JRC poskytuje nezávislú vedeckú a technickú podporu pri tvorbe politiky Európskej únie v priebehu celého jej cyklu. Spoločné výskumné centrum má priamy vplyv na život občanov, pretože výsledkami svojho výskumu sa podieľa na tvorbe zdravého a bezpečného životného prostredia, zabezpečovaní zdrojov energie, udržateľnej mobility, zdravia a bezpečnosti občanov.

História, štruktúra a aktivity

JRC čerpá z viac ako 50-ročnej vedeckej praxe a odborných znalostí a skúseností svojich siedmich vedeckými inštitúcií, ktorých súčasťou sú odborné laboratóriá a unikátne výskumné zariadenia. Nachádzajú sa v Belgicku (Brusel a Geel), Nemecku, Taliansku, Holandsku a Španielsku.

Hoci väčšina výsledkov vedeckej práce slúži priamym potrebám generálnych riaditeľstiev Európskej komisie, práca JRC reaguje aj na aktuálne spoločenské výzvy v oblasti inovácií a vývoja nových metód, nástrojov a štandardov. JRC zdieľa vlastné know-how s členskými štátmi, vedeckými obcami a medzinárodnými partnermi, spolupracuje s viac ako tisíckou organizácií po celom svete, ktorých vedci majú prístup k mnohým zariadeniam JRC na základe vzájomných zmlúv o spolupráci.

JRC je kľúčovým hráčom v podpore úspešných investícií do výskumu a inovácií zahrnutých v novom rámcovom programe Horizont 2020, ktorý je najväčším a najvýznamnejším programom na financovanie projektov z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii počas nasledujúcich siedmich rokov v období 2014–2020. Slovensko je zapojené do programu Horizont 2020.

SAŽP a JRC

Jednou z aktivít SAŽP v rámci medzinárodnej spolupráce s JRC je oblasť environmentálnych záťaží (kontaminovaných území), kde plníme reportovacie povinnosti a zúčastňujeme sa na práci pracovných skupín v rámci direktoriátu Ispra Site Management. Aktuálnym výstupom v tejto oblasti je správa Progress in management of Contaminated Sites in Europe (2014).

V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ z 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, známej ako smernica SEVESO III, čl. 21 je povinnosťou členských štátov vymieňať si informácie o skúsenostiach získaných pri prevencii ZPH. Plnenie ustanovení čl. 21 zabezpečuje Spoločné výskumné stredisko Európskej komisie (JRC EC) v severotalianskej Ispre, presnejšie jej zložka MAHB (Major Accident Hazard Bureau) prostredníctvom prevádzkovania dvoch databáz:

  • Databáza eSPIRS (Seveso Plants Information Retrieval System) zhromažďuje údaje o tzv. SEVESO podnikoch,
  • Databáza eMARS (Major Accidents Reporting System) obsahuje údaje o závažných priemyselných haváriách v podnikoch spadajúcich pod smernicu SEVESO III.

V nadväznosti na predtým uvedené, pracovisko prevencie ZPH SAŽP zabezpečuje oznamovanie informácií o podnikoch, ktoré spadajú pod zákon č. 128/2015 Z. z. za SR pre EK prostredníctvom systému eSPIRS a spracovanie podkladov pre systém eMARS.

SAŽP taktiež dlhodobo spolupracuje s JRC v oblasti tvorby a implementácie environmentálnych politík ako aj vedy a výskumu. Konkrétna forma spolupráce spočíva v oblastiach podpory implementácie legislatívy v oblasti environmentálnej informatiky (INSPIRE), informatizácie verejnej správy (ISA SIS WG),podpory Dunajskej stratégie (DRDSI), ale aj projektových aktivít v oblasti aplikovaného výskumu (SmartOpenData).

Viac informácií o JRC je k dispozícii na jeho oficiálnej stránke.

Vytlačiť