EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit 

 

 

Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore odpadového hospodárstva

Cieľom dokumentu je poskytnúť inšpiráciu a návod na to, ako zlepšovať environmentálne správanie pre všetky organizácie v sektore odpadového hospodárstva. Ide o praktickú príručku ako zlepšiť environemntálne správanie.

Publikácia predstavuje podporu pre všetky organizácie v sektore odpadového hospodárstva, predovšetkým aby sa zameriavali na dôležité priame aj nepriame environmentálne aspekty a aby získavali informácie o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva a vhodných sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania na meranie svojho environmentálneho správania, ako aj informácie o referenčných kritériách excelentnosti.

Nástroje DNEP

Postavme si zelenú budúcnosť

Postavme si zelenú budúcnosť

Stavebný sektor je jedným z kľúčových hospodárskych odvetví na Slovensku i v Európskej únii. Má výrazný dosah a vplyv na mnohé odvetvia hospodárstva, na lokálnu zamestnanosť, ako aj na kvalitu života. Stavebný sektor vytvára takmer 10 % HDP Európskej únie a 3 milióny spoločností pôsobiacich v tomto sektore poskytujú približne 20 miliónov pracovných miest. 

Nový akčný plán Európskej únie pre obehové hospodárstvo taktiež zaradil stavebníctvo a budovy medzi prioritné oblasti v otázke udržateľnosti. S cieľom využiť potenciál na zvýšenie surovinovej efektívnosti a zníženie vplyvov na klímu zavedie Európska komisia novú komplexnú stratégiu pre udržateľné zastavané územia s cieľom zabezpečiť súdržnosť v príslušných oblastiach politiky ako sú klíma, energetická účinnosť a efektívne využívanie zdrojov, riadenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, prístupnosť, digitalizácia a zručnosti. Základom bude presadzovanie zásad obehového hospodárstva počas celého životného cyklu budov.

 

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    Európska komisia vydala publikáciu Smerom k obehovému hospodárstvu so systémom EMAS – Osvedčené postupy na zavádzanie stratégií obehového hospodárstva, ktorá popisuje, ako hľadať potenciálne materiálové cykly, ako zvažovať inovatívne obchodné modely, ako zapojiť zamestnancov a iné strany. Zároveň predstavuje tri prípadové štúdie obehového hospodárstva v malých a stredných podnikoch, vo veľkých súkromných organizáciách a vo verejných organizáciách.

Smerom k obehovému hospodárstvu so schémou EMAS

Nástroje DNEP  

Dajte „zelený“ smer ceste za oddychom

Cestovný ruch patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce hospodárske odvetvia na svete. Pozitívne vplýva na globálnu ekonomiku, je impulzom pre rozvoj obchodu, rast príjmov a podnikania. Jedným zo spôsobov, ako zmierniť tieto negatívne vplyvy na životné prostredie a zároveň zachovať atraktivitu turistických destinácií pre nasledujúce generácie je posun cestovného ruchu k politike udržateľnosti a integrácii modelov udržateľnej spotreby a výroby do politiky v oblasti cestovného ruchu.
 Udržateľná spotreba a výroba

Inovujte ekologicky 

Príručka o ekologických inováciách pre malé a stredné podniky a obchodných poradcov

 

 Zelené verejné obstarávanie    

GPP – Dobrá prax zeleného verejného obstarávania

Brožúra obsahuje zbierku zahraničných príkladov dobrej praxe GPP.
 Zelené verejné obstarávanie  

Dobre vedieť!...o zelenom verejnom obstarávaní (GPP)


 
 
 Zelené verejné obstarávanie

Zelené verejné obstarávanie - príklady dobrej praxe

 Zelené verejné obstarávanie  

Zelené nakupovanie, 3.vydanie SK

 Zelené verejné obstarávanie  

Zelené verejné obstarávanie (GPP) - Metodická príručka pre verejných obstarávateľov

Environmentálne označovanie produktov    

Rozumieme logám a symbolom ?

Publikácia poskytuje spotrebiteľom stručnú informáciu o konkrétnych symboloch, značkách a logách umiestňovaných na výrobkoch bežnej spotreby.
 EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

7 + pre EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Príručka predstavuje dôvody prečo zaviesť EMAS. Uvádza princípy a benefity, ktoré  schéma prináša pre podnikateľské subjekty.
 EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit    

EMAS – Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore turizmu

Praktický návod na zlepšenie environmentálneho správania v sektore turizmu.
 EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
Praktický návod na zlepšenie environmentálneho správania v sektore verejnej správy.