2. stretnutie expertov vzdelávania v rámci trvalo udržateľného rozvoja

V termíne 28. – 30. septembra 2022 (Zakopane, Poľsko) sa uskutočni 2. seminár pre expertov vzdelávania v rámci trvalo udržateľného rozvoja (2nd Carpathian ESD Seminar).

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/id-2nd-carpathian-esd-seminar.html

8. zasadnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

10. – 12. október 2022, Levice, Slovenská republika

Stretnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľné hospodárenie lesov sa uskutoční na Slovensku (predsedajúcej krajiny pracovnej skupiny) v dňoch 10. – 12. októbra 2022 v Leviciach. Program stretnutia je zameraný najmä na dokončenie inventarizácie pralesa v Karpatoch, napredovanie vo vývoji hodnotenia rizík a dopadov klimatických zmien na karpatské lesy a ich ekosystémové služby. Na zasadnutí odznejú na posúdenie podnety zo stretnutia Science for the Carpathians vrátane dôležitosti vedeckej komunikácie. Zároveň sa prerokujú ďalšie priority a úlohy pre pracovnú skupinu.

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-forests/events/id-8th-meeting-of-the-working-group-on-sustainable-forest-management.html

Workshop Levice

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) zorganizovala workshop zameraný na riešenie aktuálnych tém súvisiacich s biodiverzitou a trvalou udržateľnosťou. Dvojdňový workshop sa uskutočnil v termíne 7.- 8. júna 2022 v priestoroch Strednej odbornej školy služieb v Leviciach. Bol určený štátnej a verejnej správe, odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti životného prostredia, ale aj ostatným záujemcom. Organizoval sa v rámci úlohy Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Dohovor o biologickej diverzite. Program sa zameral na aktuálne témy v oblasti biodiverzity, problémov inváznych rastlín, mestskej zelene, mestských včiel, prírodného turizmu, envirovýchove, projektom v rámci Karpatského dohovoru a problému Medveďa hnedého na Slovensku. Ďalej bol program venovaný problematike a opatreniam k zmene klímy, ekosystémovým službám, ale tiež projektom mesta Bratislava a mesta Košice. Hlavným cieľom workshopu bola výmena informácií, kontaktov a skúseností. Účasť na ňom bola bezplatná.

Mária Mojžišová SAŽP,

 

Foto: Martin Siman, Petra Minhulínová, SAŽP

„Biodiverzita hôr 2002 – 2022: úspechy a ďalšie výzvy na globálnej a regionálnej úrovni“

27. júna bude organizovať Alpský dohovor, Karpatský dohovor a Horské partnerstvo podujatie „Biodiverzita hôr 2002 – 2022: úspechy a ďalšie výzvy na globálnej a regionálnej úrovni“. Podujatie bude prebiehať pri príležitosti vyhlásenia roku 2022 za Medzinárodný rok základného výskumu pre trvalo udržateľný rozvoj, uskutoční sa online formou.

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/mountain-biodiversity-2002-2022-achievements-and-next-challenges-at-global-and-regional-level.html

Svetový lesnícky kongres

V termíne od 2.- 6. mája 2022 (Soul, Kórea) sa koná hybridná konferencia Svetový lesnícky kongres, zúčastniť sa jej možné aj online. V rámci konferencie bude sprievodné podujatie organizované na tému „Ochranné funkcie lesov v meniacej sa klíme: 70 rokov európskych skúseností“, kde bude krátka prezentácia o Karpatskom dohovore a práci jeho pracovnej skupiny pre lesy.

Viac informácií nájdete na:  https://wfc2021korea.org/

13. zasadnutie pracovnej skupiny Karpatského dohovoru o biodiverzite

11. – 12. apríla sa uskutoční 13. zasadnutie pracovnej skupiny Karpatského dohovoru o biodiverzite (online). Cieľom stretnutia pracovnej skupiny bude zhodnotiť pokrok dosiahnutý pri implementácii Karpatského dohovoru o biodiverzite (roky 2021 – 2023), ďalej sa budú rozoberať aktuálne informácie o implementácii projektov ako aj prehľad o krokoch prijatých na implementáciu Medzinárodného akčného plánu na ochranu veľkých šeliem a zabezpečenie ekologickej konektivity (prijatý COP6, 2022).

Okrem toho sa prehodnotí a prerokuje spolupráca s príslušnými organizáciami a orgánmi ako je Alpský dohovor, Karpatská sieť chránených území a iniciatíva Karpatských mokradí. Osobitná pozornosť sa bude venovať prebiehajúcemu globálnemu rámcu biodiverzity po roku 2020 a uvedie sa ako prispieva Karpatský dohovor k tomuto procesu.

