Environmentálna informatika

Environmentálna informatika Aktivity a činnosti , ktoré Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb DATACENTRUM - realizuje, je možné rozdeliť do nasledovných okruhov, ktoré sú vzájomne previazané a obsahovo a personálne sa prelínajú.

Geografické informačné systémy a centrálny dátový sklad Od zabezpečenia klientskych GIS aplikácií po funkčnosť ArcSDE servera na správu a publikovanie mapových údajov, cez správu a údržbu centrálneho dátového skladu (najrozsiahlejší a najkomplexnejší v rezorte), samotnú tvorbu priestorových údajov (CorineLandCover, SEVESO, IPKZ, ZSJ, historické mapy, etc.), tvorbu a tlač analógových máp na veľkoplošnom serveri, zabezpečovanie správy licencií a poskytovanie dát záujemcom, poskytovanie školení pre pracovníkov štátnej správy v oblasti GIS etc.

Prevádzka sietí, databáz a serverov Prevádzku a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽPNet pre 5 rezortných organizácií, pripojenie do internetu vrátane prevádzky mailových serverov, telekomunikačných zariadení a podobne. Prevádzka serverov Windows, a serverov UNIX/LINUX, samotnej serverovne, bezpečnosť IS na SAŽP vrátane fyzickej bezpečnosti. Prevádzka a tvorba databáz a databázových aplikácií ako nutnej podmienky pre správu, tvorbu a publikovanie environmentálnych údajov.

Programátorské zabezpečenie Disponuje skupinou špičkových IT pracovníkov, ktorá umožňuje SAŽP zabezpečiť svojimi vlastnými riešiteľskými kapacitami celý životný cyklus existencie IS – vytvoril a prevádzkuje viac ako dvadsať environmentálne orientovaných IS Technológie a platformy (vyvážená kombinácia opensource a komerčného software): UML, PHP, SYMFONY 2 – framework, C#, .NET, ArcGIS, DB Oracle, Geoserver, PostgresSQL/PostGIS

Národná infraštruktúra priestorových údajov a INSPIRE DATACENTRUM je prostredníctvom PHÚ a Rozhodnutím ministra o zriadení KR a ES NIPI poverené realizáciou časti procesu implementácie Zákona č. 3/2010 o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a Smernice INSPIRE, okrem statusu povinnej osoby plní funkcie smerom k Európskej komisii, smerom ku Koordinačnej rade pre NIPI, zabezpečuje činnosť Expertnej skupiny pre NIPI, poskytuje technickú a metodickú podporu povinným osobám, informuje verejnosť o danej problematike, uchádza sa o poverenie na realizáciu Národného geoportálu. Súčasťou je aj vytvorenie Katalógu objektov rezortu životného prostredia.

Medzinárodná environmentálna informatika Reflektuje na viaceré výzvy a iniciatívy EC a EEA, zahŕňa predovšetkým problematiku Copernicus – predtým GMES – globálny monitorovací environmentálny systém a SEIS – zdieľaný environmentálny informačný systém, v minulom roku pribudla problematika ekosystémového účtovníctva,

Národná environmentálna informatika Zahŕňa dôležité úlohy, ktoré sú významné z hľadiska zhromažďovania a publikovania environmentálnych informácií na národnej úrovni, prípadne vytvára podmienky pre podporu rezortných organizácií a obvodných pri elektronizácii ich agendy:

  • Enviroportál– hlavný informačný portál rezortu životného prostredia
  • EnviroInfo – metainformačný katalóg rozhodnutí úradov životného prostredia a priestorových údajov