk 

Tel.: + 421 41 / 50 70 911;  + 421 41 / 50 70 912       

Web: www.sazp.sk/konferenciaZPM2019

 

Poštová adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia

Dolný Val 20

010 01 Žilina

 

Informačná lišta a logá národného projektu

Vytlačiť