Environmentálne charakteristiky

Environmentálna charakteristika je technická špecifikácia, vlastnosť alebo úroveň environmentálneho profilu produktu (tovary, služby, práce), ktorá znižuje jeho negatívny dopad na životné prostredie, v porovnaní s produktom slúžiacim na rovnaký účel.

Na úrovni EÚ sú, za účelom jednotnej a transparentnej realizácie zeleného verejného obstarávania v celej EÚ a jednotného monitorovania dosiahnutej úrovne v členských krajinách, vytvorené odporúčané jednotné environmentálne charakteristiky pre vybrané skupiny produktov:

 

Čistiace prostriedky a upratovacie  služby (Interiérové upratovacie služby)

Počítače a monitory

Kopírovací a grafický papier

Elektrické a elektronické zariadenia používané v odvetví zdravotnej starostlivosti

Elektrická energia

Potraviny, služby hromadného stravovania a predajné automaty

Nábytok

Údržba verejných priestorov 

Zobrazovacie zariadenia

Návrh, výstavba a správa kancelárskych budov

Náterové farby, laky a vodorovné dopravné značenie

Projektovanie, výstavba a údržba ciest

Zdravotnotechnické armatúry

Osvetlenie pozemných komunikácií a dopravnej signalizácie

Textilné výrobky a služby

Splachovacie záchody a pisoáre

Cestná doprava

Infraštruktúra odpadových vôd

Ohrievače vody

Dátové centrá, serverovne a cloudové služby

 

Environmentálne charakteristiky sú založené na dostupných vedeckých informáciách, prístupe životného cyklu, na súčasných kritériách environmentálnej značky a na informáciách získaných od zainteresovaných strán priemyslu, spoločnosti a členských štátov. Environmentálne charakteristiky sú navrhnuté tak, aby sa dali priamo vložiť do súťažných podkladov, treba však tiež brať do úvahy národnú legislatívu.

 

Dohoda ENERGY STAR medzi EÚ a USA (The EU-US ENERGY STAR Agreement), ktorá bola podpísaná v roku 2001 a fungovala od roku 2003, bola dňa 20. februára 2018 definitívne ukončená.

Nakoľko sa v rámci kritérií EÚ GPP vyskytujú priame odkazy na ENERGY STAR, Európska komisia v súčasnosti neodporúča priamo odkazovať na technické špecifikácie EÚ Energy Star, pretože sú časom viac a viac neaktuálne. Program US Energy Star však pokračuje v aktualizácii technických špecifikácií, takže verejní obstarávatelia môžu preskúmať tieto technické špecifikácie a využiť ich, ak usúdia, že zabezpečujú vysokú energetickú účinnosť. Pri zadávaní zákaziek je preto vhodnejšie použiť technické špecifikácie a metodiky na výpočet štandardizovanej spotreby energie.

Vzniknutá situácia je stále predmetom diskusií. V revíznom procese kritérií sa bude otázka, ako odkazovať na Energy Star, riešiť.

Viac informácií: https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star

Vytlačiť