Odbor technickej pomoci a publicity

Odbor zabezpečuje v rámci ukončovaného OP ŽP PO 2007-2013 najmä tieto činnosti:

 • spolupráca s odbormi SORO pri archivácii projektových spisov (zaznamenávanie, uchovávanie a ukladanie dokumentov) vrátane ich poskytnutia pre účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ a súdmi, ako aj ich poskytnutia oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu;
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s publicitou v zmysle udeleného Splnomocnenia v platnom znení;
 • spolupráca s odbormi SORO pri vypracovaní a aktualizácii IMP SORO;
 • spolupracuje s odbormi SORO pri administrovaní medializovaných podnetov/ŽoI týkajúcich sa OP ŽP;
 • evidencia a aktualizácia údajov v ITMS vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv RO pre OP ŽP;
 • v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí, vrátane finančného vysporiadania (vrátane evidencie nezrovnalostí zistených SORO).

 

Odbor zabezpečuje v rámci implementácie OP KŽP PO 2014-2020 najmä tieto činnosti:

 • poskytuje súčinnosť ostatným odborom SFEÚ pri vypracovaní a aktualizácii MP SO a inej internej riadiacej dokumentácie;
 • vypracovanie žiadostí o poskytnutie NFP projektov TP;
 • monitorovanie projektov v rámci TP podľa právnych dokumentov pre technickú pomoc OP KŽP;
 • vypracovanie ŽoP v rámci TP v súlade s riadiacou dokumentáciou pre TP OP KŽP vrátane všetkých nevyhnutných príloh;
 • vypracovanie podkladov pre sekciu ekonomiky a prevádzky SAŽP k výpočtom oprávnenej časti platov (pre projekty TP SO);
 • poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
 • poskytuje súčinnosť personálnemu útvaru SAŽP v súvislosti s vedením personálnej agendy riadenia ľudských zdrojov;
 • zabezpečuje vzdelávacie potreby a aktivity administratívnych kapacít SO;
 • príprava stanovísk a prijímanie nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam.

Kontakty:

Miroslava Gogová Mgr.
vedúca odboru technickej pomoci a publicity 
Odbor technickej pomoci a publicity 
miroslava.gogova@sazp.sk
0906 314008
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Sylvia Jančeková Ing.
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor technickej pomoci a publicity 
sylvia.jancekova@sazp.sk
0906 314125, 0915 885791
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Silvia Štálniková Ing.
manažér pre informovanie a komunikáciu 
Odbor technickej pomoci a publicity 
silvia.stalnikova@sazp.sk
0906 314031
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
SFEÚ  
Stanislav Uhrin Ing.
manažér technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 
Odbor technickej pomoci a publicity 
stanislav.uhrin@sazp.sk
0906 314033
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  
Adela Hritzová Mgr.
manažér technickej pomoci a riadenia ľudských zdrojov 
Odbor technickej pomoci a publicity 
adela.hritzova@sazp.sk
0906 314055
Karloveská 2, Bratislava 4, 841 04
Sekcia fondov EÚ  

 

 

Vytlačiť

Navigácia: