Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://www.sazp.sk/ v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.sazp.sk/.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať súbory vo formáte .pdf, ktoré nie sú tagované a sú horšie prístupné pre asistenčné technológie [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
  • Na webovom sídle sú zverejnené videá, ktoré neobsahujú titulky na poskytnutie alternatívnej informácie z obsahu videa [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)].
  • Na webovom sídle môže dochádzať k porušeniu farebného kontrastu pri textových prvkoch kde pozadie tvorí obrázok pod hlavným menu  [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)].
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať obrázky, pri ktorých nie sú informácie z obrázka poskytnuté aj v textovej forme [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov].
  • Na webovom sídle môže dochádzať k porušeniu farebného kontrastu pri grafických a ovládacích prvkoch stránok [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov].
  • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať z klávesnice [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica, Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy, Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie].
  • Na webovom sídle sa pri prezeraní obrázkov nachádzajú ovládacie prvky, ktoré sú v anglickom jazyku [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Zrozumiteľný].
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:
  • Webové sídlo neposkytuje Really Simple Syndication (RSS) kanál.
  • Na webovom sídle sa môžu nachádzať súbory na stiahnutie v iných ako štandardizovaných formátoch.
  • Niektoré súbory vo formáte textového súboru .pdf môžu byť skenovaným obrázkom.
  • Nie všetky odkazy na súbory sú doplnené o informáciu o jeho formáte.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10. 1. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 3. 8. 2022.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@sazp.sk. Správcom obsahu je Slovenská agentúra životného prostredia a technickým prevádzkovateľom webového sídla je spoločnosť WebCreators, s.r.o.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Vytlačiť