Odbor verejného obstarávania

Odbor verejného obstarávania sa zameriava na obstaranie tovarov, služieb a prác  v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zodpovedá tiež za komplexné zabezpečenie zmluvnej agendy SAŽP.

Činnosti odboru:

  • zabezpečuje a zodpovedá za organizáciu, metódy a postupy verejného obstarávania tovarov, služieb a prác v rozsahu vykonávania činností spojených s verejným obstarávaním v súlade s príslušnou právnou legislatívou,
  • zabezpečuje uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania, vypracúva analýzy a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,
  • zabezpečuje v závislosti od použitého postupu verejného obstarávania zverejňovanie predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,  oznámení o výsledku verejného obstarávania a ďalších povinných formulárov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
  • pripravuje a zabezpečuje koordináciu podkladov potrebných na uzatváranie zmluvných vzťahov SAŽP,
  • zabezpečuje publikovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR a vedie centrálnu evidenciu zmlúv SAŽP.

 

Kontakty:

Petra Baričová PhDr.
vedúca odboru verejného obstarávania 
Odbor verejného obstarávania 
petra.baricova@sazp.sk
048 4374201, 0907 144442
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Priska Sedlačeková PhDr.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
priska.sedlacekova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850100
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Zuzana Richterová Mgr.
špecialista na verejné obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
zuzana.richterova@sazp.sk
048 4374182, 0907 907223
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Soňa Buknová Ing.
špecialista na verejne obstarávanie a zmluvy 
Odbor verejného obstarávania 
sona.buknova@sazp.sk
048 4374182, 0907 850138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy  
Vytlačiť

Navigácia: