Environmentálne záťaže

Environmentálne záťaže

sú znečistené územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (podľa § 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach). Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom.

Aktivity SAŽP v oblasti environmentálnych záťaží

Viac informácií o problematike environmentálnych záťaží nájdete na stránke enviroportal.sk v sekcii Environmentálne záťaže.

Strategické dokumenty

Publikácie a informačné materiály

fotogaléria

Podrobné informácie o projekte, v rámci ktorého boli spracované uvedené dokumenty sú dostupné na web stránke IMPEL.

Zborníky z konferencií Znečistené územia/Contaminated Sites

fotogaléria

Kontaktné osoby

Katarína Paluchová Ing.
vedúca odboru environmentálnych služieb 
Odbor environmentálnych služieb 
katarina.paluchova@sazp.sk
048 4374287, 0905 835821
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jaromír Helma Ing., PhD.
špecialista EZ 
Odbor environmentálnych služieb 
jaromir.helma@sazp.sk
048 4374165
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

Podujatia 2022

Seminár o environmentálnych záťažiach - 24. marec 2022, Žilina

Konferencia GEOCHÉMIA 2021 - 6.- 8. apríl 2022, Senec

Workshop EZ a geologická verejnosť - 27.- 29. apríl 2022, Piešťany

Exkurzia EZ a študenti, doktoranti a pedagógovia VŠ - 9.- 13. máj 2022, Rožňava a okolie

Exkurzia EZ a študenti, doktoranti a pedagógovia VŠ - 3. - 7. október 2022, Zvolen a okolie

Konferencia CONTAMINATED SITES 2022 - 12. - 14. október 2022, Senec

Workshop EZ a geologická verejnosť - 19. - 21. október 2022, Košice

Konferencia GEOCHÉMIA 2022 - 30.11. - 2.12.2022, Piešťany

Online školenie k problematike environmentálnych záťaží - 15.12.2022, online školenie pre pracovníkov okresných úradov v sídle kraja a pracovníkov SIŽP

Podujatia 2021

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2021 - 27.- 29. september 2021, Krušetnica

Exkurzia EZ a študenti, doktoranti a pedagógovia VŠ - 5.- 8. október 2021, Zvolen a okolie

Podujatia 2020

Workshop EZ a geologická verejnosť - 17.- 19. február 2020, Trnava

Workshop EZ a geologická verejnosť - 16.- 18. september 2020, Senec

Webinár k problematike environmentálnych záťaží
Termín konania: 15. december 2020
Miesto konania: online školenie
Cieľová skupina: Školenie bolo prioritne určené pracovníkom okresných úradov v sídle kraja, pracovníkom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktoré plnia povinnosti v zmysle zákona č.409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environemntálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Program školenia: V rámci wemináru bol odprezentovaný legislatívny rámec a aktuálne projekty týkajúce sa problematiky environmentálnych záťaží (zákon č.409/2011 Z.z. a s ním súvisiace predpisy, pripravované zmeny v zákonoch, problematika určovania povinnej osoby, časové lehoty, kontroly, projekty, prax,...) s následnou diskusiou k uvedenej téme a k otázkam pracovníkov OÚ a SIŽP. Ďalej bol predstavený Informačný systém environmentálnych záťaží so zameraním na aktualizáciu registrov ISEZ, Register skládok odpadov a nové implementácie v ISEZ.

Prezentácie k webináru

Podujatia 2019

Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ - 8.- 12. apríl 2019, Banská Bystrica a okolie

Seminár o environmentálnych záťažiach - 31. máj 2019, Banská Bystrica

Exkurzia EZ a študenti, doktorandi a pedagógovia VŠ - 3.- 7. jún 2019, Rožňava a okolie

Konferencia Znečistené Územia 2019 - 19.- 21. jún 2019, Piešťany

Podujatia 2018

Seminár o environmentálnych záťažiach - 2. máj 2018, Banská Bystrica

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018 - 8.- 10. október, Banská Bystrica

Workshopy EZ a geologická verejnosť - 21.- 23. november 2018 a 26.- 28. november 2018, Horný Smokovec

Vytlačiť