Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií

Prevencia závažných priemyselných havárií je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií.

 

V Slovenskej republike je táto problematika komplexne riešená zákonom č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou vyhláškou č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktivity SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Viac informácií o prevencii závažných priemyselných havárií nájdete tu.

Aktuality

Čítajte viac tu.

Kontaktné osoby

Jozef Vengrin Ing.
špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
jozef.vengrin@sazp.sk
048 4374166
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Veronika Borovjaková Ing.
Špecialista PZPH 
Odbor environmentálnych služieb 
veronika.borovjakova@sazp.sk
048 4374205
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Podujatia 2019

Inštruktážne školenie pre pracovníkov OÚ v sídle kraja a SIŽP (OIOV)

Dňa 14.2.2019 sa v priestoroch SAŽP uskutočnilo inštruktážne školenie k zákonu č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Školenie bolo určené pre pracovníkov OÚ v sídle kraja a SIŽP útvaru inšpekcie ochrany vôd.

fotogaléria
fotogaléria

Seminár "Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ"

V dňoch 30. - 31.5.2019 sa konal seminár "Prierezové predpisy s dôrazom na ovzdušie a IPKZ", ktorý bol odborne určený pre štátnu správu. Hlavným cieľom bolo získanie odborných vedomostí a skúseností z prierezových predpisov s dôrazom na ovzdušie a IPKZ. Seminár sa realizoval v rámci Národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, Hlavnej aktivity 4, podaktivity - Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ. Viac informácii nájdete tu.

Vytlačiť