EURÓPSKA ENVIRONMENTÁLNA INFORMAČNÁ A MONITOROVACIA SIEŤ - Eionet

Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jej členských a spolupracujúcich krajín. Agentúra EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Preto agentúra EEA úzko spolupracuje s národnými ohniskovými bodmi (NFP), najmä s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia v členských krajinách.

Prostredníctvom siete Eionet zhromažďuje EEA informácie o životnom prostredí jednotlivých krajín, pričom sa sústreďuje na dodávanie včasných a vysoko kvalitných údajov overených na národnej úrovni. Tieto dáta sú sprístupnené na stránke EEA a tvoria základ integrovaných environmentálnych hodnotení a poznatkov. Slúžia na podporu procesov environmentálneho riadenia, tvorby a hodnotenia environmentálnej politiky a účasti občanov na národnej, európskej a celosvetovej úrovni.

Národné ohniskové body sú zodpovedné za koordináciu sietí národných referenčných centier (NRC), v ktorých sa združuje približne 1500 odborníkov z viac než 400 národných inštitúcií a orgánov zaoberajúcich sa environmentálnymi informáciami.

Okrem národných ohniskových bodov a národných referenčných centier patrí do siete Eionet šesť Európskych tematických centier ETC (European Topic Center):

  • Air Pollution and Climate Change Mitigation (ETC/ACM) – zníženie znečistenia ovzdušia a klimatické zmeny
  • Biological Diversity (ETC/BD) – biologická diverzita
  • Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA) – klimatické zmeny – dopady, zraniteľnosť a adaptačné scenáre
  • Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE) - odpady a materiály v zelenom hospodárstve
  • Inland, Coastal and Marine Waters (ETC/ICM) – vnútrozemské, pobrežné a morské vody
  • Urban, Land and Soil systems (ETC/ULS) - mestské, krajinné a pôdne systémy

čítajte viac

Grafická štruktúra siete Eionet SK

Grafická štruktúra siete Eionet SK

Vytlačiť