ČINNOSŤ EEA

Agentúra okrem hlavného mandátu orientuje svoju činnosť na viacero úloh a prioritných oblastí rozpracovaných vo viacročných a ročných pracovných plánoch EEA, ktoré sú v súlade so 7. environmentálnym akčným programom Európskeho spoločenstva do roku 2020.

Program s podtitulom Dobrý život v rámci možností našej planéty“ je súčasťou dlhodobej vízie a stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050. Cieľom EÚ je, aby sme v roku 2050 žili v súlade s ekologickými limitami planéty. Naša prosperita a zdravé životné prostredia by malo vychádzať z kruhovej ekonomiky, kde nič nie je odpadom, prírodné zdroje sú využívané trvalo udržateľným spôsobom a biodiverzita prostredia je chránená, čo so sebou prinesie zdravšiu, udržateľnú spoločnosť, ktorá produkuje minimum skleníkových plynov. Súčasný 7. environmentálny akčný program pokrýva obdobie do roku 2020.

Kľúčovou črtou programu je ochrana a zlepšovanie prírodného kapitálu, podpora lepšieho využívania dnešných zdrojov a urýchlený prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo. Program má podporiť trvalo udržateľný rast, vytváranie nových pracovných príležitostí a vytvoriť tak z EÚ zdravšie a lepšie miesto pre život.

Program sa skladá z deviatich prioritných cieľov:

  • ochrana a zlepšenie prírodného kapitálu EÚ
  • zvýšenie efektivity využívania zdrojov, podpora zeleného, konkurencieschopného, nízko-uhlíkového hospodárstva
  • ochrana zdravia občanov EÚ pred nepriaznivými vplyvmi, rizikami a tlakmi spojenými s kvalitou životného prostredia
  • zabezpečenie lepšieho vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia
  • zabezpečenie využívania najmodernejších poznatkov vedy pri tvorbe environmentálnej politiky
  • zabezpečenie dostatočných zdrojov a investícií na podporu politiky v oblasti ochrany životného prostredia a klímy
  • zlepšenie previazanosti environmentálnej legislatívy s ostatnou legislatívou
  • posilnenie  trvalej udržateľnosti miest v EÚ
  • zlepšenie efektivity EÚ pri riešení regionálnych a globálnych problémov súvisiacich so životným prostredím a zmenou klímy

Mimo vlastných členských a spolupracujúcich krajín sa EEA zapája do rozsiahlej medzinárodnej spolupráce s nasledovnými inštitúciami: 

na globálnej úrovni:

na regionálnej úrovni:

PRODUKTY EEA 

Agentúra EEA poskytuje široký rozsah hodnotení, analyzuje stav a trendy v oblasti životného prostredia, ako aj hospodárske a sociálne tlaky. Vyvíja scenáre, hodnotí politiku a zabezpečuje kvalitu údajov. Okrem toho, agentúra EEA prostredníctvom svojej siete Eionet,  zbiera a analyzuje environmentálne údaje od členských krajín, ich európskych partnerov medzinárodných organizácií.

produktom agentúry EEA patria 5-ročné správy o stave životného prostredia, tematické a technické správy, prehľady informácií, správy a informačné služby na webe, multimediálne a interaktívne webové produkty v oblasti vzdelávania. K službám EEA patria odborné poradenstvo tvorcom politík, konferencie a návštevy, informačné systémy, siete a komunikačné služby pre verejnosť.

Vytlačiť