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-biodiversity/events/thirteen-meeting-of-the-working-group-on-biodiversity.html

Program zasadnutia nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/tl_files/carpathiancon/Downloads/03%20Meetings%20and%20Events/Working%20Groups/Biodiversity/13th%20meeting/AGENDA1803.pdf

Centralparks

V dňoch 23. - 24. marca 2022 (Wieliczka,  Poľsko) sa uskutočnila  záverečná konferencia Centralparks pod názvom názov „Medzinárodná spolupráca pre udržateľnú budúcnosť Karpatského regiónu“. Na konferencii boli odprezentované verejnosti výsledky trojročného projektu  Interreg.

Karpaty patria k najvýznamnejším európskym ekoregiónom. Strata biodiverzity a rastúce tlaky ohrozujú ich výnimočné prírodné hodnoty. Tradičné prístupy k manažmentu a ochrane prírody už nestačia na to, aby zaručili dlhodobé ekonomické výhody a poskytovanie ekosystémových služieb. Tieto problémy nemôže vyriešiť jedna krajina a vyžadujú si preto medzinárodnú spoluprácu.

Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailothers/events/centralparks-final-conference.html

5. zasadnutie pracovnej skupiny  pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

17. marca 2022 sa uskutoční 5. zasadnutie pracovnej skupiny  pre udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (online), ktoré organizuje predseda pracovnej skupiny v Rumunsku. Cieľom stretnutia bude implementácia a napredovanie protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve, ktorý je platný pre všetky zmluvne strany.
Viac informácií nájdete na:

http://www.carpathianconvention.org/eventdetailwg-sard/events/fifth-meeting-of-the-working-group-on-sustainable-agriculture-and-rural-development.html

Program zasadnutia najdete na:

http://www.carpathianconvention.org/tl_files/carpathiancon/Downloads/03%20Meetings%20and%20Events/Working%20Groups/Sustainable%20Agriculture,%20Rural%20Development%20and%20Forestry/5th%20meeting/agenda.pdf

COP6

Dňa 25. novembra 2020 sa uskutočnilo online formou COP6 ku KD. Viac informaácii nájdete v priloženom odkaze http://www.carpathianconvention.org/cop6/cop6.html

Kulaté stoly Karpatské úmluvy

Dňa 22.10. 2020 sa uskutočnil online meeting „Kulaté stoly Karpatské úmluvy“, ktorú organizovalo MŽP ČR. Pod týmto odkazom: https://drive.google.com/drive/folders/1yC-JIkAKhkpZLI5C6Dqr-SODY-beeINo?usp=sharing  nájdete  prezentácie.

Forum Carpaticum 2020

 

6th Forum Carpaticum – Linking the Environmental, Political and Societal Aspects for Carpathian Sustainability will take place 22-26 June 2020 in Brno, Czechia.

 

Šieste stretnutie Konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru (COP6)

Šieste stretnutie Konferencie zmluvných strán Karpatského dohovoru (COP6) sa uskutoční 14. - 16. septembra 2020 v poľskom Rzeszowe. Počas stretnutia Maďarsko odovzdá predsedníctvo Poľsku na obdobie troch rokov. Viacej informácii čoskoro.

Sekretariát Karpatského dohovoru

Stretnutie medzirezortnej komisie ku Karpatskému dohovoru

Stretnutie medzirezortnej komisie ku Karpatskému dohovoru sa uskutočnilo dňa 28.01.2020 v bývalej jedálni v budove MŽP SR , Nám. Ľ. Štúra 1, v Bratislave. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia rezortu životného prostredia, zástupcovia iných rezortov ako aj zástupcovia dalších inčtitúcii a organizácii.Program stretnutia:

1.Zhrnutie aktivít z roku 2019

2.Plán aktivít na rok 2020

3. Pripomienky k plánu stretnutí, záverom zasadnutia implementačného výboru, platforme pre cestovný ruch a memorandu o spolupráci s EUROMONTANA.

Stretnutie pracovnej skupiny pre lesy v rámci Karpatského dohovoru

V dňoch 27. a 28. júna 2019 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny pre lesy. Prvý deň stretnutia sa uskutočnil v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene kde odzneli prezentácie o Karpatských lesoch od jednotlivých zástupcov krajín Karpatského dohovoru. Na druhý deň bola naplánovaná exkurzia v Čiernom Balogu. Exkurzia začala v Dobročskom pralese a pokračovala obhliadkou lesníckeho skanzenu vo Vydrove. Zakončenie pracovného stretnutia prebehlo v priestoroch Odštepného závodu v Čiernom Balogu záverečnými prezentáciami zameranými  o trvalo udržateľnom obhospodarovaní Karpatských lesov.

Vytlačiť