Tematické bloky konferencie:

I. BLOK: ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA EÚ A SR V KONTEXTE DOSAHOVANIA CIEĽOV AGENDY 2030

II. BLOK: ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V URBÁNNOM PROSTREDÍ – METODICKÉ PRÍSTUPY

III. BLOK: ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V URBÁNNOM PROSTREDÍ – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

  

Rokovací jazyk

Slovenčina.

 

Miesto konania

Žilina

  

GARANTI KONFERENCIE

Zástupca MŽP SR

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., generálny riaditeľ SAŽP

Ing. Peter Hanusek, zástupca GR SAŽP

 

Programový výbor konferencie

doc. RNDr. Juraj Bebej, PhD., riaditeľ Sekcie environmentalistiky SAŽP

doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen

RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD., vedúca Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu SAŽP

Ing. Štefan Lančarič, PhD., Odbor životného prostredia Mestský úrad Nitra

 

Organizačný výbor konferencie

RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD., SAŽP

Ing. Marta Slámková, SAŽP

Ing. arch. Zdena Brzá, SAŽP

Marián Měrka, SAŽP

 

 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

 Prihlasovanie

Prebieha elektronicky cez online formulár.

Po naplnení kapacít bude prihlasovanie ukončené.

 Konferenčné poplatky

Účasť na konferencii je bezplatná. Konferenčný poplatok je hradený z finančných prostriedkov Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia Slovenska.

 Ubytovanie a doprava

Ubytovanie počas konferencie a dopravu si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

 Zborník

Elektronický zborník prezentácií bude dostupný na webovej stránke konferencie.

 

 ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE AUTOROV PREDNÁŠOK

Prednášky budú mať oslovení autori.

 Autori prednášok odovzdajú svoje e-prezentácie organizátorom v deň konania konferencie.

Časový rozsah prezentácie: 20 min. Prosíme dodržať časový limit.

 

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracované a použité v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

20. september 2020           Prihlasovanie posterových prezentácií

20. septembra 2020           Potvrdenie účasti na konferencii zo strany organizátorov

01. október 2020                 Otvorenie konferencie

01. október 2020                 Priebeh konferencie

 

KONTAKTY:

RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD., SAŽP

Ing. Marta Slámková, SAŽP

Ing. arch. Zdena Brzá, SAŽP

 

Tel.: + 421 41 / 50 70 911;  + 421 41 / 50 70 912       

Web: https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/konferencia-zpm-2020/

 

Poštová adresa:

Slovenská agentúra životného prostredia

Dolný Val 20

010 01 Žilina

 

Informačná lišta a logá národného projektu

Vytlačiť