Európsky dohovor o krajine

Cieľom Európskeho dohovoru o krajine je dosiahnuť väčšiu jednotu ideálov a zásad celej Európy. Európsku krajinu Dohovor považuje za spoločné dedičstvo. Európa ako kontinent obsahuje množstvo rozmanitých krajín. Od prímorských oblastí, cez roviny, až po vysokohorské masívy. To všetko predstavuje spoločné európske bohatstvo. Dohovor spája ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva ako ochranu neoddeliteľných hodnôt. Prírodných aj ľudských.

Európsky dohovor o krajine je jedným z dohovorov Rady Európy a znamená celkové posilnenie významu krajiny, jej ochrany, manažmentu, plánovania a starostlivosti v celom rozhodovacom procese a v medzinárodnej spolupráci. Cieľom dohovoru je v záujme trvalo udržateľného rozvoja, na základe princípov medzinárodného práva a zvyklostí, najmä s prihliadnutím na zásady priateľských susedských vzťahov, podporiť vyvážený a harmonický vzťah medzi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím. Dohovor poukazuje na dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri starostlivosti o krajinu, pričom zdôrazňuje väzbu na celý rad významných medzinárodných dohovorov.

Európsky dohovor o krajine (prijatý vo Florencii 20. októbra 2000) nadobudol účinnosť 1. marca 2004. Jedná sa o vôbec prvý dohovor Rady Európy komplexne zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. K dohovoru k 30. júnu 2006 pristúpilo alebo ho ratifikovalo 24 členských krajín Rady Európy, ďalších 9 členských krajín tento dohovor podpísalo.

Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 201 zo 16. marca 2005 vláda vyslovila súhlas  s podpisom Európskeho  dohovoru o krajine. Dňa 28. apríla 2005 prezident SR podpísal plnú moc pre ministra životného prostredia a alternatívne pre veľvyslankyňu SR a vedúcu Stálej misie pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis dohovoru. Dohovor bol podpísaný 30. mája 2005, dňa 23.6.2005 Národná rada Slovenskej republiky na 44. schôdzi vyslovila s dohovorom súhlas, ratifikácia prebehla 9. augusta 2005 a pre Slovensko (ktoré nebolo signatárom dohovoru) nadobudol platnosť 1. decembra 2005 (oznámenie MZV SR č. 515/2005 Z. z., čiastka 210).

Iveta Bohálová Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista na hodnotenie krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť