Projekt geologickej úlohy: Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR

Projekt geologickej úlohy: Systematická identifikácia environmentálnych záťaží SR

Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky

Trvanie projektu: rok 2006 - 2008

Cieľ projektu: Identifikovať pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže z celého územia Slovenska, t.j. získať informácie o rozmiestnení, povahe a predpokladanej rizikovosti environmentálnych záťaží a zostaviť Register environmentálnych záťaží.

Vláda Slovenskej republiky schválila na 5. rokovaní vlády SR dňa 4. 11. 2002 Programové vyhlásenie vlády, kde sa v kapitole "Ochrana zložiek životného prostredia" uvádza: "Vážnym problémom a prioritou vlády ostáva odstránenie starých environmentálnych záťaží, ktoré považuje za environmentálny dlh."
Následne vláda SR schválila v roku 2006 Programové vyhlásenie vlády, kde sa v kapitole "Starostlivosť o životné prostredie" o.i. uvádza: "Dlhodobým závažným problémom Slovenska ostávajú nelegálne skládky odpadov a staré environmentálne záťaže, ktoré zvyšujú kontamináciu pôdy a horninového prostredia, najmä podzemných vôd. Riešenie tohto problému si vyžiada ich monitorovanie a inventarizáciu s vyhodnocovaním ich nebezpečnosti a s určením priorít postupného odstraňovania ich negatívnych vplyvov."

Krokom k napĺňaniu programových cieľov vlády Slovenskej republiky je prijatie "Investičnej stratégie riešenia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike (Ministerstvo životného prostredia SR + Slovenská agentúra životného prostredia, 2005) v decembri 2005.

Citovaná stratégia definuje nasledovné priority v oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží:

  • krátkodobé priority (2004 - 2007)
  • strednodobé priority (2008 - 2010)
  • dlhodobé priority (2011 a viac rokov)

Medzi krátkodobými prioritami sú o.i. navrhované nasledovné opatrenia:

  • zabezpečiť identifikáciu environmentálnych záťaží a vybudovať jednotný informačný systém environmentálnych záťaží,
  • uskutočniť prvú systematickú klasifikáciu environmentálnych záťaží v SR s oporou v presne stanovených pravidlách v zmysle prijatých právnych predpisov,...

Projekt geologickej úlohy v zmysle uvedených krátkodobých priorít rieši odstránenie závažného deficitu pre účinné, racionálne a transparentné odstraňovanie environmentálnych záťaží v stredno a dlhodobom horizonte a to je absencia aktuálneho centrálneho registra environmentálnych záťaží, ktorý bude obsahovať údaje z celého územia Slovenska a v ktorom budú registrované environmentálne záťaže zoradené podľa ich relatívnej rizikovosti na život a zdravie obyvateľov ako aj poškodenie ekosystémov.

 

Tabuľka 1: Výstupy geologickej úlohy systematickej identifikácie environmentálnych záťaží Slovenskej republiky

 

                                                                      VÝSTUP       Rok 

 Register environmentálnych záťaží, časť A,B,C, v tlačenej a digitálnej forme z celého územia Slovenska, v tom:

 - Relačná databáza Reg_EZ.mdb naplnená údajmi

 - Relačná databáza San_EZ.mdb naplnená údajmi 

    2006

    2007

    2008

priebežne

 Informačný systém environmentálnych záťaží (ISEZ) integrovaný do Informačného systému životného prostredia SR, v tom:

 - Mapa environmentálnych záťaží Slovenska (GIS aplikácia na web stránke)

priebežne
 Záverečná správa z riešenia geologickej úlohy     2008

Zostavený Register environmentálnych záťaží bude slúžiť pre potreby štátnej správy, najmä Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a samosprávy ako informačný podklad pre potreby účinného riadenia a racionálneho rozhodovania pri riešení problematiky environmentálnych záťaží z územia Slovenska, ktorej významnou súčasťou je aj racionálne použitie finančných prostriedkov Slovenskej republiky, ako aj Európskej únie.

Tabuľka 2: Výstupy geologickej úlohy (dokumentácia)

 

Názov dokumentu                         Veľkosť
Záverečná správa  Zaverecna sprava
Príloha 1. Manuál pre systematickú identifikáciu environmentálnych záťaží a jeho prílohy  manual EZ
 prilohy
Príloha 2. Prehľad pravdepodobných env. záťaží v okresoch (REZ - časť A) s uvedením skupiny a druhu činností  priloha 2
Príloha 3. Prehľad env. záťaží v okresoch (REZ - časť B) s uvedením skupiny a druhu činností  priloha 3
Príloha 4. Prehľad sanovaných a rekultivovaných lokalít v okresoch (REZ - časť C) s uvedením skupiny a druhu činností  priloha 4
Príloha 5. Prehľad pravdepodobných env. záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (vysokorizikové)  priloha 5
Príloha 6. Prehľad pravdepodobných env. záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové)  priloha 6
Príloha 7. Prehľad pravdepodobných env. záťaží v okresoch (REZ - časť A) podľa rizikovosti a hodnovernosti (nízkorizikové)  priloha 7
Príloha 8. Prehľad env. záťaží v okresoch (REZ - časť B) podľa rizikovosti a hodnovernosti (vysokorizikové)  priloha 8
Príloha 9. Prehľad env. záťaží v okresoch (REZ - časť B) podľa rizikovosti a hodnovernosti (strednerizikové)  priloha 9
Príloha 10. Prehľad env. záťaží v okresoch (REZ - časť B) podľa rizikovosti a hodnovernosti (nízkorizikové)  priloha 10
Príloha 11. Metodický pokyn na prieskum environmentálnych záťaží (návrh)  priloha 11
Príloha 12. Metodický pokyn pre rizikovú analýzu kontaminovaných lokalít (návrh)  priloha 12
Príloha 13. Ekonomika nákladov na prieskum a sanáciu environmentálnych záťaží (návrh)  priloha 13
Príloha 14. Odhad finančných nákladov na pravdepodobné env. záťaže a env. záťaže v jednotlivých okresoch  priloha 14
Príloha A. Mapa env. záťaží SR, REZ - časť A (pravdepodobné env. záťaže) M 1: 1 500 000  priloha A
Príloha B. Mapa env. záťaží SR, REZ - časť B (env. záťaže) M 1 : 1 500 000  priloha B
Príloha C. Mapa env. záťaží SR, REZ - časť C (sanované a rekultivované lokality) M 1 : 1 500 000  priloha C