EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit   

EMAS úloha pri prechode na udržateľné financovanie  

Cieľom udržateľného financovania je smerovať tok kapitálu k udržateľným hospodárskym činnostiam zohľadnením environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG). Trvalo udržateľné financovanie je o financovaní aktivít, ktoré produkujú udržateľný tovar a/alebo ponúkajú udržateľný tovar alebo služby.

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit   

EMAS ako hnací motor zmeny. Osvedčené postupy od nominovaných na ocenenie EMAS 2019

Ste presvedčení, že potrebujete radikálne zmeny v spôsobe, akým riadite aktivity, či už verejné alebo súkromné, veľké alebo malé? Ak je odpoveď áno, prečítajte si prípadovú štúdiu, aby ste videli, ako organizácie registrované v schéme využívajú EMAS na vytvorenie udržateľnej budúcnosti a zároveň uskutočňujú zmeny pozitívnym a efektívnym spôsobom.

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit 

 

EMAS - Písanie a šírenie environmentálnych vyhlásení

Organizácie registrované v EMAS sa veľmi usilujú o transparentnosť, preto každoročne zverejňujú environmentálne vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, ako a do akej miery znižujú svoj vplyv na životné prostredie. Táto správa je verejne dostupná.

Cieľom tejto prípadovej štúdie je zdôrazniť osvedčené postupy organizácií z hľadiska obsahu, prezentácie a šírenia environmentálneho vyhlásenia s cieľom inšpirovať ostatných a zvýšiť efektívnosť podávania správ.

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit 

 

 

Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva v sektore odpadového hospodárstva

Cieľom dokumentu je poskytnúť inšpiráciu a návod na to, ako zlepšovať environmentálne správanie pre všetky organizácie v sektore odpadového hospodárstva. Ide o praktickú príručku ako zlepšiť environemntálne správanie.

Publikácia predstavuje podporu pre všetky organizácie v sektore odpadového hospodárstva, predovšetkým aby sa zameriavali na dôležité priame aj nepriame environmentálne aspekty a aby získavali informácie o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva a vhodných sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania na meranie svojho environmentálneho správania, ako aj informácie o referenčných kritériách excelentnosti.

Nástroje DNEP

 

Postavme si zelenú budúcnosť

 

Nový akčný plán Európskej únie pre obehové hospodárstvo taktiež zaradil stavebníctvo a budovy medzi prioritné oblasti v otázke udržateľnosti. S cieľom využiť potenciál na zvýšenie surovinovej efektívnosti a zníženie vplyvov na klímu zavedie Európska komisia novú komplexnú stratégiu pre udržateľné zastavané územia s cieľom zabezpečiť súdržnosť v príslušných oblastiach politiky ako sú klíma, energetická účinnosť a efektívne využívanie zdrojov, riadenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, prístupnosť, digitalizácia a zručnosti. Základom bude presadzovanie zásad obehového hospodárstva počas celého životného cyklu budov.

 

EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit   

Smerom k obehovému hospodárstvu so schémou EMAS

Európska komisia vydala publikáciu Smerom k obehovému hospodárstvu so systémom EMAS – Osvedčené postupy na zavádzanie stratégií obehového hospodárstva, ktorá popisuje, ako hľadať potenciálne materiálové cykly, ako zvažovať inovatívne obchodné modely, ako zapojiť zamestnancov a iné strany. Zároveň predstavuje tri prípadové štúdie obehového hospodárstva v malých a stredných podnikoch, vo veľkých súkromných organizáciách a vo verejných organizáciách.

 
Nástroje DNEP  

Dajte „zelený“ smer ceste za oddychom

Cestovný ruch patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce hospodárske odvetvia na svete. Pozitívne vplýva na globálnu ekonomiku, je impulzom pre rozvoj obchodu, rast príjmov a podnikania. Jedným zo spôsobov, ako zmierniť tieto negatívne vplyvy na životné prostredie a zároveň zachovať atraktivitu turistických destinácií pre nasledujúce generácie je posun cestovného ruchu k politike udržateľnosti a integrácii modelov udržateľnej spotreby a výroby do politiky v oblasti cestovného ruchu.
 Udržateľná