PARTICIPÁCIA SR NA ČINNOSTI EURÓPSKEJ ENVIRONMENTÁLNEJ AGENTÚRY EEA

Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA 1. augusta 2001, kedy vstúpila do platnosti Zmluva medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenskej republiky v EEA a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (Eionet). Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP (National Focal Point) za Slovensko sa stala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a bol vymenovaný zástupca SR do Predstavenstva (Management Board). V súčasnosti túto funkciu zastáva ako alternant Štátny tajomník MŽP SR I. - Ing. Norbert Kurilla.

Na zabezpečenia plnenia povinnosti vyplývajúcich z členstva v EEA bola vytvorená sieť PCPs – Hlavných kontaktných bodov (Primary Contact Point) a NRCs – Národných referenčných centier (National Reference Point), ktorú tvoria špecialisti v rámci odborných organizácií príslušných rezortov.

Z členstva SR v EEA vyplývajú pre SAŽP nasledovné povinnosti: 

  • koordinácia národných aktivít vo vzťahu k EEA, koordinácia činností medzi EEA a jednotlivými Národnými referenčnými centrami NRC;
  • plnenie funkcie Národných referenčných centier NRC pre stanovené oblasti;
  • distribúcia informácií a zabezpečovanie dátových tokov medzi EEA, NFP SR, NRC SR;
  • pripomienkovanie a vystavovanie materiálov EEA, hodnotiacich správ a ich jednotlivých návrhov, pracovných programov EEA na príslušné roky na národnom serveri siete Eionet;
  • pravidelná účasť na pracovných stretnutiach Eionet/NFP a pracovných stretnutiach Predstavenstva organizovaných EEA;
  • prevádzka národného uzla siete Eionet, kde je vystavená väčšina požadovaných informácií;
  • systematické budovanie knižnice odborných a informačných materiálov zasielaných z EEA s cieľom priblížiť širokej odbornej i laickej verejnosti výsledky činností EÚ v oblasti životného prostredia - publikácie EEA sú dostupné v NFP kancelárii v Banskej Bystrici.  

Zastúpenie jednotlivých odborných inštitúcií v národnej sieti PCPs a NRCs

Odborníci pracujúci v jednotlivých oblastiach 

Vytlačiť