Starostlivosť o krajinu

Starostlivosť o krajinu zahŕňa komplex činností zacielených na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Ochrana krajiny v zmysle Európskeho dohovoru o krajine (dohovor) predstavuje činnosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania alebo ľudskej aktivity. Pod manažmentom krajiny sa rozumie činnosť, ktorá má z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o krajinu s cieľom usmerňovať a zosúladiť zmeny, ktoré sú spôsobené sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi procesmi. Krajinné plánovanie je cieľavedomá činnosť smerujúca k zvyšovaniu kvality, k obnove alebo k tvorbe krajiny.

SAŽP pri riešení svojich úloh zabezpečuje uplatňovanie nástrojov integrovaného manažmentu krajiny, využitie nových poznatkov pre starostlivosť o krajinu, monitoring a uplatňovanie nástrojov ochrany, manažmentu a plánovania krajiny na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.

SAŽP zabezpečuje plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich z Programu implementácie Európskeho dohovoru o krajine v  SR prijatom v roku 2006. Podpora implementácie dohovoru je zabezpečovaná prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre inštitucionálnu podporu dohovoru, vypracovávanie odborných podkladov, metodických materiálov, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti starostlivosti o krajinu, zabezpečenia kontinuálnej propagácie, podpory národnej a medzinárodnej spolupráce, aplikovaného výskumu v oblasti hodnotenia krajiny a monitoringu, spracovávania expertných štúdií vo väzbe na metodiku identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny, definovania možnosti aplikácie poznatkov o hodnote krajín so špecifickým krajinným rázom pri rozvoji územia, výchovno-vzdelávacích aktivít v danej problematike.

 

Kontakty:

Martina Seemann Litterová Mgr. PhD.
poverená zastupovaním vedúceho odboru 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.seemann@sazp.sk
048 4374162, 0918 923772
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť