Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR

Základné údaje o projekte Osveta

Zdroj financovania: Kohézny fond v rámci OPŽP
Termín realizácie: 06/2012 – 05/2015, projekt predĺžený do 31. augusta 2015
Hlavný cieľ: Zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží vrátane problematiky ich sanácií.
Špecifické ciele: Zvýšenie informovanosti verejnosti v problematike environmentálnych záťaží.

Projekt Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (skrátene Osveta) je ďalším z projektov implementovaných SAŽP, ktoré sa zaoberajú problematikou environmentálnych záťaží. Nadväzuje na predošlé 3 projekty: pilotný projekt geologickej úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2006 – 2008), Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) (2008 – 2010) a projekt Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (2009 – 2014), ktorého početné školiace aktivity sa ukončili v r. 2013. Súčasťou projektu je aj prepojenie IS EZ s vybranými informačnými portálmi verejnej správy. Základ Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ) bol vytvorený v rámci pilotného projektu v rokoch 2006 – 2008.

Aktivity projektu Osveta sú rámcovo definované ako informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti verejnosti v problematike environmentálnych záťaží.

V podrobnejšom členení budú v rámci projektu uskutočnené nasledovné podujatia a činnosti so zameraním na problematiku environmentálnych záťaží (EZ):

 • 2 medzinárodné konferencie,
 • 5 odborných seminárov pre držiteľov EZ, odborne spôsobilé osoby a štátnu správu,
 • aktívna účasť na medzinárodných a slovenských konferenciách,
 • prezentačný deň k problematike EZ,
 • publikácia Riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku v slovenskom a anglickom jazyku,
 • vydanie a distribúcia propagačných (informačných) letákov určených pre laickú a odbornú verejnosť v slovenskom a v anglickom jazyku,
 • 30-minútový dokumentárny film s anglickými titulkami a 6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká,
 • vydanie mimoriadneho čísla Enviromagazínu,
 • veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA pre učiteľov, koordinátorov a odborných pracovníkov environmentálnej výchovy,
 • korešpondenčná vedomostná súťaž EnvirOtázniky pre žiakov II. stupňa základných škôl,
 • školský program (súťaž) zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záťaží pre II. stupeň základných škôl a stredné školy,
 • vydanie letákov, pracovných materiálov, metodických pokynov a i. k školskému programu/súťaži.

Cieľovou skupinou vzdelávacích a propagačných aktivít projektu sú najmä:

 • pracovníci štátnej správy, najmä obvodných úradov životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia,
 • pracovníci samosprávy, najmä VÚC, miest a obcí,
 • odborní pracovníci v oblasti riešenia environmentálnych záťaží z iných dotknutých ministerstiev (MO SR, MH SR, MP SR, atď.),
 • držitelia environmentálnych záťaží – súkromné a štátne spoločnosti, obce, súkromné osoby,.. ,
 • odborníci v oblasti environmentálnych záťaží z praxe i vedecko-výskumných inštitúcií,
 • odborne spôsobilé osoby v oblasti EZ,
 • odborníci z oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy, učitelia a žiaci základných a stredných škôl,...

Vzdelávacie a propagačné podujatia s dôrazom na problematiku environmentálnych záťaží budú prebiehať v rámci jednotlivých krajov Slovenskej republiky:

 • Bratislavský kraj,
 • Trnavský kraj,
 • Trenčiansky kraj,
 • Nitriansky kraj,
 • Žilinský kraj,
 • Banskobystrický kraj,
 • Košický kraj,
 • Prešovský kraj.

Realizáciou projektu Osveta sa podporia aj niektoré aktivity, ktoré majú byť plnené v strednodobom časovom horizonte (2012 – 2015) v zmysle Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na r. 2010 – 2015, a to v rámci cieľa 1. Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží podporou uznania problému a legitimizácie politiky environmentálnych záťaží prostredníctvom osvetovo-vzdelávacích programových opatrení.

Zrealizované aktivity projektu SEMINÁRE A KONFERENCIE

• Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží 1

Miesto konania: Hotel DIXON, Švermova 32, Banská Bystrica
Termín konania: 27. február 2013
Počet účastníkov: 77

Jednodňový seminár bol určený pre držiteľov environmentálnych záťaží – štátne a súkromné spoločnosti, obce i fyzické osoby. 
V prvom dopoludňajšom bloku prednášok bol predstavený Informačný systém environmentálnych záťaží, ktorý ako súčasť informačného systému verejnej správy zabezpečuje zhromažďovanie a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Dopoludnia priniesol seminár aj dôležité informácie z oblasti platnej legislatívy na úseku environmentálnych záťaží, o konaní o určení povinnej osoby.
V druhom bloku prednášok bola predstavená problematika rizikovej analýzy znečistených území a plánu prác. Ďalej boli predstavené aktuálne prebiehajúce projekty v rezorte MŽP SR v rámci Operačného programu Životné prostredie – OPŽP v r. 2007 – 2013. Na záver seminára Pracovníci REPIS-u predstavili podporu implementácie OPŽP prostredníctvom služieb svojich kancelárií. Prednášali predstavitelia MŽP SR zo Sekcie geológie a prírodných zdrojov, Bratislava, pracovníci SAŽP, Centrum environmentalistiky a informatiky, z Banskej Bystrice a z REPIS-u Banská Bystrica. Seminár bol plne hradený z rozpočtu projektu s výnimkou dopravy.

• Pozvánka a program na seminár na stiahnutie

Prezentácie zo seminára na stiahnutie:
Predstavenie projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR – Ing. arch. E. Bradiaková (SAŽP)
Legislatíva v oblasti environmentálnych záťaží – RNDr. V. Jánová, PhD. (MŽP SR)
Konanie o určení povinnej osoby – RNDr. V. Jánová, PhD. (MŽP SR)
Riziková analýza znečistených území a Plán prác – RNDr. Ž. Greifová (MŽP SR)
Informačný systém environmentálnych záťaží – Ing. E. Pacola, PhD. (SAŽP)
Prehľad aktuálne prebiehajúcich projektov v rámci OPŽP v r. 2007 – 2013 s problematikou environmentálnych záťaží – RNDr. Ž. Greifová (MŽP SR)
REPIS – podpora implementácie OPŽP v regiónoch SR – Ing. Marián Štiasny (SAŽP)

FOTOGALÉRIA

• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites Bratislava 2013

Miesto konania: Hotel TATRA****, Námestie 1. mája 5, Bratislava
Termín konania: 29. – 31. máj 2013
Počet účastníkov: 71/95/95 počas jednotlivých dní
 
Konferencia International Conference Contaminated Sites Bratislava 2013 sa uskutočnila v dňoch 29. – 31. mája 2013 v hoteli TATRA, Nám. 1. mája 5, Bratislava pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Na konferencii sa zúčastnilo za 3 dni spolu 261 účastníkov (71 + 95 + 95) z 27 krajín (Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Indonézia, Litovsko, Luxemburgsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Porugalsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Uzbekistan, USA, Veľká Británia a Wales).

Účastníci konferencie rokovali na nasledovné aktuálne témy
• Legislatíva, politika a stratégie členských štátov EÚ v oblasti environmentálnych záťaží,
• Metodológia identifikácie a inventarizácie environmentálnych záťaží,
• Geologický prieskum environmentálnych záťaží,
• Hodnotenie rizík – riziková analýza, limitné hodnoty, posudzovanie zdravotného a environmentálneho rizika,
• Sanačné metódy a technológie pre riešenie environmentálnych záťaží,
• Trvalo udržateľné riešenie environmentálnych záťaží.
 
Viac informácií, vrátane zborníka prednášok, fotodokumentácie a tej časti prezentácií, na zverejnenie ktorých nám bol udelený súhlas prezentujúcich autorov, nájdete na stránke konferencie ICCS Bratislava 2013 http://contaminated-sites.sazp.sk/
Čítajte viac o medzinárodnej konferencii ICCS Bratislava 2013 v Enviromagazíne 3/2013 v článku  V Bratislave sa stretli odborníci na environmentálne záťaže z 27 krajín sveta.

• Seminár pre odborne spôsobilé osoby v oblasti environmentálnych záťaží

Miesto konania: Hotel Barónka, Mudrochova 2, Bratislava-Rača
Termín konania: 25. jún 2013
Počet účastníkov: 90

Jednodňový seminár bol určený pre odborne spôsobilé osoby v oblasti environmentálnych záťaží. Priniesol aktuálne informácie z oblasti environmentálnych záťaží na poli legislatívy, implementácie OPŽP, plánu prác, analýzy rizika, aktuálne informácie o prepojeniach Informačného systému environmentálnych záťaží na registre verejnej správy, o monitoringu environmentálnych záťaží.... Nad rámec programu boli jeho účastníci informovaní o Atlase sanačných metód a o workshope EIONET on Soil z decembra 2012.
Seminár zorganizovalo Centrum environmentalistiky a informatiky SAŽP so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci so Sekciou geológie a prírodných zdrojov MŽP SR a partnerskou rezortnou organizáciou ŠGÚDŠ Bratislava.

Pozvánka a program seminára na stiahnutie

Prezentácie zo seminára na stiahnutie:

Predstavenie projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR – Ing. arch. E. Bradiaková (SAŽP)
Environmentálne záťaže z pohľadu geologického zákona a zákona o  environemntálnych záťažiach – RNDr. V. Jánová, PhD. (MŽP SR)
Analýza rizika znečistených území (praktické skúsenosti) – RNDr. Ž. Greifová (MŽP SR)
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže (praktické skúsenosti) – RNDr. Ž. Greifová (MŽP SR)
Prehľad aktuálne prebiehajúcich projektov v rámci OPŽP v r. 2007 – 2013 s problematikou environmentálnych záťaží – RNDr. Ž. Greifová (MŽP SR)
Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie na registre verejnej  správy – Ing. E. Pacola, PhD. (SAŽP)
Monitoring environmentálnych záťaží (OPŽP) – RNDr. Kordík, PhD.
EIONET Workshop on Soil ISPRA, 10. – 12. december 2012 – Ing. Katarína Paluchová (SAŽP)

FOTOGALÉRIA zo seminára  

• Veľtrh environmentálnych výučbových programov – ŠIŠKA

Miesto konania: Hotel ROYAL Látky-Prašivá
Termín konania: 17. – 19. október 2013

Pozvánka s programom veľtrhu na stiahnutie
Prihláška na veľtrh na stiahnutie
Fotogaléria z posterovej prezentácie projektu OSVETA na podujatí ŠIŠKA 2013
Viac informácií o veľtrhu vrátane fotogalérie a prezentácií z podujatia je dostupných na internetovej stránke SAŽP. 

O veľtrhu ŠIŠKA 2013 nájdete v Enviromagazíne 5/2013 článok ŠISKA ruka v ruke s Envirózou

• Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží 2

Miesto konania: Agroinštitút Nitra, š. p., Nitra
Termín konania: 22. október 2013
Počet účastníkov: 70

Druhý seminár pre držiteľov environmentálnychzáťaží (celkovo tretí seminár v rámci projektu Osveta), sme pripravili v spolupráci so sekciou geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a partnerskými rezortnými organizáciami MŽP SR – Vodohospodárska výstavba, š. p. a Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Pozvánka s programom seminára na stiahnutie

Prezentácie zo seminára na stiahnutie:

Predstavenie projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR – Ing. arch. Elena Bradiaková (SAŽP)
Práva a povinnosti držiteľov environmentálnych záťaží z pohľadu geologického zákona a zákona o  environemntálnych záťažiach – RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (MŽP SR)
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže (praktické skúsenosti) – RNDr. Ž. Greifová (MŽP SR)
Prehľad a stav aktuálne prebiehajúcich projektov v rámci OPŽP v r. 2007 – 2013 s problematikou environmentálnych záťaží – RNDr. Želmíra Greifová (MŽP SR)
Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie s registrami verejnej správy – Ing. Erich Pacola, PhD. (SAŽP)
Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami ako súčasť prepojenia s ISEZ – Mgr. Maroš Nikolaj, PhD. (Vodohospodárska výstavba, š. p.)
Využitie ISEZ pri tvorbe máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika vodných tokov Slovenska – Mgr. Miloslav Ofúkaný

FOTOGALÉRIA zo seminára  

 • Medzinárodná konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014

Miesto konania: Hotel SOREA Trigan Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Termín konania: 23. – 25. apríl 2014
Počet prihlásených účastníkov: 100
 
Medzinárodná – česko-slovenská konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014 sa uskutočnila v dňoch 23. – 25. apríla 2014 v hoteli SOREA TRIGAN na Štrbskom Plese pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Na konferencii sa zúčastnilo za 3 dni spolu 285 účastníkov (87 + 100 + 98) z Českej a Slovenskej republiky.
Ďalšie informácie o konferencii sú k dispozícii na stránke konferencie.
Druhý cirkulár konferencie
Program konferencie

• Seminár pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží

Miesto konania: Hotel SOREA Regia, Bratislava
Termín konania: 13. máj 2014
Počet účastníkov: 99

Predstavenie projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR – Ing. arch. Elena Bradiaková (SAŽP)
Novelizácia geologického  zákona a súvisiacich právnych predpisov v oblasti environmentálnych záťaží – RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (MŽP SR)
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže (príloha projekt geologickej úlohy) – Mgr. Mária Gažíová (MŽP SR)
Vzor projektu geologickej úlohy – Mgr. Mária Gažíová (MŽP SR)
Prehľad a stav aktuálne prebiehajúcich projektov v rámci OPŽP v r. 2007 – 2013 s problematikou environmentálnych záťaží – Mgr. Mária Gažíová (MŽP SR)
Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie s registrami verejnej správy – Ing. Erich Pacola, PhD. (SAŽP)
Predstavenie nového Operačného programu Kvalita životného prostredia (Možnosti podpory sanácie environmentálnych záťaží zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ) – RNDr. Michal Šutriepka PhD. (MŽP SR)
Školský program Enviróza – príklad dobrej praxe integrácie verejnosti v oblasti riešenia EZ – RNDr. Jana Šimonovičová (SAŽP)   
Riešenie environmentálnych záťaží podľa zákona č. 409/2011 Z. z. na úrovni Okresných úradov v sídle kraja (praktické skúsenosti – Ing. Kamila Urbášková (OÚ Banská Bystrica)
Implementácia Protokolu o vode a zdraví v Slovenskej republike – Ing. Zdenka Kelnarová (MŽP SR) a Mgr. Eva Kaňková (ÚVZ SR)
Predstavenie projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike – RNDr. Juraj Gavora
Informácia k projektu Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi, vrátane realizačných plánov – Mgr. Slávka Jurkovičová (SAŽP)

• FOTOGALÉRIA 

• Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží

Miesto konania: Hotel SOREA Trigan Štrbské Pleso
Termín konania: 30. september 2014
Počet účastníkov: 72 
 
Predstavenie projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR – Ing. arch. Elena Bradiaková (SAŽP)
Povinnosti držiteľov environmentálnych záťaží v zmysle zákona o environmentálnych záťažiach – RNDr. Vlasta Jánová, PhD. (MŽP SR)
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže (príloha projekt geologickej úlohy) – RNDr. Želmíra Greifová (MŽP SR)
Prehľad implementácie projektov s problematikou environmentálnych záťaží v rámci OPŽP (2007 – 2013) – Mgr. Mária Gažíová (MŽP SR)
Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie s registrami verejnej správy – Ing. Erich Pacola, PhD. (SAŽP)
Možnosti podpory sanácie environmentálnych záťaží v rámci nového Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – RNDr. Andrea Plačková, PhD. (MŽP SR)
Praktické skúsenosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží podľa zákona č. 409/2011 Z. z. na úrovni okresných úradov v sídle kraja – Ing. Kamila Urbášková (OÚ Banská Bystrica)
Informácia o projekte Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike (2013 – 2014) – RNDr. Juraj Gavora (SAŽP)
Informácia o projekte Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov (2010 – 2014) – Mgr. Slávka Jurkovičová (SAŽP)

Pozvánka s programom seminára
Fotogaléria

• Prezentačný deň 

Miesto konania: Hotel Lux Banská Bystrica
Termín konania: 17. marec 2015
Počet účastníkov: 99 

V rámci prezentačného dňa sme predstavili výsledky projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR. Prezentačný deň priniesol aktuálne informácie o novom Operačnom programe Kvalita životného prostredia (2014–2020) a príklady úspešných projektov podporených OPŽP (2007 – 2013). Súčasťou prezentačného dňa bola výstava posterov informujúcich o jednotlivých projektoch SAŽP v oblasti EZ v rámci Operačného programu Životné prostredie, ktorých aktivity a finančné čerpanie je potrebné uzatvoriť do konca roka 2015.

Program
Pozvánka

Prezentácie na stiahnutie:

Čím prispel Operačný program Životné prostredie (2007 – 2013) k riešeniu environmentálnych záťaží na Slovensku? – RNDr. Ľudmila Rojkovičová (MŽP SR)
Ako podporí nový Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) riešenie environmentálnych záťaží? – RNDr. Michal Šutriepka, PhD. (MŽP SR)
Príklady úspešných projektov v oblasti environmentálnych záťaží I.
Osveta a edukácia v oblasti environmentálnych záťaží – Ing. arch. Elena Bradiaková (SAŽP)
Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží – Ing. Zuzana Ďuriančíková (SAŽP)
Skúsenosti zo sanácií environmentálnych záťaží na lokalitách po sovietskej armáde – Ing. Juraj Červený (MO SR)
Príklady úspešných projektov v oblasti environmentálnych záťaží II.
Ako prebieha monitorovanie na vybraných lokalitách environmentálnych záťaží v SR? – Mgr. Róbert Jelínek, PhD. (ŠGÚDŠ)
Prieskum a monitoring vybraných banských lokalít – RNDR. Ľubomír Jurkovič, PhD. (PRIF UK), Mgr. Peter Šottník, PhD. (PRIF UK)
Sanácia lokality EZ – Kameňolom Srdce Devínska Nová Ves – Ing. Peter Sekula (ENVIRONCENTRUM)

Fotogaléria z prezentačného dňa

PUBLIKÁCIE

• Letáky pre odbornú a laickú verejnosť
V rámci projektu Osveta bol vydaný informačný leták Environmentálne záťaže na Slovensku – Základné informácie pre odbornú verejnosť a leták Environmentálne záťaže na Slovensku – Základné informácie pre laickú verejnosť. Oba si kladú za cieľ poskytnúť základné informácie o problematike environmentálnych záťaží na Slovensku. Prinášajú najdôležitejšie pojmy, prehľad právnych noriem, poznatky o Informačnom systéme environmentálnych záťaží, o možnostiach financovania problematiky EZ a ďalších informačných zdrojoch. Leták pre odbornú verejnosť bol vydaný aj v anglickom jazyku pod názvom Environmental Burdens in Slovakia – Basic information for professionals.

• Publikácie k školskému programu Enviróza
Pre účastníkov školskej hry Enviróza boli vydané 3 publikácie, ktoré sú k dispozícii v tlačenej aj elektronickej podobe: Metodická príručka – sprevádza základnými krokmi práce v programe; Pracovné listy pre základné a stredné školy – obsahujú 50 aktivít pre žiakov a študentov rozdelených do piatich tém (Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaží, Voda, Pôda a horninové prostredie, Ľudské zdravie); Informačný leták – poskytuje základné informácie o školskej hre. Program Enviróza je dostupný na internetovej adrese http://www.enviroza.sk.

• Publikácia Riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku.
V súčasnosti pripravujeme s tímom autorov, odborníkov zaoberajúcich sa problematikou environmentálnych záťaží, 80-stranovú publikáciu pod názvom Riešenie environmentálnych záťaží na Slovensku.
Publikácia priblížuje prístupnou formou aktuálny stav riešenia tejto problematiky na Slovensku v kontexte manažmentu EZ v ostaných členských krajinách Európskej únie. Publikácia, ktorú sme vydali v slovenskom a v anglickom jazyku, prináša na 80 stranách informácie v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku s dôrazom na stav právnych predpisov, akademického vzdelávania a výskumu, enviromentálnej výchovy či implementácie projektov v rámci Operačného programu Životné prostredia vrátane dobudovania Informačného systému EZ. O skúsenostiach SAŽP pri realizácii školských programov a o ich ďalšom napredovaní sa dozviete v závere pripravovanej publikácie, ktorá je preložená aj do angličtiny. Náklad je 1 000 ks v slovenskej a 200 ks v anglickej jazykovej mutácii.

Publikácia v SJ na stiahnutie
Publikácia v AJ na stiahnutie


• Publikácia Environmentálne záťaže s podtitulom environmentálny magazín s tematikou environmentálnych záťaží v rozsahu 120 strán v slovenskom jazyku je ostatnou publikáciou vydanou v rámci projektu osveta. Termín vydania: júl 2015

Publikácia na stiahnutie
Obálka publikácie

FILMY

V rámci tejto aktivity boli zrealizované:

• 30-minútový dokumentárny film s anglickými titulkami a
• 6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká – Aromatické uhľovodíky • Arzén • Chlórované alifatické uhľovodíky • Otuť • Polychlórované bifenyly • Pesticídy

Literárna predloha scenára filmu, ktorého autorkou je RNDr. Vlasta Jánová, PhD. sa stala aj súčasťou publikácie – environmentálneho magazínu Environmentálne záťaže, ktorá bola zrealizovaná ako ostatná z hlavných aktivít projektu Osveta. Filmy zrealizovala f. Video GAMA, s. r. o. (Ing. Peter Janík) z Martina. 
30-minútový dokumentárny film a 6 krátkych videoklipov budeme postupne distribuovať do škôl zapojených do školských programov SAŽP v rámci podpory environmentálnej výchovy. Je možné si ich takisto vyžiadať e-mailom alebo poštou u projektovej manažérky.

Filmy sme zverejnili aj na YouTube:

Knižnica filmov o environmentálnych záťažiach v SR: https://www.youtube.com/playlist?list=PLtostmGM5dSUsiszWWE_2uD6R9utUfgxX

Jednotlive filmy majú nasledovné adresy:
Environmentálne záťaže na Slovensku https://youtu.be/hPXHvri7Gyc
Contaminated sites in Slovakia (EN subtitles) https://youtu.be/9MVnQzfP7Mk
Aromatické uhľovodíky https://youtu.be/2nWKXRCOJC8
Arzén https://youtu.be/UsJ4hKvlyKY
Chlórované alifatické uhľovodíky https://youtu.be/WAoThG6yV3o
Ortuť https://youtu.be/s0-2CSVVPwQ
Pesticídy https://youtu.be/Q1K-gjTMPdI
Polychlórované bifenyly https://youtu.be/2M-V0IkoPkQ

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH A SLOVENSKÝCH KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH – prezentácia projektu Osveta

1) Konferencia ENVIRO-i-FÓRUM
Miesto konania: Zvolen
Termín konania: 14. a 15. máj 2013
Projekt Osveta bol odprezentovaný prostredníctvom posteru počas 9. ročníka konferencie Enviro-i-Fórum 2013 na pôde  Technickej univerzity vo Zvolene.
Fotogaléria z konferencie

2) Konferencia Sanační technologie XVI. 
Miesto konania: Uherské Hradiště, ČR
Termín konania: 21. až 23. máj 2013
V rámci aktivity projektu Aktívna účasť na medzinárodných a slovenských konferenciách sa 3 členovia projektového tímu Osveta (E. Bradiaková, J. Helma, K. Paluchová) zúčastnili na konferencii Sanační technologie XVI. V rámci posterovej sekcie a zborníka konferencie boli v súlade s projektom okrem samotného projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR prezentované aj ďalšie dva projekty s tematikou environmentálnych záťaží:
Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci OP Životné prostredie, 2009 – 2014) a medzinárodný mongolsko-slovenský projekt Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites (spolufinancovaný z programu NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme, 2013 – 2015).

Zborník konferencie:
Príspevok o projekte Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR
Príspevok o projekte Establish the Geo-Database on Ecological Health of the Military Sites
Príspevok o projekte Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Poster o projekte Osveta prezentovaný na konferencii Sanační technologie XVI.
Fotogaléria z konferencie

3) e-MAT Center of Competence 06
Miesto konania: Hotel Holiday Inn Trnava
Termín konania: 22. – 23. október 2013
Agenda
Poster o projekte Osveta prezentovaný na stretnutí CoC
Fotogaléria 

4) 45. konferencia vodohospodárov v priemysle

Miesto konania: Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján
Termín konania: 11. – 13. november 2013

Program a pozvánka
Poster o projekte Osveta prezentovaný na konferencii
Fotogaléria 


5) Odborné školenie Koordinované kontroly v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závážných priemyselných havárií v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
Miesto konania: Hotel Jantár, Dudince
Termín konania: 19. – 20. november 2013

Agenda
Poster o projekte Osveta prezentovaný na školení
Fotogaléria 


6) Konferencia Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v r. 2013
Miesto konania: Hotel SOREA Regia, Braislava
Termín konania: 10. december 2013

Agenda
Poster o projekte Osveta prezentovaný na konferencii
Fotogaléria 

7) Seminár o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z grantového programu NATO – SfPS Programme
Miesto konania: Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava
Termín konania: 26. február 2014
Agenda

8) Seminár k programu Horizont 2020
Miesto konania: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach
Termín konania: 14. apríl 2014
Agenda
Poster o projekte Osveta prezentovaný na seminári
Fotogaléria

9) Konferencia Sanační technologie XVII.
Miesto konania: Třeboň, Česká republika
Termín konania: 21. – 23. máj 2014
Agenda
Poster o projekte Osveta prezentovaný na konferencii
Fotogaléria 
Príspevok v zborníku konferencie 

10) III. ročník konferencie SEA/EIA 2014
Miesto konania: Donovaly Residence Hotel
Termín konania: 27. – 28. máj 2014
Agenda
Poster o projekte Osveta prezentovaný na konferencii
Fotogaléria
 
11) X. ročník konferencie ENVIRO-i-FÓRUM Zvolen 2014
Miesto konania: Technická univerzita Zvolen
Termín konania: 24. – 25. jún 2014
Agenda
Poster o projekte Osveta prezentovaný na konferencii
Fotogaléria 

12) 8 seminárov v rámci projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Miesto konania: PREŠOV – Hotel Beliér
Termín konania: 3. september 2014
Program
Prihláška
Fotogaléria

Miesto konania: KOŠICE – VTI/Dom techniky – Hotel Centrum
Termín konania: 4. september 2014
Program   
Prihláška
Fotogaléria        

Miesto konania: BRATISLAVA – Hotel Junior 
Termín konania: 24. september 2014
Program   
Prihláška
Fotogaléria

Miesto konania: TRNAVA – Hotel Inka
Termín konania: 25. september 2014
Program   
Prihláška
Fotogaléria  

Miesto konania: ŽILINA – Hotel Galileo
Termín konania: 8. október 2014
Program    
Prihláška
Fotogaléria

Miesto konania: TRENČÍN – Hotel Magnus    
Termín konania: 9. október 2014
Program    
Prihláška
Fotogaléria

Miesto konania: BANSKÁ BYSTRICA – Penzión Kúria    
Termín konania: 29. október 2014
Program    
Prihláška
Fotogaléria

Miesto konania: NITRA – Hotel Autojas    
Termín konania: 30. október 2014
Program    
Prihláška
Fotogaléria
Posterová prezentácia projektov s tematikou EZ a distribúcia letákov o EZ vrátane letáka projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike na uvedených 8 podujatiach.

13) 17. slovenská hydrogeologická konferencia 
Miesto konania: Piešťany
Termín konania: 14. – 17. október 2014
Posterová prezentácia projektov v oblasti EZ 
Program
Cirkulár
Fotogaléria
Príspevok v zborníku

14) Školenie CLP – klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí, aktivita projektu Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy (REACH).
Miesto konania: hotel TATRA Poprad
Termín konania: 6. – 7. november 2014
Posterová prezentácia projektov v oblasti EZ v rámci vzdelávacej akcie.
Fotogaléria

15) Konferencia Slovensko v Horizonte 2020
Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Termín konania:16. január 2015
Distribúcia letákov o EZ.
Viac informácií o konferencii

16) 3-dňové podujatie TRÉNINGOVÝ KURZ PRE VYSOKOŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV A DOKTORANDOV ZAMERANÝ NA PROBLEMATIKU RIEŠENIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko Modra-Harmónia
Termín konania: 21. – 23. január 2015
Posterová prezentácia projektov s tematikou EZ a distribúcia publikácií o EZ.
Program
Fotogaléria

17) Školenia o chemickej legislatíve (projekt Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy).
Miesto konania: Hotel Tatra Poprad
Termín konania: 20. februára 2015
Distribúcia letákov o EZ (pre laickú verejnosť v SJ) a pozvánok na PD o problematike EZ.

18) Workshop Horské oblasti Slovenska
Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 12. marec 2015
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ (6 posterov) v rámci workshopu.

19) Kurz Analýzy rizika znečisteného územia
Miesto konania: Hotel Sorea Trigan Štrbské Pleso
Termín konania:
18. – 20. 03. 2015 Program
13. – 15. 04. 2015 Program
27. – 29. 04. 2015 Program
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ (6 posterov), distribúcia letákov o EZ a publikácie Riešenie EZ na Slovensku na troch 3-trojdňových podujatiach.
Fotogaléria

20) Konferencia Global Soil Week 2015
Miesto konania: Berlín, Nemecko
Termín konania: 19. – 20. apríl 2015
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ (3 postery – Osveta, Integrácia, Geodatabase).
Informácie o konferencii

21) Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží
Miesto konania: Banská Štiavnica
Termín konania: 11. – 15. máj 2015 
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, distribúcia letákov o EZ a publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.

22) Konferencia Sanační technologie
Miesto konania: Uherské Hradiště, ČR
Termín konania: 19. až 21. máj 2015
Komentovaná posterová prezentácia projektu na konferencii.
Fotogaléria
Informácie o konferencii   


23) Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2015
Miesto konania: Hotel Nivy, Bratislava
Termín konania: 27. – 29. máj 2015
Výstava posterov a uverejnenie príspevkov v zborníku konferencie v AJ.
Informácie o konferencii

24) Konferencia Enviro-i-Fórum/Od vedy k občanovi
Miesto konania: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica
Termín konania: 16. – 17. jún 2015
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, distribúcia letákov o EZ a publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotodokumentácia

25) Záverečný seminár projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov
v Slovenskej republike
Miesto konania: Hotel SOREA REGIA, Bratislava
Termín konania: 30. jún 2015
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, distribúcia letákov o EZ a publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Posterová prezentácia  

ŠKOLSKÉ AKTIVITY

• Školský program (súťaž) zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záťaží – Enviróza

Školský program má za cieľ zoznámiť mládež hravou formou s problematikou environmentálnych záťaží. Tematicky bude zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záťaží – nelegálnych skládok odpadu, hnojísk kontaminujúcich okolité ŽP, čerpacích staníc PHM a pod.

Program je určený pre žiakov a učiteľov II. stupňa základných a stredných škôl. Po formálnej stránke je inšpirovaný obľúbenými geocashovými hrami.
Program pod názvom ENVIRÓZA bol slávnostne spustený a odprezentovaný učiteľom a pracovníkom v oblasti environmentálnej výchovy počas Veľtrhu environmentálnych výučbových programov – ŠIŠKA v dňoch 17. – 19. októbre 2013 v hoteli ROYAL Látky-Prašivá. Nový edukačný program z dielne SAŽP má svoj vlastný priestor na internete – www.enviroza.sk.
Projektový tím – skupina z Centra tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania pod vedením RNDr. Jany Šimonovičovej – absolvoval pri príprave programu Enviróza dve desiatky pracovných stretnutí. Odbornú garanciu nad obsahom programu majú odborní pracovníci Centra environmentalistiky a informatiky SAŽP – špecialisti na environmentálne záťaže. Nad novou školskou hrou prijal záštitu minister životného prostredia Slovenskej republiky pán Peter Žiga.

Súčasne s prípravou pravidiel programu prebiehali aj práce na príprave publikácií, nevyhnutných pre úspešný výkop a priebeh programu Enviróza. 
Už v novembri 2013 bolo do programu Enviróza zapojených zhruba 60 škôl, každý týždeň pribúdali ďalšie. Program dostal aj svojho maskota – dobrácku a veľmi užitočnú príšerku Ekotérium, ktorá požiera odpad  a nebezpečné látky a metabolizuje ich na živú prírodu. „Otcom“ Ekotéria je Mgr. Ladislav Vojtuš, PhD., ktorý ho aj osobne predstavil na veľtrhu ŠIŠKA 2013. 

List pedagógom – informácie o programe Enviróza
Metodická príručka  

• Korešpondenčná vedomostná súťaž o životnom prostredí EnvirOtázniky 2013/2014

Vo februári 2014 bol odštartovaný nový ročník olympiády – korešpondenčnej vedomostnej súťaže
o životnom prostredí EnvirOtázniky, určený pre žiakov II. stupňa základných škôl. Viac informácií o tomto školskom programe, ktorého nosnú tému v ročníku 2013/2014 predstavovali environmentálne záťaže, je k dispozícii na internetovej stránke www.envirotazniky.sk.
Tento ročník olympiády bol uzavretý a vyhodnotený v júni 2014. Víťazom srdečne blahoželáme!

Publicita projektu v tlači a na výstavách

Enviromagazín 6/2012 
Enviromagazín 2/2013
Enviromagazín 3/2013 
Enviromagazín 4/2013
Enviromagazín 5/2013
Enviromagazín 1/2014
Enviromagazín 2/2014 – článok o školskom programe EnvirOtázniky Súťaž EnvirOtázniky ovládli víťazi z východného Slovenska a článok o školskom programe Enviróza Slovenskom sa šíri Enviróza (str.25)
Enviromagazín 03/2014 – článok o školskom programe Enviróza Zachránia nás tektonické zlomy? (str. 28)

Výstava Environmentálne záťaže na Slovensku v projektoch SAŽP, Bratislava, MŽP SR, 23. 9. 2013 – 1. 10. 2013 – fotogaléria  

Enviromagazín 06/2014 – Osveta má zelenú aj v oblasti environmentálnych záťaží

Mesačník Komunálna a priemyselná energetika 1/2015, str. 40 – 41 – Osveta má zelenú aj v oblasti riešenia environmentálnych záťaží

Výstava Environmentálne záťaže na Slovensku v priestoroch MŽP SR 2. – 13. marec 2015 – 6 posterov 70 × 100 cm, fotogaléria

Enviromagazín 01/2015 – články Environmentálne záťaže sa týkajú nás všetkých (str. 12 – 13) a Najkrajším ateliérom je sama príroda (str. 25), Odborníci budú diskutovať o znečistených územiach

Enviromagazín 02/2015 – článok o školskom programe Enviróza  Diagnóza: Enviróza pozitív

• prezentácia o programe Enviróza v angličtine – počas Study Tour mongolskej delegácie v rámci projektu Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites (Mongolsko- SR, NATO SPS Prgramme), 05. 06.2 015,
Prezentácia

• odoslanie prezentácie na EPA Network Task Group on Citizen Science – June meeting, Kodaň 22.06.2015
Prezentácia

• zaslanie príspevku o Enviróze The Enviróza School Programme – A Successful Example of Involving the Public in Addressing Contaminated sites in Slovakia – príspevok do správy JRC Contaminated Sites Success Stories – EIONET NRC Soil 2015, 19.0 6. 2015, Korektúry zalomených textov v novembri 2015.
Príspevok o Enviróze
Publikácia Remediated sites and brownfields Success stories in Europe
JRC, 2015. Remediated sites and brownfields. Success stories in Europe; EUR 27530 EN; doi 102788/406096

• Prezentácia School programme Enviróza, supporting contaminated sites remediation na EPA Network Task Group on Citizen Science – June meeting, Kodaň 24. – 25. 06. 2015.
Agenda
Prezentácia
Fotodokumentácia 

Publicita projektu po jeho ukončení

AKTIVITY V R. 2015

Aktivity projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR sa skončili 31. augusta 2015. Aktivity súvisiace s publicitou projektu budú pokračovať aj po jeho skončení, a to minimálne po dobu ďalších 5 rokov. Prehľad týchto aktivít uvádzame v chronologickom poradí: 

• Nariadená opakovaná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: Polyfunkčný objekt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), Banská Bystrica
Termín konania: 8. október 2015
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotogaléria 

• Konferencia Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII
Miesto konania: Hotel Centro, Hustopeče
Termín konania: 14.–15. október 2015
Komentovaná posterová prezentácia projektov EZ – Ing. Zuzana Ďuriančíková
Program 

• 2nd Eionet NRC Soil Ad-hoc WG on Contaminated sites and brownfields
Miesto konania: EEA, Copenhagen
Termín konania: 14. – 15. október 2015
Prezentácia Management of Contaminated Sites in Slovakia – Ing. Katarína Paluchová
Program 

• Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrany prírody a krajiny
Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava
Termín konania: 19. – 23. október 2015
Prezentácia Manažment environmentálnych záťaží – Ing. Katarína Paluchová
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program

• Študijná návšteva z Moldavska
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 27. – 30. október 2015
Distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotogaléria

• Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom (Štátny program sanácie environmentálnych záťaží)
Miesto konania: ŠGÚDŠ, veľká sála, Mlynská dolina 1, Bratislava
Termín konania: 18. november 2015
výstava posterov projektov s tematikou EZ
Fotogaléria

• Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrany prírody a krajiny
Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava
Termín konania: 28. októbra – 2. novembra 2015
Prezentácia Manažment environmentálnych záťaží – Ing. Jaromír Helma, PhD.
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.

• Seminár k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súvisiacim predpisom
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 19. november 2015
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotogaléria 

• Konferencia Inspirujme se 2015
Miesto konania: Hotel Tatra Bratislava
Termín konania: 24. – 25. november 2015
Distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotogaléria

• Nariadená opakovaná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: Polyfunkčný objekt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), Banská Bystrica
Termín konania: 3. december 2015 – náhradný termín
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Program
Fotogaléria

Enviromagazín 1/2015– článok Environmentálne záťaže sa týkajú nás všetkých (str.12 a 13) a Odborníci budú diskutovať o znečistených územiach (str. 13)

Enviromagazín 3/2015 – článok Contaminated Sites Bratislava 2015 (str. 28)

Enviromagazín 4/2015 – článok Vzdelávanie o environmentálnych záťažiach v akademickom prostredí (str. 20)

• Enviromagazín 05/2015 – článok o vyhodnotení 2. ročníka školského programu Enviróza Školáci zmapovali 116 environmentálnych záťaží a navštívili 53 školských záťaží(str. 24)

• Enviromagazín 06/2015 – článok o exkurziách v rámci školského programu Enviróza Víťazi Envirózy navštívili baňu aj ekologické laboratóriá (str. 30)

AKTIVITY V R. 2016

• Školenie pre pracovníkov okresných úradov životného prostredia v sídle kraja, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 9. február 2016
Fotogaléria

• INTERSOL 2016
Miesto konania: Lille, Francúzsko
Termín konania: 15. – 17. marec 2016
Bez účasti na konferencii, iba príspevok v zborníku konferencie.
Program
Príspevok v zborníku


• Environmentálne záťaže - Odborný seminár zameraný na praktické skúsenosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží - posterová prezentácia
Miesto konania: Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Termín konania: 21. – 22. marec 2016
Program
Fotogaléria

• Seminár SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI
5. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy rizika znečistených území - I
Miesto konania: Bratislava
Termín konania: 31. marca 2016
Program
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.

• Prieskum v rámci štúdie Ex-post hodnotenie a prognóza prínosov pre krajiny EÚ-15 z implementácie kohéznej politiky v krajinách Vyšehradskej skupiny.
Vyplnenie on-line dotazníka o projekte Osveta v rámci prieskumu príjemcov kohéznej politiky pre štúdiu v mene Ministerstva rozvoja Poľskej republiky, v spolupráci s Úradom vlády SR.
Organizátor prieskumu: imapp Sp. z o. o., (Poľsko)
Sprievodný list

• Environmentálne záťaže - Odborná exkurzia pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity/Environmentálne manažérstvo
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 5. a 7. apríl 2016
Program
Fotogaléria

• Odborný seminár GEOHEALTH - Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva - posterová prezentácia a distribúcia publikácií o EZ
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava
Termín konania: 27. apríl 2016
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Program
Fotogaléria

• Vzdelávací program Ochrana prírody a krajiny – modul Územné plánovanie, urbanizmus a krajina
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 13. a 14. apríl 2016
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Program

• Seminár Environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 4. máj 2016
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Program

• Konferencia Sanační technologie XIX.
Miesto konania: Třeboň, Česká republika
Termín konania: 18. – 20. máj 2016
Komentovaná posterová sekcia, príspevok v zborníku konferencie.
Program
Fotogaléria na stránke konferencie 
Príspevok v zborníku konferencie
Fotogaléria

• European Citizen Science Conference 2016
/Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy
Miesto konania: Kulturbrauerei Berlín,Nemecko
Termín konania: 19. – 21. máj 2016
Program
Postery
Príspevok o školskom programe Enviróza v zborníku
Fotogaléria

• Konferencie SEA/EIA 2016
Miesto konania: Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec
Termín konania: 24. – 25. máj 2016
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Stránka konferencie
Fotogaléria

• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2016
Miesto konania: Hotel Bôrik, Bratislava
Termín konania: 12. – 13. september 2016
Výstava posterov o projektoch SAŽP v oblasti EZ a uverejnenie príspevkov v zborníku konferencie v AJ.
Web stránka konferencie

• Medzinárodná konferencia RemTech Europe
Miesto konania: RemTech EXPO Ferrara, Taliansko
Termín konania: 21. – 23. september 2016
Distribúcia materiálov o pripravovaných aktivitách SAŽP v oblasti EZ.
Web stránka konferencie

• Študijná návšteva z talianskej agentúry SOGESID
Miesto konania: MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica
Termín konania: 28. – 30. september 2016
Prezentácia s informáciami o projektoch SAŽP v oblasti EZ.
Článok o študijnej návšteve vrátane fotogalérie

• Zaslanie článku, pripomienok ku kapitole publikácie a dotazníka o Citizen Science
Článok o Enviróze do kapitoly publikácie Citizen Science – Innovation in Open Science, Society and Policy, kapitola Citizen Science in Environmental Protection
EPA Citizen Science Interest Group Questionnaire: Strategy for using citizen science in Slovak Environment Agency
Termín: 12. október 2016
Článok The Enviróza School Programme. A Successful Example of the project using Citizen Science approach.
Dotazník Strategy for using citizen science in the Slovak Environment Agency

• Akreditovaný vzdelávací program Základy projektového manažmentu
Termín konania: 7. – 8. november 2016
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Program

• Medzinárodná konferencia Sustainability of Mineral Resources and the Environment 2016
Miesto konania: Budova Národnej rady SR, Župné námestie 12, Bratislava
Termín konania: 21. – 22. november 2016
Výstava posterov o projektoch SAŽP v oblasti EZ a uverejnenie príspevkov v zborníku konferencie v AJ.
Web stránka konferencie

• Enviromagazín 1/2016 – článok Envirovýchovné aktivity v roku 2016 (str. 24)

• Enviromagazín 2/2016 – článok Gudróny verzus životné prostredie 1 (str. 26 a 27)

• Enviromagazín 3/2016 – článok Gudróny verzus životné prostredie 2 (str. 24 a 25)

• Enviromagazín 4/2016 – článok Gudróny verzus životné prostredie 3 (str. 28 a 29)

• Enviromagazín 5/2016 – článok Konferencia Contaminated Sites, Bratislava 2016 (str. 8), upútavka na medzinárodnú konferenciu k ťažbe nerastov a životnému prostrediu (zadná strana)

AKTIVITY V R. 2017

• Školenie pre pracovníkov okresných úradov životného prostredia v sídle kraja, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Termín konania: 22. február 2017
Počet účastníkov: 25
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Pozvánka
Fotodokumentácia

• Akreditovaný vzdelávací program Právne myslenie a logika
Termín konania: 21. – 23. 03. 2017
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia
Počet účastníkov: 30
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Program

• Pracovná návšteva z Gruzínska
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Termín konania: 6. 4. 2017
Počet účastníkov: 6
Program
Fotodokumentácia

• Kurz environmentálneho manažmentu/Odborná exkurzia environmentálne záťaže
pre študentov PU v Nitre
Miesto konania:  SAŽP, Banská Bystrica a okolie podľa programu
Termín konania:  19. – 21. 4. 2017
Počet účastníkov: 20
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Program
Fotodokumentácia

Tlačová správa o exkurzii na stránke SAŽP

• SEMINÁR V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Podujatie sa organizovalo ako sprievodné podujatie ENVIROFILMu (22.05.2017 – 26.05.2017).
Miesto konania: Cikkerova sieň Starej radnice, 2. p., Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici
Termín: 23. máj 2017
Počet účastníkov: 107
Program
Fotodokumentácia
Prednášky na stiahnutie:
Novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z. – očakávania – Mgr. Zuzana Hlôšková (MŽP SR)
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) a Operačný program Kvalita životného prostredia OP KŽP (2014 – 2020) ako podpora riešenia environmentálnych záťaží – Ing. Jaromír Helma, PhD. (SAŽP)
Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží – RNDr. Boris Antal, CSc. (MŽP SR), RNDr. Roman Hangáč (MŽP SR)
Geologický prieskum environmentálnych záťaží – Mgr. Vladimír Malý (MŽP SR)
Skúsenosti zo sanácií environmentálnych záťaží na lokalitách po sovietskej armáde – Ing. Juraj Červený (MO SR)
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR
Trnavský kraj a Nitriansky kraj – RNDr. Erika Beňáková (MŽP SR)
1. prezentácia
2. prezentácia
3. prezentácia
4. prezentácia
5. prezentácia
Prešovský a Košický kraj – Mgr. Vladimír Malý (MŽP SR)
Trenčiansky kraj – RNDr. Roman Hangáč (MŽP SR)
Banskobystrický kraj – RNDr. Viera Maťová (MŽP SR)
Monitorovanie na vybraných lokalitách environmentálnych záťaží v SR – Mgr. Jana Mikušová, PhD. (ŠGÚDŠ), Mgr. Róbert Jelínek, PhD. (ŠGÚDŠ)
SAŽP a  medzinárodná spolupráca v oblasti EZ – Ing. Katarína Paluchová (SAŽP)

Tlačová správa

• Konferencia SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX.
Miesto konania: Uherské Hradiště, Česká republika
Termín konania: 24. – 26. máj 2017
Počet účastníkov: 220
Komentovaná posterová sekcia
Program
Fotogaléria na stránke konferencie
Zborník konferencie
Príspevky uverejnené v zborníku konferencie:
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBLASTI KONTAMINOVANÝCH ÚZEMÍ (Ing. arch. Elena Bradiaková)
ŠTÁTNY PROGRAM SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 2016 – 2021 A PRVÉ ROKY PRI JEHO PLNENÍ (Ing. Katarína Paluchová)
 

• Slovensko-česká konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017
Miesto konania: Hotel Sorea Trigan Štrbské Pleso
Termín konania: 16. – 18. október 2017
Počet účastníkov: 125
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Web stránka konferencie 
Tlačová správa o konferencii na stránke ARCHINFO
Tlačová správa o konferencii na Enviroportal.sk

 • Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie, rybárstvo
Miesto konania: Inštitút pre verejnú správu Bratislava, Bratislava
Termín konania: 16. – 20. október 2017
Počet účastníkov: 52
Prezentácia Manažment environmentálnych záťaží – Ing. Jaromír Helma, PhD.
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ.
Program
Fotogaléria

• Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 2017
Miesto konania: Častá-Papiernička, účelové zariadenie NR SR, Slovenská republika
Termín konania: 6. – 7. decembra 2017
Počet účastníkov: 93
Prezentácia Stav riešenia environmentálnych záťaží v Bratislave – Ing. Jaromír Helma, PhD.
2. cirkulár konferencie
Internetová stránka konferencie

• Enviromagazín 01/2017 – článok o školských programoch Environmentálne školské programy a súťaže (str. 19)

Enviromagazín 2/2017 – článok Envirovzdelávanie dospelých reaguje aj na zmeny životného prostredia (str. 8 a 9), článok Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 a prvé roky realizácie (str. 25 a 25)

Enviromagazín 3/2017 – upútavka na konferenciu Znečistené územia 2017 (str. 6)

Enviromagazín 4/2017 – článok Medzinárodná spolupráca SAŽP v oblasti environmentálnych záťaží (str. 30 a 31)

Enviromagazín 5/2017 – článok Degradované ekosystémy v SR (str. 8)

Enviromagazín 6/2017články Najnavštevovanejšie oblasti ENVIROPORTÁLU, Konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017, Konferencia REMTECH EUROPE 2017

AKTIVITY V R. 2018

• Školenie pracovníkov okresných úradov v sídle kraja (odbor starostlivosti o životné prostredie) ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Organizátor: SAŽP
Termín konania: 13. marec 2018
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Didaktická učebňa
Počet účastníkov: 16
 
• Odborná exkurzia študentov FZKI SPU Nitra
Organizátor: SAŽP
Termín konania: 9. – 13. apríl 2018
Miesto konania: Banská Bystrica a okolie
Počet účastníkov: 33
 
• 8. ročník vedeckej konferencie Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia
Organizátor: ELSEWA s. r. o. Košice
Termín konania: 19. – 20. apríl 2018
Miesto konania: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso – Hotel TOLIAR***
Počet účastníkov:
Viac informácií na adrese elsewa@netkosice.sk

• Konferencia Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách, Skúsenosti a príklady dobrej praxe
Organizátor:
Termín konania: 26. apríl 2018
Miesto konania: Študentský domov Ľudovíta Štúra, Študentská 17, Zvolen
Počet účastníkov:

• Seminár v oblasti environmentálnych záťaží
Organizátor: SAŽP
Miesto konania: Cikkerova Sieň Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Termín konania: 2. máj 2018
Počet účastníkov: 100

• Medzinárodná konferencia SEA/EIA 2018
Organizátor: SAŽP
Miesto konania: Wellnes hotel Chopok
Dátum: 23. - 24. 5. 2018
Počet účastníkov:
Viac informácií na stránke https://www.enviroportal.sk/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp/skolenia-pre-verjnostEIA

• Konferencia Sanační technologie XXI
Organizátor: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Miesto konania: Congress & Wellness Hotel Palcát, Tábor, Česká republika
Termín konania: 23. – 25. máj 2018
Počet účastníkov: 205
viac informácií na stránke http://www.ekomonitor.cz/seminare

• Odborná exkurzia študentov PRIF UK Bratislava
Termín konania: 28. máj – 1. jún 2018
Miesto konania: Spišská Nová Ves a okolie (Spiš)
Počet účastníkov: 35

• Odborná exkurzia študentov PRIF UK Bratislava
Organizátor: SAŽP
Termín konania: 25. – 28. september 2018
Miesto konania: Humenné a okolie (Zemplín a Šariš)
Počet účastníkov: 31

• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018
Organizátor: SAŽP
Miesto konania: Hotel Dixon****, Švermova 32, Banská Bystrica
Termín konania: 8. – 10. október 2018
Počet účastníkov: 105

• ODBORNÁ PRÍPRAVA NA ZÍSKANIE OSOBITNÝCH KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV požadovaných
u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie, rybárstvo
Organizátor: SAŽP
Miesto konania: Inštitút pre verejnú správu Bratislava, Bratislava
Termín konania: 12. – 16. november 2018
Počet účastníkov: 45
Prezentácia Manažment environmentálnych záťaží – Ing. František Siska, 16.11.2018
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ.

Workshop EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ

Miesto konania: Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue
Termín konania: 21. – 23. november 2018.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.
Prednášky a program tu.

Workshop EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ

Miesto konania: Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue
Termín konania: 26. – 28. november 2018.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta. Prednášky a program tu.

WORKSHOP EZ A ŠTÁTNA SPRÁVA

Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica.
Termín konania: 6. december 2018.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

ENVIROMAGAZÍN XXIII. ročník 2018
ENVIROMAGAZÍN 1/2018 – Šéf envirorezortu Sólymos: Odmietame prenášať problémy z generácie na generáciu (str. 2) – http://www.enviromagazin.sk/enviro2018/01_enviromagazin_2018.pdf
ENVIROMAGAZÍN 2/2018 – Poskytujeme environmentálne služby a pracujeme s údajmi o životnom prostredí (str. 10 – 11) – http://www.enviromagazin.sk/enviro2018/02_enviromagazin_2018.pdf
ENVIROMAGAZÍN 5/2018 – Monitorovanie environmentálnej záťaže po banskej činnosti v Ľubietovej (str. 32 – 33) – http://www.enviromagazin.sk/enviro2018/05_enviromagazin_2018.pdf
ENVIROMAGAZÍN 6/2018 – V centre pozornosti znečistené územia (str. 29) – http://www.enviromagazin.sk/enviro2018/06_enviromagazin_2018.pdf

AKTIVITY V R. 2019

Školenie pre pracovníkov okresných úradov v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica.
Termín konania: 30. január 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

Školenie pre pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica
Termín konania: 13. marec 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

Odborná exkurzia - Environmentálne záťaže pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - SPU Nitra a TU Košice

Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica a okolie.
Termín konania: 8. apríl – 12. apríl 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta a prednáška: Environmentálne záťaže – prax a legislatíva, Štátny program sanácie EZ (2016 – 2021), Projekty OPŽP a OPKŽP (Ing. František Siska).

Fotogaléria

Seminár o environmentálnych záťažiach

Miesto konania: Cikkerova sieň Starej radnice, 2. p., Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici.
Termín konania: 31. máj 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

Fotogaléria

Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019

Miesto konania: hotel Esplanade, Piešťany
Termín konania: 19. – 21. jún 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ. Web stránka konferencie.

Odborná exkurzia - Environmentálne záťaže pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Miesto konania: Zvolen a okolie
Termín konania: 01. – 04. október 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

Fotogaléria

WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ - 1. termín

Miesto konania: Nový Smokovec, Hotel Átrium
Termín konania: 22. – 24. október 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

Fotogaléria, prednášky a program

WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ - 2. termín

Miesto konania: Nový Smokovec, Hotel Átrium
Termín konania: 18. – 20. november 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

Fotogaléria, prednášky a program

AKTIVITY V R. 2020

 WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ 

Miesto konania: Trnava, hotel HOLIDAY INN
Termín konania: 17. – 19. február 2020
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

Fotogaléria, prednášky a program

 WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ 

Miesto konania: Senec, hotel Senec
Termín konania: 16. – 18. september 2020
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Osveta.

Fotogaléria, prednášky a program

Projektová manažérka: Ing. arch. Elena Bradiaková

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVAK ENVIRONMENT AGENCY
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Oddelenie environmentálnych služieb
Unit of Environmental Services

Odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Department of Analyses, Environmental Assessment and Environmental Services

Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Section of environmental sciences and project management

Telefón:    048/43 74 164
E-mail:      elena.bradiakova@sazp.sk


Vytvorené dňa: 03.01.2013