Vlajky Európskej únie a členských štátov. zdroj: www.pixabay.com Medzinárodná spolupráca v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie je významným prostriedkom na zabezpečenie zvyšovania kvality životného prostredia a jeho zložiek, ochrany ľudského zdravia, rozumného využívania prírodných zdrojov a zlepšenia opatrení na riešenie globálnych a regionálnych problémov. Zároveň umožňuje výmenu skúseností medzi spolupracujúcimi krajinami, čím zlepšuje našu prácu pre životné prostredia a posilňuje národnú environmentálnu agendu. Ochrana životného prostredia je úzko prepojená s udržateľným rozvojom a práve princípy udržateľného rozvoja ovplyvnili formovanie významných medzinárodných organizácií, programov a rozličných dohôd, protokolov, konvencií, zmlúv a štatútov v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie. SAŽP spolupracuje s viacerými medzinárodnými organizáciami, zabezpečuje plnenie reportingových povinností voči Európskej únii a podieľa sa na implementácii medzinárodných dohovorov.

 

OSN

Agenda životného prostredia spadá pod Program Organizácie spojených národov (OSN) pre životné prostredie, známy pod skratkou UNEP – United Nations Environment Programme. Program UNEP bol založený v roku 1972 a od svojho vzniku pôsobí ako katalyzátor, obhajca, pedagóg a sprostredkovateľ podporujúci rozumné využívanie prírodných zdrojov a udržateľný rozvoj globálneho životného prostredia.

čítajte viac

OECD

V rámci medzinárodných aktivít vo vzťahu k Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) zabezpečuje SAŽP plnenie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo Working Party on Environmental Information (WPEI) a v Join Working Party on Agriculture and Environment (JWPAE). Je národným koordinátorom poskytovania informácií v oblasti životného prostredia v zmysle požiadaviek OECD.

čítajte viac

EEA

Slovenská republika sa oficiálne stala členom Európskej environmentálnej agentúry (European Environment Agency - EEA) 1. augusta 2001, kedy vstúpila do platnosti Zmluva medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenskej republiky v EEA a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (Eionet). Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP (National Focal Point) za Slovensko sa stala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a bol vymenovaný zástupca SR do Predstavenstva (Management Board). V súčasnosti túto funkciu zastáva ako alternant gnerálny riaditeľ SAŽP, Mgr. Michal Maco.

čítajte viac

 

Vytlačiť