Odbor kontroly koordinuje a metodicky usmerňuje vnútornú kontrolnú činnosť SAŽP, vrátane realizácie výsledkov kontroly. Vypracováva plán kontrolnej činnosti, predkladá návrhy na odstránenie existujúcich nedostatkov alebo nápravných opatrení a vedie agendu súvisiacu s kontrolnou činnosťou. Zároveň zabezpečuje odborno-metodickú činnosť v rámci správnej aplikácie platných právnych noriem, interných smerníc a predpisov na zabezpečenie činnosti SAŽP.  

Odbor vybavuje a eviduje sťažnosti, petície a súvisiace podnety.

 

Kontakty:

Martin Minarovič Ing.
vedúci odboru kontroly 
Odbor kontroly 
martin.minarovic@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Janka Rýsová Ing.
kontrolór 
Odbor kontroly 
janka.rysova@sazp.sk
048 4374116
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Vytlačiť

Navigácia: