Európska environmentálna agentúra (European Environment Agency) je špecializovanou agentúrou Európskej únie so sídlom v Kodani. Svoju činnosť začala v roku 1994 na základe Nariadenia Rady 1210/90 zo 7.mája 1990. Nariadením sa rovnako zriadila aj Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť Eionet, ktorá predstavuje sieť národných environmentálnych inštitúcií a zahŕňa viac ako 300 národných inštitúcií a orgánov po celej Európe.´

POSLANIE EEA

Jej cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja a dosiahnutie významného a merateľného zlepšenia životného prostredia Európy prostredníctvom poskytovania objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o životnom prostredí v Európe. Predstavuje najrozsiahlejší zdroj informácií pre európsku verejnosť a pre orgány zapojené do prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky.

ČLENOVIA EEA

V súčasnosti má agentúra EEA 32 členských krajín s 27 členskými štátmi Európskej únie a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Švajčiarskom, Tureckom a šesť spolupracujúcich krajín, ktoré tvoria západobalkánske krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko. Okrem nich sa agentúra EEA zapája aj do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce mimo vlastných členských krajín.

ČINNOSŤ EEA

Hlavným mandátom EEA je:

  • pomáhať Spoločenstvu a členským krajinám prijímať rozhodnutia vedúce k zvyšovaniu kvality životného prostredia a začleňovať environmentálne kritéria do hospodárskych politík a trendov smerom k trvalej udržateľnosti;
  • koordinovať Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť Eionet.

Európska environmentálna agentúra okrem hlavného mandátu, orientuje svoju činnosť na viacero úloh a prioritných oblastí, následne rozpracúvaných vo svojej stratégii EEA-Eionet Strategy 2021-2030  a ročných pracovných plánoch (Single Programming Document 2021-2023), ktoré sú v súlade s 8. environmentálnym akčným programom Európskeho spoločenstva do roku 2030.

čítajte viac

Brožúra o EEA v anglickom jazyku
Brožúra o EEA v slovenskom jazyku
Štruktúra EEA

ČLENSTVO SR V EEA

Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete 1. augusta 2001. Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP za SR sa stala Slovenská agentúra životného prostredia SAŽP.

čítajte viac

KLIENTI EEA

Hlavných klientov agentúry tvoria inštitúcie Európskej únie – Európska komisia, Európsky parlament, Rada ministrov a členské krajiny. Okrem tejto ústrednej skupiny európskych politických subjektov EEA spolupracuje aj s poradnými orgánmi EÚ, t.j. s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, ako aj inými európskymi agentúrami. K nemenej dôležitým subjektom, ktoré používajú informácie EEA, patrí podnikateľská sféra, akademická obec a mimovládne organizácie.

Agentúra sa pokúša dosiahnuť obojstrannú komunikáciu s klientmi s cieľom správne určiť ich informačné potreby a zabezpečiť, aby ňou poskytované informácie boli pre nich zrozumiteľné a mohli sa nimi riadiť.

STRÁNKA EEA

Internetová stránka www.eea.europa.eu je jednou z najobsiahlejších verejných environmentálnych informačných služieb na internete a najvyťaženejším informačným kanálom agentúry EEA. Sú tu okrem iného k dispozícií všetky správy a iné publikácie EEA, rovnako ako podkladové údaje či interaktívne mapy, grafy, zelené tipy, videá a animácie atd. Všetky informácie na stránke EEA sú voľne a bezplatne prístupné.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EEA

Európsku environmentálnu agentúru riadi predstavenstvo a výbor. Poradným orgánom EEA je vedecký výbor. Predstavenstvo EEA pozostáva z jedného zástupcu za každú členskú krajinu, dvoch zástupcov za Komisiu a dvoch vedeckých osobností vymenovaných Európskym parlamentom.

Organizačná štruktúra EEA

Európsku environmentálnu agentúru riadi predstavenstvo a výbor. Poradným orgánom EEA je vedecký výbor. Predstavenstvo EEA pozostáva z jedného zástupcu za každú členskú krajinu, dvoch zástupcov za Komisiu a dvoch vedeckých osobností vymenovaných Európskym parlamentom.

Kontaktné adresy:

Európska Environmentálna Agentúra
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň Dánsko

mapa

Kontakty:

Radoslav Považan RNDr., PhD.
vedúci odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374170, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Tatiana Hamranová
špecialista pre medzinárodnú spoluprácu 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
tatiana.hamranova@sazp.sk
048 4374284, 0915 576288
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť