Cieľom inovačného vzdelávania je rozvíjať odborné vedomosti, didaktické zručnosti a schopnosti učiteľov predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom integrovať ju do povinného obsahu výchovy a vzdelávania v školách.
 
Aktuálne v školskom roku 2020/2021

Získať oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pod hlavičkou MŠVVaŠ SR a pripraviť prvé vzdelávacie moduly.


 
Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Šimonovičová RNDr., PhD.
Vedúci odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.simonovicova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky