NAP GPP III

Vychádzajúc z legislatívnych, technologických zmien a vývoja zeleného verejného obstarávania v EÚ a v SR vypracovaný bol Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 (NAP GPP III), ktorý bol dňa 14. decembra 2016 schválený vládou SR uznesením č. 590. 

 

Na národnej úrovni je to  už v poradí tretí NAP GPP, ktorý obsahuje konkrétne záväzky štátu pre „ozeleňovanie“ verejného obstarávania a ktorý určuje smerovanie zeleného verejného obstarávania v SR. Obsahuje balík ambicióznejších cieľov a opatrení, ktoré nadviazali aj na zaradenie zeleného verejného obstarávania do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020, kde je ambíciou vlády vytvoriť priaznivé podmienky na jeho aplikovanie.  NAP GPP III tiež definuje pojem „zelená“ zákazka v podmienkach SR, ktorá je vymedzená podmienkou splnenia minimálne jednej environmentálnej charakteristiky vychádzajúc z hlavných jednotných environmentálnych charakteristík GPP vytvorených EK definovaných v produktových listoch dostupných na webovom sídle EK.

 

Strategickým cieľom stanoveným v NAP GPP III je dosiahnuť 50%-ný podiel zrealizovaných zelených zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu nimi uzatvorených zmlúv pre vybrané prioritné skupiny produktov. Okrem strategického cieľa sa  NAP GPP III po prvý krát usiluje v rámci nadstavených aktivít aj o zavedenie povinného uplatňovania konkrétnych environmentálnych charakteristík pre vybrané skupiny produktov, ktoré budú definitívne vyšpecifikované  na základe výsledkov analýzy trhu SR.

 

NAP GPP III zahŕňa 12 skupín produktov, ktoré sú  založené na hlavných kritériách GPP vytvorených EÚ, a ktoré sa v podmienkach SR považujú za prioritné: kopírovací a grafický papier; kancelárske IT zariadenia/počítače a monitory; zobrazovacie zariadenia; čistiace prostriedky a služby; potraviny a stravovacie služby; vozidlá a dopravné služby; nábytok; textil; elektrina; administratívne budovy- projektovanie, výstavba a riadenie/správa; projektovanie, výstavba a údržba ciest; verejné osvetlenie.

Ambícia zaviesť povinné uplatňovanie konkrétnych environmentálnych charakteristík sa vzťahuje na tieto skupiny produktov:

1. kopírovací a grafický papier

zameranie: podpora recyklácie, podpora výroby z dreva z lesov riadených legálnym alebo udržateľným spôsobom, obmedzenie používania určitých chemických látok vo výrobe a bielení papiera,

2. kancelárske IT zariadenia/počítače a monitory

zameranie: zníženie spotreby energie, opraviteľnosť a nahraditeľnosť (predĺženie životnosti), redukcia obalov

3. vozidlá a dopravné služby

zameranie: zníženie emisií, ekologicky a energeticky úsporné vozidlá.

 

Na dosiahnutie stanoveného cieľa a ambícií sa opatrenia a aktivity definované v NAP GPP III zameriavajú na tri hlavné oblasti:

  1. Podpora verejných orgánov pri realizácií zeleného verejného obstarávania- semináre GPP, GPP hepldesk, GPP materiály
  2. Sledovanie pokroku/vývoja zeleného verejného obstarávania- monitoring GPP
  3. Spolupráca s relevantnými európskymi a národnými inštitúciami- NAPs template

 

 

Vytlačiť