Je dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky na ochranu životného prostredia, ktorého cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje prostredníctvom podpory a uprednostňovania výrobkov a služieb s nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

V podmienkach Slovenskej republiky sa environmentálne označovanie realizuje od roku 1997 prostredníctvom národnej schémy na udeľovanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“. Podmienky a postup pri udeľovaní a používaní národnej environmentálnej značky upravuje zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.                                          

Od roku 2004, vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, majú žiadatelia možnosť získať aj európsku environmentálnu značku „Environmentálna značka EÚ“ (predtým „Európsky kvet“). Udeľovanie európskej environmentálnej značky sa vykonáva podľa nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ.

 

logo evp                        logo 1 

 

 

Medzi produkty vyňaté z pôsobnosti uvedených právnych predpisov, ktorým nie je možné udeliť environmentálnu značku patria:

  • nápoje, potraviny,
  • humánne a veterinárne lieky, zdravotné pomôcky, 
  • výrobky obsahujúce chemické látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčne toxické podľa nariadenia EP a R (ES) č. 1272/2008 a výrobky obsahujúce látky podľa článku 57 nariadenia EP a R (ES) č. 1907/2006 (REACH), 
  • produkty, ktoré sú vyrobené procesmi pravdepodobne výrazne škodlivými pre človeka alebo životné prostredie,
  • produkty, ktoré nepredstavujú významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu.

Ďalšie potrebné informácie získate tu.

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania produktov je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je zároveň príslušným orgánom pre proces európskeho environmentálneho označovania.

Na základe poverenia MŽP SR Slovenská agentúra životného prostredia, Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru v Bratislave odborne a technicky zabezpečuje:

1. Proces tvorby národných environmentálnych kritérií (osobitných podmienok pre príslušné skupiny produktov, ktoré sú vydávané vo forme Oznámení MŽP SR) a spoluprácu vo väzbe na požiadavky Európskej komisie pri tvorbe environmentálnych kritérií vydávaných vo forme Rozhodnutí EK pre udeľovanie environmentálnej značky EÚ.

 

Prílohy                                                                                                                         

Dokumenty súvisiace s procesom

 

2. Proces posúdenia zhody produktov s vopred stanovenými národnými / európskymi environmentálnymi kritériami za účelom udelenia značky EVP / EÚ na základe podanej ŽIADOSTI.

Darina Baďurová Mgr.
špecialista na environmentálne hodnotenie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva 
darina.badurova@sazp.sk
0907 850136
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  
Andrea Dudková Ing.
špecialista na environmentálne označovanie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva 
andrea.dudkova@sazp.sk
0917 390679
Martinská 49, Bratislava 2, 821 05
Sekcia environmentalistiky  

 

 

Vytlačiť