V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je SAŽP povinnou osobou na sprístupňovanie informácií.

V zmysle § 5 ods. b) zákona o slobode informácií sa žiadosť o poskytnutie informácie podáva písomne prípadne ústne v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 14.30 hod.:

Poštou na adresu: SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Osobne: kancelária GR SAŽP, 1. poschodie, č. d. 206 kontaktný zamestnanec Daniela Koleková
E-mailom na adresu: informacie@sazp.sk

Telefonicky na čísle: +421 48 4374 111

Zo žiadosti musí byť podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zrejmé, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá zákonom stanovené náležitosti, žiadateľ bude podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií vyzvaný, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní neúplnú žiadosť doplnil.

SAŽP poskytne žiadateľovi požadované informácie bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti v súlade s § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií.

Ak zo závažného dôvodu SAŽP nemôže informáciu sprístupniť v zákonom stanovenej lehote, bez zbytočného odkladu písomne alebo inou adekvátnou formou (napr. ústne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou a pod.) oznámi žiadateľovi dôvod riešenia jeho žiadosti v predĺženej lehote najviac o ďalších 8 pracovných dní podľa § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií.

Ak požadovanú informáciu nemožno úplne alebo čiastočne sprístupniť, bude žiadateľovi doručené písomné rozhodnutie o odmietnutí informácie, proti ktorému je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva SAŽP, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu SAŽP rozhoduje Ministerstvo životného prostredia SR – nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť (§ 19 ods. 2 zákona o slobode informácií). Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Ak SAŽP nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované údaje k dispozícii. Postúpenie žiadosti SAŽP bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Postup sprístupňovania informácií v SAŽP je daný Organizačnou smernicou 02/2014 o postupe sprístupňovania informácií v SAŽP na základe žiadostí podľa § 14 a následných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Organizačná smernica 02/2014 o postupe sprístupňovania informácií v SAŽP na základe žiadostí podľa § 14 a následných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov:

Vytlačiť