Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites (Mongolsko - SR)

Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites (Mongolsko - SR)

Stav projektu: - ukončený
Program: - NATO PROGRAMME Science for Peace and Security
Akronym: - GEODATABASE
Cieľ:

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť chýbajúcu geodatabázu vojenských areálov (s dôrazom na činnosť bývalej sovietskej armády) na území Mongolska, s informáciami týkajúcimi sa ich prípadného negatívneho vplyvu na životné prostredie v jednotlivých dotknutých územiach. Hlavný cieľ projektu je rozdelený na 4 základné ciele, ktoré sú zároveň hlavnými aktivitami projektu.

Aktivity:

1. Oboznámiť mongolských expertov s medzinárodnou praxou v oblasti metodológie prieskumných prác s cieľom identifikácie ekologického stavu v oblasti vojenských areálov. a) Študijná cesta mongolských expertov na území Slovenskej republiky s cieľom oboznámiť sa s metódami prieskumu vojenských území. b) Literárny prehľad dostupných metód so zameraním na prieskumné práce s dôrazom na vojenské areály. c) Oboznámenie sa s laboratórnymi postupmi a metódami na stanovenie znečistenia vojenských areálov na základe skúsenosti slovenských expertov. 2. Vytvoriť GeoDatabázu na zhodnotenie ekologickej situácie vzniknutej v dôsledku činnosti Sovietskej armády v priebehu rokov 1970 – 1990. a) Vytvorenie GeoDatabázy (dizajn, vstupné dáta). b) Testovania prototypu GeoDatabázy. c) Vkladanie dát a kontrola kvality GeoDatabázy. 3. Zistiť a zhodnotiť úroveň kontaminácie na územiach poškodených vojenskou činnosťou. a) Realizácia tréningu mongolských špecialistov pod vedením slovenských expertov na vybraných vojenských lokalitách poškodených činnosťou Sovietskej armády v Mongolsku so zameraním na prie-skum a monitoring. b) Vytvorenie spoločnej metodiky na prieskum a monitoring pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody na lokalitách poškodených činnosťou sovietskej a mongolskej armády. c) Odber vzoriek pôdy a podzemnej vody, vizuálna identifikácia a odhad úrovne znečistenia d) Laboratórne analýzy pôdy a podzemnej vody s cieľom určenie stupňa kontaminácie e) Zostrojenie máp (vytvorenie GIS vrstiev) so zameraním na kontamináciu a poškodenie území v oblasti vojenských areálov Mongolska. 4. Pripraviť strategický dokument pre dekontamináciu a rehabilitáciu území poškodených činnosťou SA na území Mongolska. a) Študijná cesta mongolských expertov na území Slovenskej republiky s cieľom oboznámenia sa s inovatívnymi metódami na dekontamináciu a rehabilitáciu území poškodených činnosťou sovietskych vojsk. b) Vytvorenie Manažment plánu ako strategického dokumentu na dekontamináciu a rehabilitáciu poškodených vojenských lokalít na území Mongolska.

Výstupy:

1. Literárny prehľad dostupných metód so zameraním na prieskumné práce s dôrazom na vojenské areály. 2. GeoDatabáza vojenských areálov. 3. Metodika na prieskum a monitoring pôdy, horninového prostredia a podzemnej vody na lokalitách poškodených činnosťou sovietskej a mongolskej armády. 4. Výsledky laboratórnych analýz pôdy a podzemnej vody s cieľom určenie stupňa kontaminácie. 5. Mapy (GIS vrstvy) so zameraním na kontamináciu a poškodenie území v oblasti vojenských areálov Mongolska. 6. Odhad úrovne kontaminácie a degradácie vojenských areálov a ich bezprostredného okolia. 7. Manažment plán ako strategický dokument na dekontamináciu a rehabilitáciu poškodených vojenských lokalít na území Mongolska.

Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Palúchová