Environmentálne záťaže

Environmentálne záťaže

sú znečistené územia spôsobené činnsťou človeka, ktoré predstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (podľa § 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach). Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom.

Aktivity SAŽP v oblasti environmentálnych záťaží

Viac informácií o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportal.sk v sekcii Environmentálne záťaže.

Strategické dokumenty

Publikácie a informačné materiály

Zborníky z konferencií Znečistené územia/Contaminated Sites

Kontaktné osoby

Katarína Paluchová Ing.
vedúca odboru environmentálnych služieb 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Podujatia 2020

Workshop EZ a geologická verejnosť - 17.- 19. február 2020, Trnava

Workshop EZ a geologická verejnosť - 16.- 18. september 2020, Senec

Webinár k problematike environmentálnych záťaží
Termín konania: 15. december 2020
Miesto konania: online školenie
Cieľová skupina: Školenie bolo prioritne určené pracovníkom okresných úradov v sídle kraja, pracovníkom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktoré plnia povinnosti v zmysle zákona č.409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environemntálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Program školenia: V rámci wemináru bol odprezentovaný legislatívny rámec a aktuálne projekty týkajúce sa problematiky environmentálnych záťaží (zákon č.409/2011 Z.z. a s ním súvisiace predpisy, pripravované zmeny v zákonoch, problematika určovania povinnej osoby, časové lehoty, kontroly, projekty, prax,...) s následnou diskusiou k uvedenej téme a k otázkam pracovníkov OÚ a SIŽP. Ďalej bol predstavený Informačný systém environmentálnych záťaží so zameraním na aktualizáciu registrov ISEZ, Register skládok odpadov a nové implementácie v ISEZ.

Prezentácie k webináru

Podujatia 2019

Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ - 1. termín konania v Banskej Bystrici a okolí

Seminár o environmentálnych záťažiach - v Banskej Bystrici

Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ - 2. termín konania v Rožňave a okolí

Konferencia Znečistené Územia 2019 - v Piešťanoch

Viac informácii o týchto podujatiach ale aj o podujatiach, ktoré pripravujeme nájdete v kalendári Národného Projektu INFOAKTIVITY.

Podujatia 2018

Workshopy pre geológov

Workshopy sa konali v Grand Hoteli Bellevue**** v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách v dvoch termínoch 21.- 23.11.2018 a 26.- 28.11.2018. Slovenská agentúra životného prostredia pripravila workshopy  v rámci Národného projektu 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, Hlavnej aktivity 5, podaktivity 5.3.3. Workshop environmentálne záťaže a geologická verejnosť. Viac informácií nájdete tu.

Fotogaléria z workshopov

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018 sa uskutočnila v dňoch 8. až 10. októbra 2018 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Viac informácií nájdete tu.

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila tento seminár v rámci aktivít národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Seminár, ktorý sa zaradil medzi úspešné sprievodné podujatia festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2018, sa konal v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici v stredu 2. mája 2018. Viac informácií nájdete tu.

Fotogaléria zo seminára

Vytlačiť