Informačná a metodická podpora pre samosprávu

Strategické dokumenty

Envirostratégia 2030 - Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do 2030 - (2018) pdf
Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok, ktoré budú viesť k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa zmene klímy budú jej následky na Slovensku čo možno najmiernejšie.

 

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy - aktualizácia (2018) pdf
Hlavným cieľom aktualizovanej adaptačnej stratégie je zvýšenie odolnosti a zlepšenie pripravenosti Slovenskej republiky čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ustanovenie inštitucionálneho rámca a koordinačného mechanizmu na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach.

 

H2ODNOTA JE VODA
akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody (2018) pdf

Cieľom Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody je predchádzať suchu preventívnymi opatreniami, eliminovať negatívne dôsledky zmeny klímy. Sucho je prírodný fenomén, nedostatok vody je naopak výrazne podmienený antropogénnou aktivitou.

 

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) (2021) pdf

Akčný plán má prispieť k lepšiemu premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových politík dotknutých rezortov. Plán identifikuje 45 špecifických opatrení a v rámci nich 169 úloh pre obdobie platnosti dokumentu do roku 2027.

Jeho jadrom je 7 špecifických oblastí, ako ochrana, manažment a využívanie vôd, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie a zdravá populácia, adaptované sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia.

 

Adaptačné a mitigačné opatrenia

 

- Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny (pdf)
- Katalóg přírodě blízkych opatření pro zadržení vody krajině (pdf)
- Katalóg lesníckych adaptačních opatření (pdf)
- Príklady adaptačných opatrení na zmenu klímy na území samosprávy v rámci Stratégie adaptácie na zmenu klímy (pdf)
- Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (pdf)
- Inšpirujte sa adaptačnými opatreniami miest a regiónov v Dohovore primátorov a starostov (pdf)
- Adaptačné a mitigačné opatrenia v rámci výzvy projektu ACC02 - ClimaUrban pre mestá spočtom obyvateľov nad 15000 (pdf)
Adaptace na změnu klimatu ve městech pomocí přírode blízkych opatření (pdf)
- Mapa přírode blízkych příkladu hospodaření s dešťovou vodou (web)
- Příklady adaptačních opatření ve městě (web)
Krajinotvorná opatření - praktický průvodce příklady a postupy, jak je realizovat (pdf)
- Přírode blízká adaptační opatření ve městech (web)

 

Adaptačné stratégie na zmenu klímy a akčné plány (modelové štúdie)

 

- Pilotné riešenie horúčav na verejnom priestranstve Bratislava – Karlova Ves (pdf)
- Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy (pdf)
- Akčný plán adaptácie na zmenu klímy hlavného mesta SR Bratislavy 201 7 – 2020 (pdf)
- Možnosti adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v meste Kežmarok a okolí (pdf)
Stratégia adaptácie Mestskej časti Košice (pdf)
- Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pre Košický kraj (pdf)
- Regionálna adaptačná stratégia hornej Ondavy (pdf)
- Adaptačná stratégia na zmenu klímy (využitie dažďovej vody) Zvolen (pdf)
- Stratégia adaptácie mesta Kežmarok na zmenu klímy so zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok (pdf)
- Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (pdf)
- Spoločná adaptačná stratégia na dopady zmeny klímy v pilotnom území (okres Michalovce, Sobrance a Užhorod) (pdf)
- Lokálna adaptačná stratégia na zmenu klímy obce Spišská Teplica (pdf)
- Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy - vlny horúčav (pdf)
Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (pdf)
Adaptační strategie na změnu klimatu pro Nový Bor (pdf)
Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu. (pdf)
Adaptační strategie na změnu klímy pro město Hlučín (pdf)
Adaptačná stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji (pdf)
Klimatický akčný plán - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2020 - 2030 (pdf)

 

Publikácie

 

Zelená infraštruktúra. Príručka nielen pre samosprávy (pdf)
Obce a ochrana drevín (pdf)
Zkušenosti měst v ČR s adaptacemi na změnu klimatu (pdf)
Metodika tvorby místní adaptační strategie na změnu klímatu (pdf)
Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka (pdf)
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu (pdf)
Od zranitelnosti k resilienci. (Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu) (pdf)
Zahraniční inspirace na změnu klimatu (pdf)
Příklady dobré praxe - resiliance a adaptace na klimatickou změnu v regionálnich strategiích (pdf)
Lokální adaptace na změnu klímatu - prípadové studie ze zahraničí (pdf)
Ako pripraviť akčny plán zelenej infraštruktúry so zohľadnením nových výziev (pdf)
Arboristický štandard Rez stromov (pdf)
Zvyšovanie odolnosti mestských oblastí - príručka (pdf)
Nové paradigmy rozvoja územia mesta v kontexte zmeny klímy (pdf)

 

Užitočné linky

 

Ministerstvo životného prostredia SR
Enviroportál - Informačný portál rezortu MŽP SR
Združenie miest a obcí Slovenska
Únia miest Slovenska
Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
Karpatský rozvojový inštitút
Pocitové mapy
Oddelenie meteorológie a klimatológie, FMFI UK, Bratislava
Zelená infraštruktúra v sídlach miest (online výstava)
EWOBOX (téma: zmena klímy)
Zmena klímy - ako na to (konferencia)
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

 

Propagačné materiály

 

Adaptačná stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji (leták) (pdf)
Adaptace měst na změnu klimatu - projekt UrbanAdapt (video)
Adaptujme sa na zmenu klímy v mestách aktívne (pdf)
Adaptujme sa na zmenu klímy v mestách aktívne a prispejme
   k ochrane biodiverzity v nich (leták). (skladačka na vytlačenie)
Postavenie a funkcie zelenej infraštruktúry v mestách (videoprednáška)
Prejavy zmeny klímy  a jej dôsledky v sídelnom prostredí (pdf)
Prejavy zmeny klímy  a jej dôsledky v sídelnom prostredí (tlač)
Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí (pdf)
Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí (tlač)

 

Vytlačiť