Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Základné informácie o projekte

Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ: 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Skupina aktivít: Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov (t. j. odpadov pozostávajúcich z POPs, obsahujúcich POPs alebo kontaminovaných POPs) vrátane prestarlých pesticídov
Zdroj financovania: Kohézny fond v rámci OPŽP
Termín realizácie: 1/2013 – 6/2015
Hlavný cieľ: Prispieť k riešeniu opatrení v zmysle Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru.
Špecifické ciele: Aktivity spojené s identifikáciou POPs zmesí/pesticídov cez ich kvantifikáciu a evidenciu POPs, návrhy environmentálnych metód zneškodnenia, až po vypracovanie odhadov nákladov na zneškodnenie odpadov.

Aktivity:

1. Obhliadky skladov agrochemikálií - inventarizácia skladovaných zásob s dôrazom na POPs pesticídy.
2. Spracovanie údajov do databázy POPs látok.
3. Vypracovanie štúdie - návrhu technológií na zneškodnenie POPs látok a odpadov.
4. Chemické analýzy - odber vzoriek z prioritných skladov a analýza miery znečistenia (zeminy, stavebné materiály, podzemná voda).
5. Regionálne semináre (8 regiónov) a záverečná konferencia.

Výstupy:

1. Rizikové analýzy vybraných skladov agrochemikálií.
2. Databáza POPs látok a odpadov.
3. Štúdia - návrh technológií na zneškodnenie POPs látok a odpadov vrátane odhadu finančných nákladov na bezpečné zneškodnenie.
4. Propagačné a vzdelávacie akcie a materiály - semináre a záverečná konferencia, postery, publikácie a letáky.

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY PROJEKTU

• Seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Miesto konania:
Hotel Beliér, Prešov
Termín konania: 3. september 2014
Program    
Prihláška   
Fotogaléria

• Seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Miesto konania:
VTI/Dom techniky – Hotel Centrum, Košice
Termín konania: 4. september 2014
Program    
Prihláška   
Fotogaléria

• Seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Miesto konania:
Hotel Junior, Bratislava
Termín konania: 24. september 2014
Program    
Prihláška   
Fotogaléria

• Seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Miesto konania:
Hotel Inka, Trnava
Termín konania: 25. september 2014
Program    
Prihláška   
Fotogaléria

• Seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Miesto konania:
Hotel Galileo, Žilina
Termín konania: 8. október 2014
Program    
Prihláška   
Fotogaléria

• Seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Miesto konania:
Hotel Magnus, Trenčín
Termín konania: 9. október 2014
Program    
Prihláška   
Fotogaléria

• Seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Miesto konania:
Penzión Kúria, Banská Bystrica
Termín konania: 29. október 2014
Program    
Prihláška   
Fotogaléria

• Seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
Miesto konania:
Hotel Autojas, Nitra
Termín konania: 30. október 2014
Program    
Prihláška   
Fotogaléria

PREZENTÁCIE ZO SEMINÁROV NA STIAHNUTIE:

• Záverečný seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike 
Miesto konania: Bratislava, Hotel Sorea Regia
Termín konania: 30. jún 2015
Program
Fotogaléria


VÝSTUPY

ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH, SEMINÁROCH

Aktivity v roku 2014

• Seminár pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží – prednáška 
Predstavenie projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republikeRNDr. Juraj Gavora
Miesto konania: Bratislava
Termín konania: 13. máj 2014
Fotogaléria

• Konferencia ENVIROiFÓRUM – posterová výstava
Miesto konania: TU Zvolen 
Termín konania: 24. – 25. jún 2014
Fotogaléria

• Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží – prednáška a posterová prezentácia - Predstavenie projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike – RNDr. Juraj Gavora (SAŽP)
Miesto konania: Hotel SOREA Trigan, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso
Termín konania: 30. september 2014
Fotogaléria

• ENVIROMAGAZÍN 02/2014 – informácie o projekte Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike (str. 35)

Aktivity v roku 2015 

• Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov – posterová prezentácia projektu na podujatí
Miesto konania: Študijné a kongresové stredisko, Modra
Termín konania: 21. – 23. január 2015
Fotogaléria

• Kurzy Analýzy rizika znečisteného územia – prednáška a posterová prezentácia projektu na 3 podujatiach
Miesto konania: Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Termíny konania: 18. – 20. marec 2015, 13. – 15. apríl 2015, 27. – 29. apríl 2015 

• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2015 – posterová prezentácia projektu a uverejnenie príspevku v zborníku medzinárodnej konferencie
Miesto konania: Hotel Nivy, Bratislava
Termín konania: 27. – 29. máj 2015

 Konferencia Enviro-i-fórum – posterová prezentácia
 Miesto konania: Banská Bystrica
 Termín konania: 16.–17. jún 2015

 Publikácia ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE s podtitulom environmentálny magazín – uverejnenie príspevku Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike (str. 53 – 57)
Publikácia na stiahnutie

• ENVIROMAGAZÍN 06/2015 – uverejnenie príspevku v odborno-náučnom časopise o životnom prostredí (str.18 – 19): Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov

Tento projekt bol prezentovaný aj v rámci ďalších aktivít projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych zaťaží v SR. Informácie o publicite sú dostupné na stránke projektu Osveta. Na podujatiach sa uskutočnila posterová prezentácia projektov  SAŽP s problematikou EZ a POPs a distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí s článkom o POPs.

Aktivity v roku 2016

• Školenie pre pracovníkov okresných úradov životného prostredia v sídle kraja, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 9. február 2016
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže s článkom o POPs na podujatí a posterová prezentácia projektov  SAŽP o EZ a POPs.
Fotogaléria

• Environmentálne záťaže - Odborný seminár zameraný na praktické skúsenosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží
Miesto konania: Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Termín konania: 21. – 22. marec 2016
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí a posterová prezentácia projektov  SAŽP o EZ a POPs.
Program
Fotogaléria

• Seminár SANÁCIE V TEÓRII A PRAXI 5. Praktické skúsenosti z prieskumov, monitoringu a analýzy rizika znečistených území – I
Miesto konania: Bratislava
Termín konania: 31. marca 2016
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí s článkom o POPs.

• Environmentálne záťaže – Odborná exkurzia pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity / Environmentálne manažérstvo 
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania:  5. a 7. apríl 2016
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ a POPs, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí s článkom o POPs.
Program
Fotogaléria

• Odborný seminár GEOHEALTH  Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava
Termín konania: 27. apríl 2016
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ a POPs, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí s článkom o POPs.
Program
Fotogaléria

• Vzdelávací program Ochrana prírody a krajiny – modul Územné plánovanie, urbanizmus a krajina
Miesto konania:
SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 13. a 14. apríl 2016
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže s článkom o POPs na podujatí.

• Seminár Environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 4. máj 2016
Distribúcia publikácie Environmentálne záťaže s článkom o POPs na podujatí.

• Konferencie SEA/EIA 2016
Miesto konania: Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec
Termín konania: 24. – 25. máj 2016
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ a POPs, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí s článkom o POPs.
Program
Fotogaléria

• Konferencia Sanační technologie XIX.
Miesto konania: Třeboň, Česká republika
Termín konania: 18. – 20. máj 2016
Komentovaná posterová sekcia, príspevok v zborníku konferencie. Posterová prezentácia projektov SAŽP s problematikou EZ a POPs.
Stránka konferencie http://www.ekomonitor.cz/seminare/2016-05-18-sanacni-technologie-xix
Fotogaléria

• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2016
Miesto konania: Hotel Bôrik, Bratislava
Termín konania: 12. – 13. september 2016
Výstava posterov o projektoch SAŽP v oblasti EZ a POPs a uverejnenie príspevku v zborníku konferencie v AJ.
Stránka konferencie http://contaminated-sites.sazp.sk/

• Študijná návšteva z talianskej agentúry SOGESID
Miesto konania: MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica
Termín konania: 28. – 30. september 2016
Prezentácia s informáciami o projektoch SAŽP v oblasti EZ a POPs.
Článok o študijnej návšteve vrátane fotogalérie

• Medzinárodná konferencia Sustainability of Mineral Resources and the Environment 2016
Miesto konania: Budova Národnej rady SR, Župné námestie 12, Bratislava
Termín konania: 21. – 22. november 2016
Výstava posterov o projektoch SAŽP v oblasti EZ a uverejnenie príspevkov v zborníku konferencie v AJ.
Web stránka konferencie

Enviromagazín 1/2016 – článok Envirovýchovné aktivity v roku 2016 (str. 24)

• Enviromagazín 2/2016 – článok Gudróny verzus životné prostredie 1 (str. 26 a 27)

Enviromagazín 3/2016 – článok Gudróny verzus životné prostredie 2 (str. 24 a 25)

Enviromagazín 4/2016článok Gudróny verzus životné prostredie 3 (str. 28 a 29)

Enviromagazín 5/2016 – článok Konferencia Contaminated Sites, Bratislava 2016 (str. 8), upútavka na medzinárodnú konferenciu k ťažbe nerastov a životnému prostrediu (zadná strana)

Aktivity v roku 2017

• Školenie pre pracovníkov okresných úradov životného prostredia v sídle kraja, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Termín konania: 22. február 2017
Počet účastníkov: 25
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Pozvánka
Fotodokumentácia

• Pracovná návšteva z Gruzínska
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Termín konania: 6. 4. 2017
Počet účastníkov: 6
Program
Fotodokumentácia

• Kurz environmentálneho manažmentu/Odborná exkurzia environmentálne záťaže
pre študentov PU v Nitre
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica a okolie podľa programu
Termín konania: 19. – 21. 4. 2017
Počet účastníkov: 20
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Program
Fotodokumentácia

Tlačová správa o exkurzii na stránke SAŽP

• SEMINÁR V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Podujatie sa organizovalo ako sprievodné podujatie ENVIROFILMu (22.05.2017 – 26.05.2017).
Miesto konania: Cikkerova sieň Starej radnice, 2. p., Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici
Termín: 23. máj 2017
Počet účastníkov: 102
Program
Fotodokumentácia
Prednášky na stiahnutie:
Novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z. – očakávania – Mgr. Zuzana Hlôšková (MŽP SR)
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) a Operačný program Kvalita životného prostredia OP KŽP (2014 – 2020) ako podpora riešenia environmentálnych záťaží – Ing. Jaromír Helma, PhD. (SAŽP)
Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží – RNDr. Boris Antal, CSc. (MŽP SR), RNDr. Roman Hangáč (MŽP SR)
Geologický prieskum environmentálnych záťaží – Mgr. Vladimír Malý (MŽP SR)
Skúsenosti zo sanácií environmentálnych záťaží na lokalitách po sovietskej armáde – Ing. Juraj Červený (MO SR)
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR
Trnavský kraj a Nitriansky kraj – RNDr. Erika Beňáková (MŽP SR)
1. prezentácia
2. prezentácia
3. prezentácia
4. prezentácia
5. prezentácia
Prešovský a Košický kraj – Mgr. Vladimír Malý (MŽP SR)
Trenčiansky kraj – RNDr. Roman Hangáč (MŽP SR)
Banskobystrický kraj – RNDr. Viera Maťová (MŽP SR)
Monitorovanie na vybraných lokalitách environmentálnych záťaží v SR – Mgr. Jana Mikušová, PhD. (ŠGÚDŠ), Mgr. Róbert Jelínek, PhD. (ŠGÚDŠ)
SAŽP a  medzinárodná spolupráca v oblasti EZ – Ing. Katarína Paluchová (SAŽP)

Tlačová správa

• Konferencia Sanační technologie XX.
Miesto konania: Uherské Hradiště, Česká republika
Termín konania: 24. – 26. máj 2017
Počet účastníkov: 220
Komentovaná posterová sekcia
Program
Fotogaléria na stránke konferencie
Zborník konferencie
Príspevky uverejnené v zborníku konferencie:
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBLASTI KONTAMINOVANÝCH ÚZEMÍ (Ing. arch. Elena Bradiaková)
ŠTÁTNY PROGRAM SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 2016 – 2021 A PRVÉ ROKY PRI JEHO PLNENÍ (Ing. Katarína Paluchová)

• Slovensko-česká konferencia Znečistené územia 2017

Miesto konania: Hotel Sorea Trigan Štrbské Pleso
Termín konania: 16. – 18. október 2017
Počet účastníkov: 125
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Environmentálne záťaže na podujatí.
Web stránka konferencie 
Tlačová správa o konferencii na stránke ARCHINFO
Tlačová správa o konferencii na Enviroportal.sk

• Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie, rybárstvo
Miesto konania: Inštitút pre verejnú správu Bratislava, Bratislava
Termín konania: 16. – 20. október 2017
Počet účastníkov: 52
Prezentácia Manažment environmentálnych záťaží – Ing. Jaromír Helma, PhD.
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ.
Program
Fotogaléria

Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 2017
Miesto konania: Častá-Papiernička, účelové zariadenie NR SR, Slovenská republika
Termín konania: 6. – 7. decembra 2017
Počet účastníkov: 93
Prezentácia Stav riešenia environmentálnych záťaží v Bratislave – Ing. Jaromír Helma, PhD.
2. cirkulár konferencie
Internetová stránka konferencie


• Enviromagazín 01/2017 – článok o školských programoch Environmentálne školské programy a súťaže (str. 19)

Enviromagazín 2/2017 – článok Envirovzdelávanie dospelých reaguje aj na zmeny životného prostredia (str. 8 a 9), článok Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 a prvé roky realizácie (str. 25 a 25)

Enviromagazín 3/2017 – upútavka na konferenciu Znečistené územia 2017 (str. 6)

Enviromagazín 4/2017 – článok Medzinárodná spolupráca SAŽP v oblasti environmentálnych záťaží (str. 30 a 31)

Enviromagazín 5/2017– článok Degradované ekosystémy v SR (str. 8)

Enviromagazín 6/2017články Najnavštevovanejšie oblasti ENVIROPORTÁLU, Konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017, Konferencia REMTECH EUROPE 2017

Aktivity v roku 2018

Školenie pracovníkov okresných úradov v sídle kraja (odbor starostlivosti o životné prostredie) ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín konania: 13. marec 2018
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Didaktická učebňa
Počet účastníkov: 16

Odborná exkurzia študentov FZKI SPU Nitra
Termín konania: 9. – 13. apríl 2018
Miesto konania: Banská Bystrica a okolie
Počet účastníkov: 33

8. ročník vedeckej konferencie Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia
Termín konania: 19. – 20. apríl 2018
Miesto konania: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso – Hotel TOLIAR***
Počet účastníkov:

Konferencia Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách, Skúsenosti a príklady dobrej praxe
Termín konania: 26. apríl 2018
Miesto konania: Študentský domov Ľudovíta Štúra, Študentská 17, Zvolen
Počet účastníkov:

Seminár v oblasti environmentálnych záťaží

Miesto konania: Cikkerova Sieň Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Termín konania: 2. máj 2018
Počet účastníkov: 100
Prednášky a program tu.

Konferencia Sanační technologie XXI
Miesto konania: Congress & Wellness Hotel Palcát, Tábor, Česká republika
Termín konania: 23. – 25. máj 2018
Počet účastníkov: 205

Odborná exkurzia študentov PRIF UK Bratislava
Termín konania: 28. máj – 1. jún 2018
Miesto konania: Spišská Nová Ves a okolie (Spiš)
Počet účastníkov: 35

Odborná exkurzia študentov PRIF UK Bratislava
Termín konania: 25. – 28. september 2018
Miesto konania: Humenné a okolie (Zemplín a Šariš)
Počet účastníkov: 31

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018
Miesto konania: Hotel Dixon****, Švermova 32, Banská Bystrica
Termín konania: 8. – 10. október 2018
Počet účastníkov: 105. Web stránka konferencie.

Informačný deň Zosuvy – súčasný stav, súvisiace riziká, ich prevencia a manažment
Miesto konania: Hotel Dixon****, Švermova 32, Banská Bystrica
Termín konania: 24. október 2018
Počet účastníkov:45

Informačný deň Zelené opatrenia pre samosprávy
Miesto konania: Študentský domov Ľudovíta Štúra, Študentská 17, Zvolen
Termín konania: 25. október 2018
Počet účastníkov:

Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie, rybárstvo
Miesto konania: Inštitút pre verejnú správu Bratislava.
Termín konania: 12. – 16. november 2018.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs a prednáška Manažment environmentálnych záťaží (Ing. František Siska), v ktorej sa prezentuje aj POPs (2016 – 2021).

Workshop EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ

Miesto konania: Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue
Termín konania: 21. – 23. november 2018.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.
Prednášky a program tu.

Workshop EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ

Miesto konania: Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue
Termín konania: 26. – 28. november 2018.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs. Prednášky a program tu.

WORKSHOP EZ A ŠTÁTNA SPRÁVA

Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica.
Termín konania: 6. december 2018.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.

Aktivity v roku 2019

Školenie pre pracovníkov okresných úradov v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica.
Termín konania: 30. január 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.

Školenie pre pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica
Termín konania: 13. marec 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.

Odborná exkurzia - Environmentálne záťaže pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - SPU Nitra a TU Košice

Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica a okolie.
Termín konania: 8. apríl – 12. apríl 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs a prednáška: Environmentálne záťaže – prax a legislatíva, Štátny program sanácie EZ (2016 – 2021), Projekty OPŽP a OPKŽP (Ing. František Siska).

Fotogaléria

Seminár o environmentálnych záťažiach

Miesto konania: Cikkerova sieň Starej radnice, 2. p., Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici.
Termín konania: 31. máj 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs. Prednáška: Pesticídne sklady na Slovensku (Ing. Jaromír Helma, PhD.).

Fotogaléria

Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019

Miesto konania: hotel Esplanade, Piešťany
Termín konania: 19. – 21. jún 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ. Web stránka konferencie.

Odborná exkurzia - Environmentálne záťaže pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Miesto konania: Zvolen a okolie
Termín konania: 01. – 04. október 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.

Fotogaléria

WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ

Miesto konania: Nový Smokovec, Hotel Átrium
Termín konania: 22. – 24. október 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.

Fotogaléria, prednášky a program

 WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ 

Miesto konania: Nový Smokovec, Hotel Átrium
Termín konania: 18. – 20. november 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.

Fotogaléria, prednášky a program

Aktivity v roku 2020

 WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ 

Miesto konania: Trnava, hotel HOLIDAY INN
Termín konania: 17. – 19. február 2020
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.

Fotogaléria, prednášky a program

 WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ 

Miesto konania: Senec, hotel SENEC
Termín konania: 16. – 18. september 2020
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu POPs.

Fotogaléria, prednášky a program

 

Zodpovedný riešiteľ:

RNDr. Juraj Gavora
špecialista POPs

Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Slovenská agentúra životného prostredia
Karloveská 2, P.O.Box 132, 840 00 Bratislava
Tel.: + 421 2 602 016 22
Mob:+ 421 908 901 970