Integrovaný systém manažérstva

Slovenská agentúra životného prostredia začala s budovaním systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 v roku 2004. Zhoda integ­rovaného systému manažérstva s požiadavkami aplikovaných noriem bola potvrdená certifikač­ným auditom vykonaným Bureau Veritas Slovakia v roku 2005 a následnými každoročnými dozornými auditmi a recertifikačnými auditmi v roku 2008, 2011, 2014, 2017 a 2020. SAŽP je držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001:2015 a systému manažérstva environmentu podľa požiadaviek ISO 14001:2015 s platnosťou do 19.09.2023

Do integrovaného systému manažérstva nie je  zahrnuté Stredisko environmentálnej výchovy Dropie.

Vedením organizácie bola prijatá Politika kvality a environmentálna politika SAŽP, ktorá kladie dôraz na trvalé uspokojovanie požiadaviek zriaďovateľa a zákazníkov a dodržiavanie príslušných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na environmentálne aspekty činností Slovenskej agentúry životného prostredia a neustále zlepšovanie kvality produktov a environmentálneho správania organizácie.

Vytlačiť