Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží

Základné informácie o projekte

Prioritná os: 4 – Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ: 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Zdroj financovania: Kohézny fond v rámci OPŽP
Termín realizácie: 9/2014 – 8/2015
Hlavný cieľ: Zapojenie širokej verejnosti a propagácia aktivít týkajúcich sa environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie.

Projekt Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží nadväzuje na 4 predošlé projekty: pilotný projekt geologickej úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2006 – 2008), Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) (2008 – 2010) a projekt Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (2009 – 2014), ktorého početné školiace aktivity sa ukončili v r. 2013. Súčasťou projektu je aj prepojenie IS EZ s vybranými informačnými portálmi verejnej správy. Základ Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ) bol vytvorený v rámci pilotného projektu v rokoch 2006 – 2008. V súčasnosti prebieha projekt Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR.

INFORMAČNÝ PLAGÁT O PROJEKTE

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY POČAS PROJEKTU

• Kurz analýzy rizika znečisteného územia
Miesto konania:
Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
1. termín konania: 18. – 20. marec 2015
Program
2. termín konania: 13. – 15. apríl 2015
Program
3. termín konania: 27. – 29. apríl 2015
Program

• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2015
Miesto konania:
Hotel Nivy, Bratislava
Termín konania: 27. - 29. máj 2015
Informácie o konferencii, jej zborník prednášok a prezentácie prednášajúcich nájdete na stránke medzinárodnej konferencie

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
Termín konania: 20. 1. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Základná škola, Brezno
Termín konania: 21. 1. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Centrum voľného času, Košice
Termín konania: 3. 2. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Krajské osvetové stredisko, Nitra
Termín konania: 4. 2. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Regionálne kultúrne centrum, Prievidza
Termín konania: 10. 2. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Žitnoostrovské stredisko, Dunajská Streda
Termín konania: 12. 2. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Základná škola, Stará Ľubovňa
Termín konania: 12. 2. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Základná škola, Komárno
Termín konania: 12. 3. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Metodicko-pedagogické centrum, Trnava
Termín konania: 24. 3. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Školenie pre učiteľov
Miesto konania:
Krajské kultúrne stredisko, Žilina
Termín konania: 27. 3. 2015
Pozvánka
Fotogaléria

Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov
Miesto konania:
Študijné a kongresové stredisko, Modra
Termín konania: 21.- 23. január 2015
Program
Fotogaléria

Prezentácie z kurzu na stiahnutie:

Riziková analýza environmentálnych záťaží - metodický pokyn - RNDr. Ž. Greifová, PhD., MŽP SR
Hodnotenie zdravotných rizík EZ – Ing. K. Paluchová, SAŽP
Informačný systém EZ – Ing. E. Pacola, PhD., SAŽP
Monitorovanie environmentálnych záťaží v rámci SR – RNDr. J. Kordík, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava
Prípadová štúdia prieskumu EZ Pukanec – RNDr. J. Schwarz, ENVIGEO, a.s.
Prieskum EZ (organické znečistenie - modelová lokalita) – RNDr. A. Auxt, HESCOMGEO
Pruzkum a analýza rizika vybraných potenciálnych EZ jako podklad pro žádost do OPŽP - Mgr. M. Petrák, PhD., Vodní zdroje Ekomonitor
Využitie nulvalentného železa pre dechloráciu organických látok – RNDr. M. Holubec, CSc., SAV Bratislava
Výskyt mikroskopických vláknitých húb na vybraných EZ – prof. RNDr. A. Šimonovičová, CSc., Prif UK Bratislava
Aplikace nano-sorbentu pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované pudě – Mgr. M. Vítková, PhD., Česká zemědělská univerzita v Praze
Modelová sanace lokality kontaminované chlórovanými ethyleny za využití inovativních technologií - RNDr. J. Hrabal, MEGA, a.s.
Vybrané aspekty monitoringu podzemnej vody v okolí bodových zdrojov znečistenia - RNDr. S. Mikita, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava
Geochemický prieskum pôd detských škôlok a ihrísk Bratislavy – doc. RNDr. E. Hiller, PhD., Prif UK Bratislava
Pochované popolové sedimenty charakteru environmentálnej záťaže (Zemianske Kostoľany) - Mgr. K. Peťková, Prif UK Bratislava
Komplexné hodnotenie ťažobných odpadov pre potreby prieskumu EZ – Mgr. P. Šottník, PhD., Prif UK Bratislava
Prieskum a riziková analýza EZ so zameraním na ťažobné odpady (modelová lokalita) – RNDr. Ľ. Jurkovič, PhD., Prif UK Bratislava

Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží
Miesto konania: Penzión Sv. Juraj, Banská Štiavnica
Termín konania: 11. – 15. máj 2015

PUBLIKÁCIE

Publikácia ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE
Termín vydania:
August 2015
Publikácia na stiahnutie

PUBLICITA PROJEKTU

Publicita projektu 2014

ENVIROMAGAZÍN 6/2014
Príspevok o projekte – Osveta má zelenú aj v oblasti environmentálnych záťaží

Odborný seminár Problémy ochrany podzemných vôd - Prepojenie IS EZ s databázou integrovaného monitoringu zdrojov znečistenia – Ing. E. Pacola, PhD., SAŽP
Miesto konania:
Bratislava, VÚVH
Termín konania: 11. 12. 2014

Publicita projektu 2015

Prezentačný deň k problematike EZ – Osveta a edukácia v oblasti environmentálnych záťaží – projekt Integrácia
Miesto konania: Hotel Lux, Banská Bystrica
Termín konania: 17. 3. 2015
Fotogaléria

• Konferencia Global Soil Week 2015 – posterová prezentácia projektu Integrácia
Miesto konania: Berlín, Nemecko
Termín konania: 19. – 20. apríl 2015

• Konferencia Sanační technologie XVIII - posterová prezentácia
Miesto konania: Uherské Hradiště
Termín konania: 19. – 21. máj 2015

• Konferencia Enviro-i-fórum – posterová prezentácia
Miesto konania: Banská Bystrica
Termín konania: 16. – 17. jún 2015

• Záverečný seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike – posterová prezentácia
Miesto konania: Bratislava, Hotel Sorea Regia
Termín konania: 30. jún 2015

ENVIROMAGAZÍN 1/2015 – Odborníci budú diskutovať o znečistených územiach

ENVIROMAGAZÍN 2/2015Diagnóza: Enviróza pozitív

ENVIROMAGAZÍN 3/2015Contaminated Sites Bratislava 2015

ENVIROMAGAZÍN 4/2015Vzdelávanie o environmentálnych záťažiach v akademickom prostredí

• KOMUNÁLNA A PRIEMYSLENÁ ENERGETIKA  1/2015 – Integrácia verejnosti ako kľúčový prvok pri riešení environmentálnych záťaží

ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE (environmentálny magazín) – Projekt Integrácia šíri osvetu o environmentálnych záťažiach v akademickom prostredí

Nariadená opakovaná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov - posterová prezentácia projektov s problematikou EZ
Miesto konania: Polyfunkčný objekt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), Banská Bystrica
Termín konania: 8. október 2015
Program
Fotogaléria

• Konferencia Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII - posterová prezentácia
Miesto konania: Hotel Centro, Hustopeče
Termín konania: 14. – 15. október 2015

• 2nd Eionet NRC Soil Ad-hoc WG on Contaminated sites and brownfields - Management of Contaminated Sites in Slovakia
Miesto konania: EEA, Copenhagen
Termín konania: 14. – 15. október 2015

• Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrany prírody a krajiny – Manažment environmentálnych záťaží – Ing. Katarína Paluchová
Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava
Termín konania: 19. – 23. októbra 2015

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom (Štátny program sanácie environmentálnych záťaží) - výstava posterov s problematikou EZ
Miesto konania: ŠGÚDŠ, veľká sála, Mlynská dolina 1, Bratislava
Termín konania: 18. november 2015
Fotogaléria

Nariadená opakovaná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov – posterová prezentácia projektov s problematikou EZ
Miesto konania: Polyfunkčný objekt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), Banská Bystrica
Termín konania: 3. december 2015
Program
Fotogaléria

Enviromagazín 1/2015– článok Environmentálne záťaže sa týkajú nás všetkých(str.12 a 13) a Odborníci budú diskutovať o znečistených územiach(str. 13)

• Enviromagazín 05/2015 – článok o vyhodnotení 2. ročníka školského programu Enviróza Školáci zmapovali 116 environmentálnych záťaží a navštívili 53 školských záťaží (str. 24)

• Enviromagazín 06/2015 – článok o exkurziách v rámci školského programu Enviróza Víťazi Envirózy navštívili baňu aj ekologické laboratóriá (str. 30)

Publicita projektu 2016

• Školenie pre pracovníkov okresných úradov životného prostredia v sídle kraja, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 9. február 2016
Fotogaléria

Environmentálne záťaže - Odborný seminár zameraný na praktické skúsenosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží - posterová prezentácia
Miesto konania: Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Termín konania: 21. – 22. marec 2016
Program
Fotogaléria

Environmentálne záťaže - Odborná exkurzia pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity / Environmentálne manažérstvo - posterová prezentácia
Miesto konania: SAŽP, Banská Bystrica
Termín konania: 5. a 7. apríl 2016
Program
Fotogaléria

Odborný seminár GEOHEALTH - Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva – posterová prezentácia
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava
Termín konania: 27. apríl 2016
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácií o EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotogaléria

Konferencia Sanační technologie XIX.
Miesto konania: Třeboň, Česká republika
Termín konania: 18. – 20. máj 2016
Komentovaná posterová sekcia, príspevok v zborníku konferencie.
Program
Fotogaléria na stránke konferencie 
Príspevok v zborníku konferencie
Fotogaléria

Konferencie SEA/EIA 2016
Miesto konania:
Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec
Termín konania: 24. – 25. máj 2016
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácií o EZ na Slovensku na podujatí.
Stránka konferencie
Fotogaléria

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2016
Miesto konania: Hotel Bôrik, Bratislava
Termín konania: 12. – 13. september 2016
Výstava posterov o projektoch SAŽP v oblasti EZ a uverejnenie príspevkov v zborníku konferencie v AJ.
Web stránka konferencie

Medzinárodná konferencia RemTech Europe
Miesto konania:
RemTech EXPO Ferrara, Taliansko
Termín konania: 21. – 23. september 2016
Prezentácia s informáciami o projektoch SAŽP v oblasti EZ.
Web stránka konferencie

Študijná návšteva z talianskej agentúry SOGESID
Miesto konania:
MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica
Termín konania: 28. – 30. september 2016
Prezentácia s informáciami o projektoch SAŽP v oblasti EZ.
Článok o študijnej návšteve vrátane fotogalérie

• Medzinárodná konferencia Sustainability of Mineral Resources and the Environment 2016
Miesto konania: Budova Národnej rady SR, Župné námestie 12, Bratislava
Termín konania: 21. – 22. november 2016
Výstava posterov o projektoch SAŽP v oblasti EZ a uverejnenie príspevkov v zborníku konferencie v AJ.
Web stránka konferencie  

• Enviromagazín 1/2016– článok Envirovýchovné aktivity v roku 2016 (str. 24)

Enviromagazín 2/2016 – článok Gudróny verzus životné prostredie 1 (str. 26 a 27)

• Enviromagazín 3/2016 – článok Gudróny verzus životné prostredie 2 (str. 24 a 25)

• Enviromagazín 4/2016článok Gudróny verzus životné prostredie 3 (str. 28 a 29)

• Enviromagazín 5/2016 – článok Konferencia Contaminated Sites, Bratislava 2016 (str. 8), upútavka na medzinárodnú konferenciu k ťažbe nerastov a životnému prostrediu (zadná strana)

Publicita projektu 2017

• Školenie pre pracovníkov okresných úradov životného prostredia v sídle kraja, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Termín konania: 22. február 2017
Počet účastníkov: 25
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Pozvánka
Fotodokumentácia

• Pracovná návšteva z Gruzínska
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Termín konania: 6. 4. 2017
Počet účastníkov: 6
Program
Fotodokumentácia

• Kurz environmentálneho manažmentu/Odborná exkurzia environmentálne záťaže
pre študentov PU v Nitre
Miesto konania:  SAŽP, Banská Bystrica a okolie podľa programu
Dátum konania:  19. – 21. 4. 2017
Počet účastníkov: 20
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Program
Fotodokumentácia
Tlačová správa o exkurzii na stránke SAŽP

• SEMINÁR V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ
Podujatie sa organizovalo ako sprievodné podujatie ENVIROFILMu (22.05.2017 – 26.05.2017).
Miesto konania: Cikkerova sieň Starej radnice, 2. p., Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici
Termín: 23. máj 2017
Počet účastníkov: 107
Program
Fotodokumentácia
Prednášky na stiahnutie:
Novelizácia zákona č. 409/2011 Z. z. – očakávania – Mgr. Zuzana Hlôšková (MŽP SR)
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021) a Operačný program Kvalita životného prostredia OP KŽP (2014 – 2020) ako podpora riešenia environmentálnych záťaží – Ing. Jaromír Helma, PhD. (SAŽP)
Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží – RNDr. Boris Antal, CSc. (MŽP SR), RNDr. Roman Hangáč (MŽP SR)
Geologický prieskum environmentálnych záťaží – Mgr. Vladimír Malý (MŽP SR)
Skúsenosti zo sanácií environmentálnych záťaží na lokalitách po sovietskej armáde – Ing. Juraj Červený (MO SR)
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR
Trnavský kraj a Nitriansky kraj – RNDr. Erika Beňáková (MŽP SR)
1. prezentácia
2. prezentácia
3. prezentácia
4. prezentácia
5. prezentácia
Prešovský a Košický kraj – Mgr. Vladimír Malý (MŽP SR)
Trenčiansky kraj – RNDr. Roman Hangáč (MŽP SR)
Banskobystrický kraj – RNDr. Viera Maťová (MŽP SR)
Monitorovanie na vybraných lokalitách environmentálnych záťaží v SR – Mgr. Jana Mikušová, PhD. (ŠGÚDŠ), Mgr. Róbert Jelínek, PhD. (ŠGÚDŠ)
SAŽP a  medzinárodná spolupráca v oblasti EZ – Ing. Katarína Paluchová (SAŽP)
Prezenčné listiny
Tlačová správa

• Konferencia Sanační technologie XX.
Miesto konania: Uherské Hradiště, Česká republika
Termín konania: 24. – 26. máj 2017
Počet účastníkov: 220
Komentovaná posterová sekcia
Program
Fotogaléria na stránke konferencie
Zborník konferencie
Príspevky uverejnené v zborníku konferencie:
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ AGENTÚRY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V OBLASTI KONTAMINOVANÝCH ÚZEMÍ (Ing. arch. Elena Bradiaková)
ŠTÁTNY PROGRAM SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 2016 – 2021 A PRVÉ ROKY PRI JEHO PLNENÍ (Ing. Katarína Paluchová)

• Slovensko-česká konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017Miesto konania: Hotel Sorea Trigan Štrbské Pleso

Termín konania: 16. – 18. október 2017
Počet účastníkov: 125
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ, distribúcia publikácie Riešenie EZ na Slovensku na podujatí.
Web stránka konferencie 
Tlačová správa o konferencii na stránke ARCHINFO
Tlačová správa o konferencii na Enviroportal.sk

• Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie, rybárstvo
Miesto konania: Inštitút pre verejnú správu Bratislava, Bratislava
Termín konania: 16. – 20. október 2017
Počet účastníkov: 52
Prezentácia Manažment environmentálnych záťaží – Ing. Jaromír Helma, PhD.
Posterová prezentácia projektov s problematikou EZ.
Program

• Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 2017
Miesto konania: Častá-Papiernička, účelové zariadenie NR SR, Slovenská republika
Termín konania: 6. – 7. decembra 2017
Počet účastníkov: 93
Prezentácia Stav riešenia environmentálnych záťaží v Bratislave – Ing. Jaromír Helma, PhD.
2. cirkulár konferencie
Internetová stránka konferencie


• Enviromagazín 01/2017článok o školských programoch Environmentálne školské programy a súťaže (str. 19)

Enviromagazín 2/2017článok Envirovzdelávanie dospelých reaguje aj na zmeny životného prostredia (str. 8 a 9), článok Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 a prvé roky realizácie (str. 25 a 25)

Enviromagazín 3/2017 – upútavka na konferenciu Znečistené územia 2017 (str. 6)

Enviromagazín 4/2017článok Medzinárodná spolupráca SAŽP v oblasti environmentálnych záťaží (str. 30 a 31)

Enviromagazín 5/2017– článok Degradované ekosystémy v SR (str. 8)

Enviromagazín 6/2017články Najnavštevovanejšie oblasti ENVIROPORTÁLU, Konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2017, Konferencia REMTECH EUROPE 2017

Publicita projektu 2018

• Školenie pracovníkov okresných úradov v sídle kraja (odbor starostlivosti o životné prostredie) ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín konania: 13. marec 2018
Miesto konania: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, Didaktická učebňa
Počet účastníkov: 16

• Odborná exkurzia študentov FZKI SPU Nitra
Termín konania: 9. – 13. apríl 2018
Miesto konania: Banská Bystrica a okolie
Počet účastníkov: 33

• 8. ročník vedeckej konferencie Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia
Termín konania: 19. – 20. apríl 2018
Miesto konania: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso – Hotel TOLIAR***
Počet účastníkov:

• Konferencia Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách, Skúsenosti a príklady dobrej praxe
Termín konania: 26. apríl 2018
Miesto konania: Študentský domov Ľudovíta Štúra, Študentská 17, Zvolen
Počet účastníkov:

• Seminár v oblasti environmentálnych záťaží
Miesto konania: Cikkerova Sieň Radnice, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Termín konania: 2. máj 2018
Počet účastníkov: 100

• Konferencia Sanační technologie XXI
Miesto konania: Congress & Wellness Hotel Palcát, Tábor, Česká republika
Termín konania: 23. – 25. máj 2018
Počet účastníkov: 205

• Odborná exkurzia študentov PRIF UK Bratislava
Termín konania: 28. máj – 1. jún 2018
Miesto konania: Spišská Nová Ves a okolie (Spiš)
Počet účastníkov: 35

• Odborná exkurzia študentov PRIF UK Bratislava
Termín konania: 25. – 28. september 2018
Miesto konania: Humenné a okolie (Zemplín a Šariš)
Počet účastníkov: 31

• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018
Miesto konania: Hotel Dixon****, Švermova 32, Banská Bystrica
Termín konania: 8. – 10. október 2018
Počet účastníkov: 105

• Informačný deň Zosuvy – súčasný stav, súvisiace riziká, ich prevencia a manažment
Miesto konania: Hotel Dixon****, Švermova 32, Banská Bystrica
Termín konania: 24. október 2018
Počet účastníkov:

• Informačný deň Zelené opatrenia pre samosprávy
Miesto konania: Študentský domov Ľudovíta Štúra, Študentská 17, Zvolen
Termín konania: 25. október 2018
Počet účastníkov:

Publicita projektu 2019

Školenie pre pracovníkov okresných úradov v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica.
Termín konania: 30. január 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia.

Školenie pre pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí plnia povinnosti v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica
Termín konania: 13. marec 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia.

Odborná exkurzia - Environmentálne záťaže pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - SPU Nitra a TU Košice

Miesto konania: SAŽP Banská Bystrica a okolie.
Termín konania: 8. apríl – 12. apríl 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia a prednáška: Environmentálne záťaže – prax a legislatíva, Štátny program sanácie EZ (2016 – 2021), Projekty OPŽP a OPKŽP (Ing. František Siska).

Fotogaléria

Seminár o environmentálnych záťažiach

Miesto konania: Cikkerova sieň Starej radnice, 2. p., Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici.
Termín konania: 31. máj 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia.

Fotogaléria

Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019

Miesto konania: hotel Esplanade, Piešťany
Termín konania: 19. – 21. jún 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ. Web stránka konferencie.

Odborná exkurzia - Environmentálne záťaže pre študentov, doktorandov a pedagógov VŠ - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Miesto konania: Zvolen a okolie
Termín konania: 01. – 04. október 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia.

Fotogaléria

WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ - 1. termín

Miesto konania: Nový Smokovec, Hotel Átrium
Termín konania: 22. – 24. október 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia.

Fotogaléria, prednášky a program

WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ - 2. termín

Miesto konania: Nový Smokovec, Hotel Átrium
Termín konania: 18. – 20. november 2019.
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia.

Fotogaléria, prednášky a program

Aktivity v roku 2020

• WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ 

Miesto konania: Trnava, hotel HOLIDAY INN
Termín konania: 17. – 19. február 2020
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia.

Fotogaléria, prednášky a program

• WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ 

Miesto konania: Senec, hotel SENEC
Termín konania: 16. – 18. september 2020
Posterová prezentácia projektov SAŽP v oblasti EZ (OP ŽP) vrátane projektu Integrácia.

Fotogaléria, prednášky a program

Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Zuzana Ďuriančíková
špecialista EZ

Oddelenie environmentálnych služieb
Odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

 

Vytvorené dňa: 25.08.2015