Oddelenie starostlivosti o krajinu

Oddelenie je zamerané na vytváranie a aplikáciu nástrojov a programov smerujúcich k efektívnemu zabezpečeniu starostlivosti o životné prostredie so zameraním na vidiecku krajinu. Činnosť sa sústreďuje na spracovanie odborných podkladov a štúdií, metodických a legislatívnych podkladov, poradenstvo, monitoring, vzdelávaciu a edičnú činnosť v oblasti starostlivosti o krajinu a v oblasti rozvoja vidieka a obnovy dediny.

Činnosti oddelenia:

 • zabezpečuje uplatňovanie nástrojov integrovaného manažmentu krajiny, ako aj využitie nových poznatkov  pre starostlivosť o krajinu s cieľom zachovania bohatého prírodného a kultúrnohistorického dedičstva,  
 • sleduje a monitoruje uplatňovanie nástrojov ochrany, manažmentu a plánovania krajiny na princípoch trvalo udržateľného rozvoja,
 • zabezpečuje plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z Európskeho dohovoru o krajine,
 • identifikuje a hodnotí charakteristický vzhľad krajiny (CHVK), overuje metodiku CHVK na modelových územiach, kooperuje pri prehodnocovaní chránených území so ŠOP SR v oblasti stanovovania krajinárskych kritérií v metodike prehodnocovania,
 • podporuje rozvoj geoparkov na Slovensku, ako spôsob riadenia rozvoja území s vysokým prírodným a kultúrnohistorickým potenciálom, koordinuje a monitoruje na národnej úrovni činnosti v oblasti podpory budovania geoparkov a poskytuje konzultácie a poradenskú činnosť v oblasti podpory geoturizmu, využitia prírodného a kultúrnohistorického dedičstva na princípoch trvalej udržateľnosti,
 • posudzuje štrukturálne a funkčné ekologické vzťahy v krajine a posudzuje ich v komplexných krajinoekologických hodnoteniach, z ktorých výstupy smerujú do návrhov územných systémov ekologickej stability, návrhov zelenej infraštruktúry, optimálneho využívania krajiny a posudzovania vplyvov činností na životné prostredie,
 • vypracúva a overuje metodické prístupy trvalo udržateľného rozvoja vidieckych regiónov s dôrazom na kultúrno-historické a prírodné hodnoty územia, ekologickú stabilitu a starostlivosť o životné prostredie a implementuje ich na modelových územiach,
  vypracováva odborné podklady, metodiky, koncepcie, stratégie a štúdie v oblasti starostlivosti o krajinu a jej tvorby, spracúva podklady pre typológiu krajiny,
 • tvorí odborné podklady pre legislatívnu činnosť ústredného orgánu a pre metodické usmernenia vo vzťahu k výkonu štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany, manažmentu a plánovania krajiny,
 • pripomienkuje rezortné odvetvové a regionálne zámery, koncepcie a stratégie, návrhy plánovacích dokumentácií a podkladov a rozvojových programov, ktoré majú dopad na vidiecke životné prostredie,
 • gestoruje Program obnovy dediny na Slovensku, jeho odbornú podporu, prevádzkové  zabezpečenie, osvetu, propagáciu a medzinárodnú spoluprácu, odborne a organizačne zabezpečuje národnú súťaž Dedina roka,
 • spolupracuje pri tvorbe koncepčných materiálov, metodických pokynov a usmernení pre Program obnovy dediny, súťaž Dedina roka, Inšpiračná škola vidieka,
 • vykonáva delegovanú činnosť zriaďovateľa plnením funkcie výkonného sekretariátu pre Program obnovy dediny a zastupovaním SR v Európskom pracovnom spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny,
 • transformuje výsledky odbornej činnosti z oblasti tvorby a ochrany vidieckej krajiny prostredníctvom vzdelávacích aktivít zriadením Školy obnovy dediny,
 • propaguje uplatňovanie ekologicky vhodných riešení pri tvorbe a ochrane krajiny a pri budovaní sociálnej, environmentálnej a technickej infraštruktúry vo vidieckych sídlach,
 • vypracováva odborné posudky k strategickým a koncepčným dokumentáciám, územnoplánovacej dokumentácii a urbanistickým koncepciám.

Kontakty:

Martina Seemann Litterová Mgr. PhD.
vedúca oddelenia starostlivosti o krajinu 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.seemann@sazp.sk
048 4374174, 0918 923772
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Veselovská Ing.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.veselovska@sazp.sk
048 4374176, 0907 824144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Michaela Daubner Mgr., PhD.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
michaela.daubner@sazp.sk
048 4374254, 0907 931484
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Iveta Bohálová Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martin Siman Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martin.siman@sazp.sk
048 4374 176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: