Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2022

XIV. ročník seminára zameraného na aktuálne otázky starostlivosti o krajinu sa uskutočnil 17. mája 2022 v Kongresovom centre Študentského domova Ľ. Štúra pri TU vo Zvolene.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Zúčastnilo sa ho 60 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií

Sprievodnou aktivitou podujatia bola panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021

XIII. ročník Informačného dňa k Dohovoru o krajine Rady Európy sa uskutočnil 22. júla 2021 v Kongresovom centre Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene.

Seminár sa realizoval v rámci implementácie dohovoru, ktorého hlavným cieľom je podporiť ochranu, manažment a plánovanie krajiny a organizovať spoluprácu v tejto oblasti. So zmenou názvu dohovoru s platnosťou od 1.7.2021 sa súčasne zmenili aj niektoré jeho články. V pôvodnom znení, bol dohovor výhradne európskym regionálnym dohovorom, ktorého zmluvnými stranami mohli byť iba európske štáty. Podľa súčasného znenia dohovoru môžu k nemu pristúpiť aj neeurópske štáty ako zmluvné strany dohovoru.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene.

Zúčastnilo sa ho 45 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií. Súčasťou podujatia bola aj putovná panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2020

XII. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil 21. júla 2020 v Kongresovom centre Študentského domova Ľ. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene.

Organizovala ho Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Seminár sa realizoval v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku a jeho cieľom bolo prezentovať aktuálne otázky starostlivosti o krajinu. Zúčastnilo sa ho 46 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií. Súčasťou podujatia bola aj putovná panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019

XI. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil 19. marca 2019 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene. Organizovala ho Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Seminár sa realizoval v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku a jeho cieľom bolo prezentovať aktuálne otázky starostlivosti o krajinu. Zúčastnilo sa ho 65 zástupcov akademickej obce, štátnej správy, samosprávy, Štátnej ochrany prírody, odborných organizácií, súkromných firiem i mimovládnych organizácií. Súčasťou podujatia bola aj putovná panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“.

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2018

X. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine 2018 sa uskutočnil 20. marca 2018 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene. Organizovala ho Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene. Seminár sa realizoval v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku a jeho cieľom bolo prezentovať aktuálne otázky starostlivosti o krajinu.

Prvý blok prednášok bol zameraný na uplatňovanie zásad Európskeho dohovoru o krajine na rôznych úrovniach, od európskej až po miestnu úroveň. Jeho súčasťou bola aj informácia o vyhlásení piateho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018, ktorá vyzdvihuje vzorové realizácie v starostlivosti o krajinu. Inšpiratívnym bol príspevok Občianskeho združenia Levický okrášľovací spolok o dobrovoľníckych aktivitách v urbanizovanom prostredí. So šírením príkladov dobrej praxe pri obhospodarovaní poľnohospodárskej krajiny súvisela prezentácia medzinárodného projektu FEAL realizovaný v rámci ERAZMUS+, ktorého koordinátorom je TU vo Zvolene.

Náplňou druhého bloku boli prezentácie zástupcov SAŽP a TU vo Zvolene o návrhoch ekostabilizačných a protipovodňových opatrení v k.ú Čierny Balog, realizácii zelenej infraštruktúry a adaptačných opatreniach na zmiernenie dopadov klímy prostredníctvom Programu obnovy dediny a spracovanom „Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny (SAŽP 2017).

Fotogaléria z informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine 2018

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2017

IX. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine sa uskutočnil 23. marca 2017 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene. Ústrednou témou podujatia, bola problematika ekostabilizačných opatrení, zelenej infraštruktúry a adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Program bol zostavený z odborných príspevkov zástupcov viacerých zainteresovaných inštitúcií, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Nadácie Blue Alternative a Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

 

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2016

VIII. ročník Informačného dňa k Európskemu dohovoru o krajine 2016 sa konal 12. apríla 2016 vo Zvolene s podtitulom „Aktuálne trendy starostlivosti o krajinu“.

Program bol zostavený z odborných príspevkov zástupcov viacerých zainteresovaných inštitúcií,  Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Správa NAPANT), Technickej univerzity vo Zvolene, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (Správa povodia stredného Hrona, Zvolen a Správa povodia horného Hrona, Banská Bystrica), ako i zástupcu neziskového sektora (Občianske združenie Permon).

Súčasťou Informačného dňa bolo i vyhlásenie štvrtého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016.

Na záver seminára sa konala diskusia, kde prevládali otázky týkajúce sa praktickej implementácie Európskeho dohovoru o krajine v podmienkach SR.

 

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine patrí medzi akcie organizované na podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine v Slovenskej republike a na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o problematike starostlivosti o krajinu.

Informačný deň každoročne od roku 2009 organizuje Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri Technickej univerzite vo Zvolene a  Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Seminár je určený pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií, mimovládnych organizácií, ako i  širokej odbornej i laickej verejnosti.

 

Vytlačiť