Starostlivosť o krajinu

Starostlivosť o krajinu zahŕňa komplex činností zacielených na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Ochrana krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine (dohovor) predstavuje činnosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania alebo ľudskej aktivity. Pod manažmentom krajiny sa rozumie činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť zmeny, ktoré sú spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi. Krajinné plánovanie je cieľavedomá činnosť smerujúca k zvyšovaniu kvality, k obnove alebo k tvorbe krajiny.

SAŽP pri riešení svojich úloh zabezpečuje uplatňovanie nástrojov integrovaného manažmentu krajiny, využitie nových poznatkov pre starostlivosť o krajinu, monitoring a uplatňovanie nástrojov ochrany, manažmentu a plánovania krajiny na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.

SAŽP zabezpečuje plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich z Programu implementácie Európskeho dohovoru o krajine v  SR prijatom v roku 2006. Podpora implementácie dohovoru je zabezpečovaná prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre inštitucionálnu podporu dohovoru, vypracovávanie odborných podkladov, metodických materiálov, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti starostlivosti o krajinu, zabezpečenia kontinuálnej propagácie, podpory národnej a medzinárodnej spolupráce, aplikovaného výskumu v oblasti hodnotenia krajiny a monitoringu, spracovávania expertných štúdií vo väzbe na metodiku identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny, definovania možnosti aplikácie poznatkov o hodnote krajín so špecifickým krajinným rázom pri rozvoji územia, výchovno-vzdelávacích aktivít v danej problematike.

 

Kontakty:

Martina Seemann Litterová Mgr. PhD.
vedúca oddelenia starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.seemann@sazp.sk
048 4374174, 0918 923772
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

V rámci Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu sa venujeme aj cestovnému ruchu a regionálnemu rozvoju.
Zaoberáme sa krajinno-geografickými a socio-ekonomickými procesmi, strategickým plánovaním, návrhmi a konzultáciami, ktoré súvisia s cestovným ruchom, regionálnym rozvojom a životným prostredím. Analytické, syntetické a návrhové zručnosti využívame pri témach rozvoja cestovného ruchu a rozvoja územia.
Máme dlhoročné znalosti, ako aj praktické skúsenosti z prípravy a realizácie viacerých projektov rozvoja cestovného ruchu (turizmu), regiónov, miest, obcí a vidieka, ktoré sa aplikovali do praxe a úspešne fungujú.
Spolupracujeme s oddeleniami CR, regionálneho rozvoja, životného prostredia v samosprávach; s VÚC, mestami, obcami, univerzitami, inštitúciami a organizáciami (OOCR, KOCR, IC, Únia miest Slovenska, TUZVO pod.).

Zameriavame sa na:
- udržateľný cestovný ruch
- potenciál územia pre rozvoj CR
- rozvoj regiónov a krajiny z hľadiska cestovného ruchu a sídelného prostredia
- budovanie značky a imidžu v CR, ako aj na produkty, služby a komunikáciu v CR.

Aktuálne trendy v oblasti CR, regionálneho rozvoja a životného prostredia máme z návštev slovenských lokalít, miest a obcí, ako aj z návštev viac ako 40ich krajín Európy, z krajín Severnej Ameriky, Ázie, Afriky a z prednáškových a študijných pobytov na zahraničných univerzitách. Niektoré trendy sa už aplikovali, iné sa dajú aplikovať aj na podmienky Slovenska.

 

Kontakty: 

Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374281, 0908 901960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť