Slovenská agentúra životného prostredia z poverenia Ministerstva životného prostredia SR koordinuje medzirezortnú pracovnú skupinu zodpovednú za prípravu certifikácie poskytovateľov EVVO v SR. Tvoria ju pracovníci štátnych a mimovládnych organizácií z rôznych rezortov a tiež zástupcovia samosprávnych krajov.

Hlavné ciele

  • vytvoriť funkčný a transparentný systém certifikácie poskytovateľov EVVO, rešpektujúci potreby a trendy v tejto oblasti na Slovensku;
  • nastaviť štandardy a predpoklady (kritériá) pre objektívne posúdenie kvality poskytovanej EVVO, ako aj pre sebahodnotenie organizácií;
  • vytvoriť sieť aktívnych poskytovateľov EVVO na Slovensku pod jednotnou certifikačnou schémou.

Časová os prípravy certifikácie:

2023 – plán

Revízia kritérií a sprievodných dokumentov, spracúvanie manuálu certifikácie.

Konzultácie s administrátorom českého systému – SSEV Pavučina.

Analýza potrieb pre tvorbu elektronického systému a webového sídla certifikácie

Príprava na pilotovanie systému.

2022

Definovanie pozície Pracovníka EVVO – charakteristika a kompetencie.

Príprava a realizácia informačných webinárov pre poskytovateľov EVVO v spolupráci so samosprávnymi krajmi – Bratislavský a Nitriansky (24.2.), Trenčiansky a Trnavský (28.2), Žilinský a Prešovský (1.3.), Banskobystrický a Košický (2.3.)

Definovanie základných orgánov (gestor, administrátor, kontrolný, rozhodovací orgán) a procesov certifikácie – Podanie žiadosti, Formálna kontrola, Pridelenie audítorov, Audit, Udelenie certifikátu, Recertifikácia.

Postupná príprava a revízia jednotlivých procesov – slovný popis a časový priebeh jednotlivých fáz certifikácie.

2021

Vytvorenie štruktúry pre spracovanie jednotlivých kritérií – Oblasť kritérií, Skupina kritérií, Slovný popis kritérií, Príklady preukázania kritérií, Príklady zvyšovania kvality.

Postupná tvorba a revízia kritérií kvality pre oblasti – Riadenie, Pracovníci EVVO, Ponuka EVVO, Prevádzka.

Revízia kritérií administrátorom českého systému – SSEV Pavučina.

2020

Definovanie cieľov, cieľovej skupiny a podmienok pre vstup do certifikácie.

Sumarizácia benefitov, ktoré by certifikácia mala prinášať poskytovateľom EVVO.

Stanovenie oblastí hodnotenia a požiadaviek na tvorbu kritérií.

2019

Oslovenie rôznych aktérov environmentálnej výchovy na Slovensku – ministerstiev, rezortných organizácií, mimovládnych organizácií a samospráv.

Založenie medzirezortnej pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR – zástupcovia zhruba 20 organizácií .

Hlavnou pracovnou náplňou sa stala príprava portálu environmentálnej výchovy EWOBOX a príprava systému certifikácie (zámery a ciele).

Pre bližšie informácie ohľadne prípravy systému certifikácie využite uvedené kontakty:

Jana Bačkorová RNDr., PhD.
Vedúca odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.backorova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Lucia Šávoltová Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
lucia.savoltova@sazp.sk
048 4374194
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  

 

Vytlačiť