Výhľadové štúdie v ŽP sa realizujú v rámci platformy FLIS (Forward-Looking Information and Services) pre podporu dlhodobého strategického plánovania a rozhodovania. Cieľom FLIS je systematicky mapovať trendy a prinášať analýzy a prognózy ďalšieho vývoja v oblasti životného prostredia, zaviesť výhľadové pohľady do existujúcich informačných systémov o životnom prostredí a rozšíriť vedomostnú základňu pre lepšie chápanie výziev, ktoré stoja pred nami.

Táto „živá“ znalostná báza podporuje vytváranie sietí prostredníctvom siete EIONET, rozvíja kapacity cestou výmeny skúseností či uľahčuje inštitucionálne zmeny. Zámerom je zabezpečiť dostupnosť príslušných vedomostí a informácií, ktoré možno použiť pri tvorbe verejných politík v oblasti životného prostredia a umožniť relevantné, dôveryhodné a vedecky podložené výhľadové hodnotenia trendov a ich dopadov v sociálnom a ekonomickom kontexte. FLIS predstavuje rýchlo sa rozvíjajúcu vedomostnú bázu, ktorú vytvorila  a organizačne podporuje  EEA s podporou partnerských organizácií od roku 2006. Vznikla ako súčasť SEIS – zdieľaného environmentálneho informačného systému.

 

Výhľadové hodnotenie a prognózovanie pomáha:

 • upriamiť pozornosť na možné výstražné signály a vznikajúce problémy;
 • brať do úvahy rôzne možnosti pre budúcnosť;
 • identifikovať hnacie sily a neistoty;
 • kontrolovať plnenie cieľov environmentálnej politiky;
 • rozvíjať mimoriadne dôležité opatrenia a preventívne akcie;
 • analyzovať vzťahy príčiny a následku;
 • predvídať možné prekvapenia, nejasnosti a otrasy;
 • uľahčiť štruktúrované myslenie v krátkodobom a dlhodobom horizonte.

 

Aktivity na národnej úrovni

Slovensko je previazané s Európou a so svetom prostredníctvom rôznych ekonomických a sociálnych väzieb, zároveň sa začínajú prejavovať dopady globálnych environmentálnych procesov ako je zmena klímy a úbytok biodiverzity. Pre lepšie pochopenie týchto procesov, väzieb a možností ako ich aktívne ovplyvňovať, prípadne sa na ne adaptovať, sa v poslednom období pri tvorbe politík v čoraz väčšom rozsahu začínajú využívať štúdie trendov, megatrendov a príprava scenárov možného budúceho vývoja a ich dopadov na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. Aktivity rezortu životného prostredia sú inšpirované spoluprácou s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a realizujú sa prostredníctvom národného referenčného centra FLIS.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) budujú sieť expertov z rôznych organizácií pre zabezpečenie výhľadových štúdií, scenárov, modelov a prognóz. Ide o odborníkov z environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti.

V poslednom čase spolupráca širšieho kolektívu odborníkov vyústila do prípravy pilotnej štúdie Globálne megatrendy: Hodnotenie a výzvy z pohľadu Slovenskej republiky z roku 2016.

Táto štúdia sa stala základom pre spracovanie samostatnej kapitoly v správe o stave ŽP za rok 2015 pod názvom Globálne megatrendy a implikácie pre Slovenskú republiku (2016). Čitateľ sa dozvie základné odpovede na otázky ako sa globálne megatrendy prejavujú na Slovensku alebo naopak, ako k nim Slovensko prispieva. Autori sa tiež snažia načrtnúť odpovede na otázku, aké budú ich dopady na životné prostredie, ekonomiku a sociálnu oblasť v horizonte nasledujúcich rokov až desaťročí.

V nadväznosti na spracovanie Globálnych megatrendov bola v roku 2017 vypracovaná štúdia Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+. Udržateľný rast v kontexte ochrany biodiverzity a zmeny klímy. Autorský kolektív bol zložený najmä z expertov rezortných inštitúcií MŽP SR (vrátane SAŽP) a SAV. Cieľom bolo posilniť rezortné kapacity v oblasti výhľadových štúdií a zároveň poskytnúť pohľad na možný vývoj do roku 2020 a vytvoriť základný rámec pre prípravu dlhodobejších scenárov do roku 2040, prípadne 2050. Tri možné scenáre ďalšieho vývoja sú nasledovné:

 • Scenár 1: Základný/Baseline (Progres v rámci trendov),
 • Scenár 2: Deregulácia a post-politika (Neudržateľný krátkodobý ekonomický rast za intenzifikácie sociálnych konfliktov),
 • Scenár 3: Ekonomická kríza (Zníženie výroby a spotreby).

Analýza scenárov je proces, ktorý umožňuje diskusiu o možných budúcich vývojoch situácie. Zvažujú sa alternatívne možné výsledky (niekedy nazývané „alternatívne svety“). Je dôležité chápať, že analýza scenárov a projekcia možného vývoja, sa nesnaží ukázať jeden presný obraz budúcnosti. Namiesto toho predstavuje niekoľko alternatívnych budúcich vývojových trajektórií. Publikácia by zároveň mala predstavovať „odrazový mostík“ pre plánované širšie koncipované scenáre na dlhšie časové obdobia, ktoré sú v súčasnosti v prípravnom štádiu.

 

Kontakty:

Radoslav Považan RNDr., PhD.
vedúci odboru výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
radoslav.povazan@sazp.sk
048 4374147, 0908 901970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Vytlačiť