Postup pri vybavovaní sťažností

Sťažnosti a petície

Sťažnosti sa podávajú:

Písomne (poštou) na adresu

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

 

Písomne (osobne) – na tej istej adrese v pracovných dňoch (7.30 hod. – 15.00 hod.) v podateľni

Elektronicky – s autorizáciou sťažovateľa resp. odoslané prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje autentifikáciu sťažovateľa

 

Postup SAŽP pri vybavovaní sťažností

 1. Prešetrovanie a vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 9/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 2. Sťažnosti prešetruje a vybavuje odbor kontroly resp. zamestnanec určený generálnym riaditeľom.
 3. SAŽP je povinná vybaviť sťažnosť, na ktorú je príslušná, do 60 pracovných dní od doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, generálny riaditeľ môže lehotu na vybavenie predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehota na vybavenie neplynie v dobe, keď plynú lehoty určené na poskytnutie spolupráce alebo súčinnosti.
 4. SAŽP je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu vyzvať sťažovateľa na spoluprácu. V prípade, že sťažovateľ spoluprácu neposkytne alebo ju neposkytne v stanovenej lehote, SAŽP sťažnosť odloží.
 5. Ak SAŽP pri prešetrovaní sťažnosti zistí, že k vybaveniu sú potrebné doklady, písomnosti a údaje orgánov verejnej správy, môže požiadať o súčinnosť týchto orgánov.
 6. Výsledok prešetrenia sťažnosti SAŽP oznámi sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.
 7. Ak sťažovateľ opakuje sťažnosť v tej istej veci, SAŽP prekontroluje, či pôvodná sťažnosť bola vybavená správne a výsledok kontroly oznámi sťažovateľovi.
 8. Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti vybaví SAŽP ako novú sťažnosť proti postupu pri vybavovaní sťažnosti alebo odložení sťažnosti.

 

Postup SAŽP pri vybavovaní petícií

 1. Prešetrenie a vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
 2. Petíciu možno podať poštou alebo osobne (pozri podávanie sťažností)
 3. Postupy uvedené pri vybavovaní sťažností sa primerane použijú pri vybavovaní petícií. SAŽP je povinná vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia s možnosťou predĺženia lehoty pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
 4. Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne a zverejňuje sa na webovom sídle SAŽP do 10 pracovných dní od vybavenia.
Vytlačiť