Zelená infraštruktúra je strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené miesta (alebo modré, ak ide o vodné ekosystémy) a ďalšie fyzické prvky v suchozemských (vrátane pobrežných) a morských oblastiach. Na pevnine sa zelená infraštruktúra nachádza vo vidieckych a mestských oblastiach. (Zdroj: Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy, Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Com(2013) 249, 6. máj 2013 Brusel).

Iná definícia zelenej infraštruktúry uvádza, že zelená infraštruktúra je sieť prírodných/poloprírodných území/prvkov a zelených plôch vo vidieckych, mestských, suchozemských i pobrežných územiach, ktoré zlepšujú zdravotný stav a rezilienciu ekosystémov, prispievajú k ochrane biodiverzity a prinášajú benefit pre ľudí prostredníctvom zabezpečovania ekosystémových služieb. Zelená infraštruktúra je definovaná, posilňovaná a chránená prostredníctvom strategických a koordinačných iniciatív, ktoré sa zameriavajú na tvorbu nových plôch/prvkov alebo na definovanie hodnoty a/alebo konektivity existujúcich plôch/prvkov. (Zdroj: Green Infrastructure Expert Workshop (7. september 2011): Summary of working groups, Ecologic Institute Berlin).

Zelená infraštruktúra sa zaradila k novým politikám Európskej únie, čoho dôkazom je aj prijatá Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 prijatej Európskou komisiou 3. mája 2011 „Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020“, v ktorej je definovaných celkovo šesť cieľov. Cieľ č. 2 je definovaný nasledovne: „do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry, a obnovenia najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov“. 

Koncepcia zelenej infraštruktúry nadväzuje na Slovensku na  koncepciu NECONET (Koncepcia ekologických sietí) a koncepciu územných systémov ekologickej stability (ÚSES), ktoré sledujú jeden z jej cieľov  obnovenie a prepojenie (zabezpečenie konektivity) prírodných (zelených) prvkov v krajine a udržanie, resp. zlepšenie ekologickej stability územia. ÚSES predstavuje jeden z dôležitých podkladov pre tvorbu zelenej infraštruktúry.

Iveta Bohálová Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť