Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vydala publikáciu Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu na príkladoch piatich území Slovenska.

Publikácia vznikla v rámci schváleného Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na r. 2021, úloha č. 8351 Prírodný turizmus – udržateľný cestovný ruch, a je výsledkom výskumnej časti tejto úlohy.

V monografii sú prezentované kľúčové informácie, poznatky, analýzy, výsledky prieskumu z terénu a návrhy na rozvoj prírodného a udržateľného turizmu v piatich skúmaných územiach Slovenska: Národný park Malá Fatra, Národný park Veľká Fatra, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy,  Chránená krajinná oblasť Ponitrie a Chránená krajinná oblasť Záhorie a v ich urbánno-rurálnom zázemí.

Publikácia má dve časti: I. analytickú a II. návrhovú, ktoré rozširujú poznatky o skúmaných územiach a ich urbánno-rurálnom zázemí s aspektom na zachovávanie prírodného a kultúrneho bohatstva a na  miestny a regionálny rozvoj.

Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu na príkladoch piatich území Slovenska sú určené expertom Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR v sekcii cestovného ruchu, Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja SR v sekcii regionálneho rozvoja a expertom ich odborných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú životným prostredím, cestovným ruchom, krajinou, prírodou, plánovaním, regionálnym a miestnym rozvojom s aspektom na zvyšovanie životnej úrovne miestnych obyvateľov, tvorbu pracovných miest a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva.

Vytlačiť