Odbor informačných systémov

Plní dôležité úlohy, ktoré sú významné z hľadiska zhromažďovania a publikovania environmentálnych informácií na národnej úrovni.

Vytvára podmienky pre podporu rezortných organizácií a okresných  úradov pri elektronizácii ich agendy z oblasti životného prostredia.

Jednotlivými odbornými kapacitami zabezpečuje:

  • kompletný životný cyklus (analýza, návrh riešenia, programovanie, aktualizácia) viac ako 22 celorepublikových informačných systémov zameraných na efektívne poskytovanie aktuálnych environmentálnych dát 
  • tvorbu webových stránok na podportu enviro-projektov a  pre oblať enviromentálnej výchovy a vzdelávania
  • administráciu súvisiacich databáz atribútových a georeferenčných údajov

Najdôležitejšie IS sú napríklad:

Enviroportál – hlavný informačný portál rezortu životného prostredia

IS SEA/EIA – podpora procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (zákon č.24/2006 Z.Z.)

IS Enviromentálne záťaže – zhromaždovanie a poskytovanie informácií z registrov envoromentálnych záťaží

IS Enviromentálne škody – na podporu Zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd

IS Prevencia závažných priemyselných havárií – zabezpečenie podpory štátnej správy na podporu zákona č. 277/2005 Z. z. v oblasti prevencie ZPH

IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania - je evidencia a manažment opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu (viď. vyhláška č. 11/2016 Z.  z.)

 

Kontakty:

Marek Hubáček Ing.
vedúci odboru 
Odbor informačných systémov 
marek.hubacek@sazp.sk
048 4374 154
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Petra Horváthová Mgr.
administrátor on-line aplikácií 
Odbor informačných systémov 
petra.horvathova@sazp.sk
048 4374119
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ivan Dulgerov
programátor, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
ivan.dulgerov@sazp.sk
048 4374141
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniel Vrbjar Ing.
programátor enviro IS 
Odbor informačných systémov 
daniel.vrbjar@sazp.sk
0905 437904
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Miroslav Rolko Ing.
vývojár internetových aplikácií 
Odbor informačných systémov 
miroslav.rolko@sazp.sk
048 4374202
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Erich Pacola Ing.,PhD.
analytik, SW architekt 
Odbor informačných systémov 
erich.pacola@sazp.sk
048 4374235, 0907 831733
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Milan Schmidt Ing., PhD.
databázový špecialista 
Odbor informačných systémov 
milan.schmidt@sazp.sk
048 4374141, 0915 595208
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Peter Marák Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
peter.marak@sazp.sk
048 4374 261
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vladimír Vlček
špecialista na tvorbu web stránok 
Odbor informačných systémov 
vladimir.vlcek@sazp.sk
048 4374255, 0905 943735
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Ľudmila Zemanová Ing.
geoinformatik 
Odbor informačných systémov 
ludmila.zemanova@sazp.sk
048 4374146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Jozef Hort Bc.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.hort@sazp.sk
048/4374133
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentálnej informatiky  
Jozef Zomborský Mgr.
analytik, programátor 
Odbor informačných systémov 
jozef.zomborsky@sazp.sk
048 4374144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Daniela Belicová Mgr.
IT vývojár/Web editor 
Odbor informačných systémov 
daniela.belicova@sazp.sk
048 4374206
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Branislav Obrtáč Ing.
frontend vývojár 
Odbor informačných systémov 
branislav.obrtac@sazp.sk
048 4374145
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentálnej informatiky  
Vytlačiť

Navigácia: