Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny)

Projekt Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) je jedným z projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania.

Cieľom projektu Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje je zhodnotiť dopady environmentálnych záťaží v jednotlivých krajoch na životné prostredie.


Špecifické ciele projektu

 1. Metodický pokyn pre regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží SR, ktorý by slúžil ako podklad pre MŽP SR pre jednotný postup hodnotenia pre všetky kraje SR.
 2. Spracovanie hodnotiacich správ za vybrané územia v členení:
  -   Bratislavský kraj
  -   Banskobystrický kraj
  -   Košický kraj
  -   Trnavský kraj
  -   Nitriansky kraj
  -   Trenčiansky kraj
  -   Žilinský kraj
  -   Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu je 20 mesiacov: október 2008 až júl 2010.

Na stiahnutie

Názov dokumentu  
Metodický pokyn pre spracovanie dokumentov - Regionálne štúdie hodnotenia dopadov env. záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje  MPokyn
Príloha 1. Obsahová náplň regionálnych štúdií hodnotenia dopadov env. záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje  Priloha1
Príloha 2. Obsahová náplň textových príloh regionálnych štúdií hodnotenia dopadov env. záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje  Priloha2
Príloha 3. Obsahová náplň mapových príloh regionálnych štúdií hodnotenia dopadov env. záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje  Priloha3
Príloha 4. Zdroje údajov sledovaných javov pre územné analytické podklady kraja  Priloha4

 

Publikácia Problematika environmentálnych záťaží na Slovensku  slovenská verzia
Publication State of the Contaminated sites in Slovakia  english version

Výstupy projektu:

Hodnotiace správy za jednotlivé kraje

Mapová aplikácia

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaromír Helma, PhD. 

Adresa:    Slovenská agentúra životného prostredia
                  Centrum environmentalistiky a informatiky
                  Tajovského 28
                  975 90  Banská Bystrica

Tel.:           048/43 74 165
E-mail:      jaromir.helma@sazp.sk


Vytvorené dňa: 16.02.2009