Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny

Odbor sa zameriava na strategické plánovanie, starostlivosť a rozvoj sídiel, regiónov a krajiny v oblasti udržateľného rozvoja na celoštátnej ako aj regionálnej úrovni.

Činnosti odboru sú zamerané na:

 •  vypracovávanie odborných podkladov, posudkov, stanovísk k územnoplánovacej dokumentácii sídiel, k urbanistickým materiálom, k pozemkovým úpravám a pod.;
 •  strategické plánovanie rozvoja mesta, obnovu a regeneráciu mestského prostredia;
 •  poskytovanie konzultácií, poradenstva a podávanie návrhov ohľadom rozvoja udržateľného cestovného ruchu - green tourism, geoturizmu, mestského CR, vidieckeho CR a regionálneho rozvoja sídiel, regiónov a krajiny (pre VÚC, mestá, obce, univerzity, organizácie a asociácie späté s CR a reg. rozvojom);
 •  napĺňanie dvoch informačných systémov o stave životného prostredia sídiel - BEISS a IS ŽP miest, ktoré slúžia na informovanie obyvateľov miest, obcí, samospráv a ďalších inštitúcií o stave životného prostredia;
 •  zverejňovanie zaujímavých enviropríkladov, enviromožností, enviroaktivít a enviropodujatí zo sídiel, regiónov a krajiny na webe SAŽP;
 •  mapovanie mokradí v mestských sídlach a v regiónoch, propagovanie ich významu ako účinného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny;
 •  mapovanie degradovaných území a vypracovanie návrhov na ich regeneráciu a revitalizáciu;
 •  vypracovanie analýz a syntéz za jednotlivé zložky životného prostredia (ovzdušie, horniny, voda, pôda, biota, doprava) pre zdroj informácií o stave životného prostredia SR - "Environmentálna regionalizácia SR";
 •  poskytovanie informačnej a metodickej podpory, s využitím zelenej infraštruktúry, v procese adaptácie na zmenu klímy pre samosprávy (formou zverejňovania katalógov, modelových štúdií, ďalších publikácií ai.)
 •  vzájomné prepojenie sídiel s voľnou krajinou prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry;
 •  identifikácia, tvorba dátového skladu a interpretácia výsledkov relevantných dát environmentálneho zdravia obyvateľstva na úrovni miest SR - "Zelené mestá - zdravé mestá";
 •  spracovávanie územných systémov ekologickej stability (RÚSES, MÚSES);
 •  podávanie návrhov do rozvojových koncepcií a programov rozvoja sídiel, regiónov a krajiny so zameraním na optimálne využívanie krajiny (v rámci PHRSR, dokumentov VÚC, miest a obcí);
 •  pripomienkovanie rezortných odvetvových a regionálnych zámerov, koncepcií a stratégií, ktoré majú dopad na sídla, regióny a krajinu;
 • koordinácia a riešenie národných a medzinárodných projektov (INTERREG ConnectGREEN);
 •  organizovanie podujatí - seminárov, workshopov, konferencií, prednášok pre odbornú a laickú verejnosť, pre inštitúcie a školy (environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov a študentov); organizovanie celoslovenskej súťaže ENVIROMESTO;
 •  spolupráca s viacerými subjektmi - MŽP SR, MDaV SR, verejnými a štátnymi inštitúciami, úradmi a oddeleniami životného prostredia, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, univerzitami, základnými a strednými školami, organizáciami napr. ZMOS, ÚMS, OOCR, KOCR;
 • odbor SSRK teda zahŕňa komplex činností zacielených na sídla, regióny a krajinu z hľadiska ich starostlivosti, tvorby a ochrany ŽP, rozvoja sídiel, regiónov a krajiny, ako aj rozvoja cestovného ruchu.

Odbor sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Timotej Brenkus RNDr.
vedúci odboru statostlivosti o krajinu, sídla a regióny 
Odbor statostlivosti o krajinu, sídla a regióny 
timotej.brenkus@sazp.sk
048 4374162, 0918 500032
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: