Hodnoty Dunaja

Metodická príručka a Pracovné listy (formát A4). Vydaná v rámci projektu Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie. Metodická príručka je členená do piatich tém: história, kultúra, životné prostredie, ochrana prírody a vodné hospodárstvo. Súčasťou je 21 pracovných listov.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2014
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Enviróza

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Enviróza. Listy sú zamerané na päť tém v oblasti environemntálnych záťaží: Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaží, Pôda a horninové prostredie, Voda a Ľudské zdravie.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2013
Distribúcia: viazaná registráciou v školskom programe Enviróza, nedostupná, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Enviróza

Metodická príručka (formát A5). Vydaná k školskému programu Enviróza. Poskytuje komplexné informácie o hre, predstavuje základné kroky metodiky a stránky webového portálu. Súčasťou publikácie sú aj odpovede k jednotlivým témam Pracovných listov.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2013
Distribúcia: viazaná registráciou v školskom programe Enviróza, nedostupná, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Špiďúra v kráľovstve Čistoty, 2. vydanie

Metodický súbor pre materské školy (formát A4). Obsahuje veršovanú rozprávkovú knižku, Pracovné listy a Metodickú príručku pre učiteľov. Publikácia je zameraná na problematiku odpadu. Druhé vydanie je prepracované podľa ISCED 0, doplnené o nové príbehy a tipy na aktivity.

Cieľová skupina: materské školy
Rok: 2012
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Naše vtáctvo

Pracovné listy pre školy (formát A4). Listy sú zamerané na rôzne témy a zaujímavosti týkajúce sa avifauny, ako sú napríklad potrava, kŕmenie, typy peria, vtáčí let, hniezdenie, vtáčie nory, orientácia a ďalšie. Súčasťou sú aj odpovede k pracovným listom.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Ekologická stopa / Ecological Footprint

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Ekologická stopa. Listy sú zoradené podľa vekovej náročnosti, zamerané na ekologickú stopu a jej kategórie. Publikácia je k dispozícii aj v anglickej verzii.

Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy
Rok: 2011
Distribúcia: viazaná registráciou v školskom programe Ekologická stopa

Ekologická stopa

Teoretické inšpirácie pre učiteľa (formát A4). Vydané k školskému programu Ekologická stopa. Obsahuje základnú teóriu o koncepte ekologickej stopy a zaujímavé informácie o jednotlivých kategóriách spotreby. Súčasťou sú aj odpovede k pracovným listom.

Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy
Rok: 2011
Distribúcia: viazaná registráciou v školskom programe Ekologická stopa

Na túru s NATUROU

Pracovné listy pre žiakov základných škôl (formát A4). Vydané k školskému programu Na túru s NATUROU. Listy sú zamerané na problematiku NATURA 2000 - sústavu chránených území európskeho významu. Obsahujú aj informačné listy k jednotlivým témam.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

BEAGLE

Tréningový manuál pre učiteľov (formát A4). Vydaný pre potreby školského vedeckého projektu BEAGLE. Obsahuje základné informácie o projekte, výhody učenia priamo v prírode, metodiku monitorovania a zaznamenávania fenologických údajov o stromoch a doplnkové informácie o biologickej diverzite.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2010
Distribúcia: nedostupný, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Na túru s NATUROU

Metodická príručka (formát A5). Vydaná k školskému programu Na túru s NATUROU. Obsahuje teoretické východiská pre prácu v teréne, metodické pokyny pre prácu v školskom programe, charakteristiku skupín mapovaných ekosystémov a námety pre projekty.

Cieľová skupina: základné a stredné školy
Rok: 2009
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

NATURA 2000

 Pracovné listy pre žiakov základných škôl (formát A4). Zamerané na problematiku NATURA 2000 - legislatíva, základné princípy, fungovanie v praxi, druhová ochrana. Obsahujú aj informačné listy k jednotlivým témam.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2008
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Vzdelávanie bez bariér I.

Manuál environmentálnych programov pre postihnutú mládež (formát A4). Obsahuje 6 environmentálnych tematických programov zameraných na environmentálnu výchovu a výchovu k TUR, s adaptáciami pre jednotlivé druhy postihnutia.

Cieľová skupina: špeciálne školy, strediská environmentálnej výchovy
Rok: 2005
Distribúcia: nedostupný, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Vzdelávanie bez bariér II.

Manuál pre prácu s postihnutou mládežou určený pre pedagogickú verejnosť (formát A4). Poskytuje jednodňový tréning a základné informácie o tom, ako pracovať s mladými ľuďmi s určitým postihnutím.


Cieľová skupina: špeciálne školy, strediská environmentálnej výchovy
Rok: 2005
Distribúcia: nedostupný, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Špinďúra v Kráľovstve Čistoty

Metodický súbor pre materské školy (formát A4). Obsahuje Veršovanú rozprávkovú knižku, Pracovné listy a Metodickú príručku pre učiteľov. Publikácia je zameraná na problematiku odpadu, jeho separácie a recyklácie, ktorú deťom sprístupňuje prostredníctvom rozprávky.

Cieľová skupina: materské školy
Rok: 2005
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Pôda

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sa zaoberajú pôdnym prieskumom, obyvateľmi pôdy a vzťahom človeka k pôde. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2005
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Krajinkochvíľa I., II.

Environmentálne programy nie do školských lavíc. Súbor programov pre terénne vyučovanie alebo poznávaciu turistiku. Programy sú vypracované pre konkrétne lokality, ktoré sú krajinársky, prírodovedne, kultúrne, historicky či inak zaujímavé. Zároveň slúži ako sprievodca danou lokalitou.

Cieľová skupina: školy, záujmové krúžky, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Doprava

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sa zaoberajú pozitívnymi a negatívnymi stránkami dopravy. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2004
Distribúcia: nedostupné, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Voda

Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sú rozdelené do troch modulov zameraných na vlastnosti vody a vplyv ľudských činností na vodné zdroje. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2003
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Odpad / Waste

 Pracovné listy pre žiakov a Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (formát A4). Pracovné listy sa zaoberajú vznikom odpadu, nakladaním s odpadom a jeho vplyvom na životné prostredie. Metodická príručka obsahuje základnú teóriu o problematike a námety pre výchovno-vzdelávacie aktivity. Publikácia je k dispozícii aj v anglickej verzii.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2003
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Domáci ekológ

Pracovné listy pre celú rodinu (formát A4). Desať listov zameraných na 10 environmentálnych tém zaujímavých z hľadiska fungovania domácnosti. Každý list obsahuje obrázky, ktoré je možné využiť ako omaľovánky pre najmladších a textovú časť s užitočnými informáciami o danej téme. Cieľom publikácie je prostredníctvom detí osloviť aj rodičov.

Cieľová skupina: materské a základné školy, široká verejnosť
Rok: 2001
Distribúcia: na dobierku, alebo osobný odber

Deň stromu

 Pracovné listy pre základné školy (formát A4). Pracovné listy sú zoradené do piatich modulov (súborov) určených pre žiakov II. až VI. ročníka základnej školy. Šiesty modul predstavuje manuál pre učiteľov. Publikácia je vytlačená na tvrdom papieri a okrem textov obsahuje aj obrázky na vymaľovanie.

Cieľová skupina: základné školy
Rok: 2000
Distribúcia: nedostupná, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Obálka metodickej príručky Človek a prírodaČlovek a príroda 

Metodická príručka pre učiteľov materských škôl (formát A4).Príručka predstavuje súbor 40 voľných listov rozdelených do štyroch ročných období: JESEŇ, ZIMA, JAR, LETO. Ročné obdobia sa ďalej členia na dve oblasti: ČLOVEK a PRÍRODA, pričom každá pozostáva z piatich listov, akoby piatich po sebe idúcich dní v materskej škole. Jedno ročné obdobie teda prináša dva ucelené týždne environmentálnych aktivít (týždeň Človek a týždeň Príroda).

 

Cieľová skupina: materské školy
Rok: 2019
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Tajomstvá hávedeTajomstvá hávede

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá nielen na Ostrovných lúkach, ale aj v bežnom živote.

 

 


Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2016
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber, k dispozícii v pdf verzii, po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

 Vodný svet v obrázkochVodný svet v obrázkoch

  Maľovanka o vode plná rôznych zaujímavých aktivít a úloh.

 

Cieľová skupina: materské a základné školy
Rok: 2021
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Ponorme sa do vodných tajomstiev  Ponorme sa do vodných tajomstiev

 Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 1. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné listy, s ktorými môžu žiaci po prekopírovaní pracovať priamo na vyučovacích hodinách.

 

Cieľová skupina: základné školy (1. stupeň)
Rok: 2021
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Vodný svet pod lupou  Vodný svet pod lupou

 Metodická príručka pre učiteľov a žiakov 2. stupňa ZŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné listy, s ktorými môžu žiaci po prekopírovaní pracovať priamo na vyučovacích hodinách.

 

Cieľová skupina: základné školy (2. stupeň)
Rok: 2021
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Na každej kvapke záleží  Na každej kvapke záleží ...

 Metodická príručka pre učiteľov a žiakov SŠ. Obsah je rozdelený na dve polovice – textovú časť s teóriou a námetmi na množstvo praktických aktivít a pracovné listy, s ktorými môžu žiaci po prekopírovaní pracovať priamo na vyučovacích hodinách.

 

Cieľová skupina: stredné školy
Rok: 2021
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Enviróza  Enviróza

Pracovné listy pre školy (formát A4). Vydané k školskému programu Enviróza. Listy sú zamerané na päť tém v oblasti environemntálnych záťaží: Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaží, Pôda a horninové prostredie, Voda a Ľudské zdravie.

 

Cieľová skupina: základné školy (2. stupeň) a stredné školy
Rok: 2022
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber, k dispozícii v pdf verzii

 

 

Vytlačiť