CITY BIODIVERSITY INDEX (Indikátory biologickej rozmanitosti v mestách)

Indikátory biologickej rozmanitosti v mestách sú nástrojom na sebahodnotenie mestských sídiel, ktorý pomôže zlepšiť úsilie o zachovanie biodiverzity. Pomáhajú adaptovať sa na klimatickú zmenu spolu so znižovaním vplyvu prírodných nebezpečenstiev v zastavaných územiach. Riadenie prírodných ekosystémov a efektívne využívanie pôdy v mestách je priamo spájané s dostupnosťou ekosystémových služieb (prínosy a úžitky, ktoré poskytujú ekosystémy), zdravím a celkovou kvalitou života obyvateľstva.

Úlohy CBI:

  • slúžia ako nástroj, ktorý umožňuje mestám vytvárať základné merania ich súčasnej biodiverzity a následne ich sledovať a vyhodnocovať v priebehu času;
  • slúžia pre verejnosť ako platforma, na ktorej možno stavať zvyšovanie povedomia o biodiverzite;
  • fungujú ako portál medzi rôznymi oddeleniami v rámci mestskej správy, akademickými pracovníkmi, mimovládne organizácie a verejnosť, podpora lepšej komunikácie medzi nimi;
  • indikátory môžu slúžiť ako dôležité nástroje politiky;
  • pomáhajú mestám pri rozhodovaní a identifikácii silných a slabých stránok.

V súčasnosti je Európskou komisiou pripravovaný Plán na obnovu prírody s právne záväznými cieľmi pre členské štáty a pozornosť sa upiera aj na zvýšenie biologickej rozmanitosti v urbánnom prostredí. Problematikou zachovania biodiverzity sa zaoberá Vláda SR, ktorá vo svojom programovom vyhlásení chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Zaviazala sa, že k využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity, klímy a zásad trvalo udržateľného rozvoja.

Na základe manuálu pre stanovovanie indikátorov City Biodiversity (USER'S MANUAL ON THE SINGAPORE INDEX ON CITIES' (also known as the City Biodiversity Index) bolo v mestách od roku 2016 zahájené mapovanie zelene.

CBI 1 (Indikátor 1): Podiel prírodných oblastí v meste

Prírodné oblasti skladajúce sa prevažne z pôvodných druhov a prírodných ekosystémov, ktoré nie sú alebo prestali byť, alebo sú len pod nepatrným vplyvom ľudských aktivít, okrem snáh so zámerom o ochranu, zlepšenie alebo obnovu pôvodnej biodiverzity pre všetky katastrálne územia zadaných miest.

CBI 2 (Indikátor 2): Stanovenie konektivity ekologických sietí ako prostriedok boja s fragmentáciou

Vyjadrujeme podiel prírodných oblastí v meste, t. j. priestorovú a plošnú identifikáciu prírodných oblastí v sledovanom území.
Jednou z hlavných hrozieb udržania biodiverzity v mestách je fragmentácia prírodných oblastí. Rozdrobenosť významných lokalít v krajine je obtiažne definovať jednoducho, preto bola vybraná metodika stanovujúca mieru konektivity v danom území, t. j. pravdepodobnosť, s akou sa v danom území môžu spojiť dva náhodne vybrané body (dve prírodné lokality).

CBI 12 (Indikátor 12): Regulácia klímy- uchovávanie uhlíka a ochladzujúci efekt vegetácie

Dva dôležité aspekty služieb regulácie klímy sú ukladanie uhlíka a chladiace účinky poskytované vegetáciou, najmä pokryvnosť korún stromov. Rozsah pokryvu je významný pre filtráciu a zvyšovanie vlhkosti vzduchu, tvorbu kyslíka, čím sa stupňuje kvalita sídelného prostredia.

Ako zdroj dát bol použitý produkt služby diaľkového monitorovania Zeme Európskej komisie Copernicus – tzv. vrstva mestskej stromovej vegetácie (Street tree layer). Na Slovensku sú zatiaľ zmapované nasledovné mestá: Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava. Nakoľko vrstva stromovej vegetácie nie je dostupná pre všetky mestá SR, jej priestorové zisťovanie je časovo veľmi náročné, predmetný indikátor nebol vyhodnocovaný.

 

SAŽP v rámci PHÚ mapuje prírodné lokality v katastrálnych územiach miest SR prehľad indikátorov CBI.pdf. Názorné príklady mapovania.pdf .

Vytlačiť