Prírodný turizmus - udržateľný CR

PRÍRODNÝ TURIZMUS - UDRŽATEĽNÝ CESTOVNÝ RUCH

Cestovný ruch (anj. tourism) je medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do prírodnej a socio-ekonomickej sféry, t.j. do hospodárstva, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, obchodu, služieb, financií, regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, zamestnanosti, vytvárania nových pracovných miest a do pôsobnosti samospráv, podnikateľov a verejnosti.

Prírodný turizmus – udržateľný cestovný ruch, vytvára súlad medzi prírodným, socio-ekonomickým a kultúrnym prostredím a vyznačuje sa starostlivým manažmentom krajiny a manažmentom CR. Prírodný turizmus nemá negatívne dopady na životné prostredie, neničí prírodu a krajinu a nedevastuje ju.

Má za cieľ návštevníkom ukázať prírodné bohatstvo, turistické destinácie v prírode, krajine, na vidieku, kultúrno-historické dedičstvo, pamiatky, lokálne tradície, gastronómiu, podujatia tak, aby sa chránila príroda a krajina, zachovávalo sa životné prostredie, rešpektoval sa spôsob miestneho obyvateľstva a aby destinačné (cieľové) miesta v krajine ostali zachované, nepoškodené a neznehodnotené pre budúce generácie. Zároveň ide o regeneráciu psychických a fyzických síl človeka, pričom získava komplexný zážitok. Prostredníctvom prírodného turizmu – udržateľného CR dochádza k posilneniu miestneho rozvoja, ekonomiky a pracovných miest, pričom sa zachováva nepoškodená krajina.

Podľa UNWTO udržateľný cestovný ruch a jeho rozvoj (sustainable tourism development) plne zohľadňuje súčasné i budúce hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy, má spoločenský, poznávací, edukačný a environmentálny prínos pre domácich i zahraničných návštevníkov a aktérov, pozitívne vplýva na manažment krajiny a manažment cestovného ruchu.

Rozvoj prírodného turizmu – udržateľného CR v zahraničí už vo významnej miere ovplyvňuje zvýšenie verejných príjmov a umožňuje investície do ochrany prírody a krajiny, miestnej infraštruktúry a miestnej ekonomiky. Podieľa sa na lokálnej zamestnanosti, tvorbe lokálnych produktov (poľnohospodárskych, remeselných, priemyselných, ekologických) a na poskytovaní potrebných služieb. V oblastiach, ktoré nie sú až tak hospodársky rozvinuté, poskytuje potrebné pracovné miesta, čím napomáha k zvyšovaniu kúpyschopnosti obyvateľstva. Z environmentálneho pohľadu predstavuje prírodný turizmus – udržateľný CR dôležitý fenomén pri zachovávaní prírodného prostredia, chránených území, historických pamiatok, pamiatok UNESCO, pri výstavbe alebo rekonštrukcii objektov a infraštruktúry CR ako aj pri miestnom a regionálnom rozvoji.

 

Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť