Názov projektu: Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia

 

Program: LIFE + spolufinancovanie MŽP SR

Stav projektu: v realizácii

Organizačná jednotka: SE / OIPEP / oddelenie LIFE

Webové sídlo: https://www.populair.sk

Dátum ukončenia: 31.12.2027

 

Cieľ:

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.
Dosiahnutie tohto zámeru sa očakáva realizovaním aktivít na splnenie konkrétnych cieľov projektu:

 • Zvýšené kapacity a kompetencie regiónov pre efektívnu implementáciu programov pre zlepšenie kvality ovzdušia
  • Zvýšená informovanosť orgánov a širokej verejnosti o kvalite ovzdušia a jej vplyve na zdravie ľudí
  • Vizualizácia dát na regionálnej úrovni a zlepšenie modelovania a hodnotenia kvality ovzdušia
  • Aktualizované a revidované programy pre zlepšenie kvality ovzdušia
  • Zlepšená kvalita ovzdušia

Aktivity:

Na dosiahnutie stanovených cieľov projektu budú jednotlivými partnermi realizované nasledovné aktivity:

 • Vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia a koordinačnej jednotky na MŽP SR
 • Osvetové kampane a vzdelávacie programy na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o význame kvality ovzdušia (konferencie, workshopy, informačné dni, študijné cesty)
 • Komunikácia výstupov projektu verejnosti: stránka projektu www.populair.sk, webová https://dnesdycham.populair.sk a mobilná aplikácia (Dnes Dýcham), mediálne výstupy, informačné materiály, tranzitná reklama a reklama v supermarketoch, online reklama 
 • Demonštračné aktivity zamerané na vykurovanie domácností
 • Pilotné projekty zamerané na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre dopravné riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia vo vybraných mestách
 • Mobilný a informatívny monitoring kvality ovzdušia a monitorovanie implementovaných opatrení

Výstupy:

 • Vybudujú sa kapacity regionálnych a štátnych orgánov na posilnenie plánovania a riadenia kvality ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni.
 • Zvýši sa povedomie miestnych úradníkov a verejnosti o otázke znečistenia ovzdušia, jeho príčinách a vplyvoch, podporia sa iniciatívy v oblasti kvality ovzdušia, vytvoria sa mechanizmy na podporu spolupráce zástupcov orgánov štátnej správy a samosprávy v oblasti riadenia kvality ovzdušia. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zapoja školy.
 • Vo vybraných obciach prebehnú demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností vrátane vzdelávacích aktivít (správne techniky spaľovania, environmentálny dosah), dotačných opatrení (výmena starých kotlov, využívanie obnoviteľných zdrojov) a monitorovania pokroku v zlepšovaní kvality ovzdušia. Následne sa posúdi efektívnosť týchto opatrení a výsledky budú použité pri navrhovaní regionálnych a miestnych politík, ako aj právnych predpisov na zlepšenie efektívnosti opatrení v oblasti kvality ovzdušia.
 • Zhotovia sa pilotné projekty štúdií uskutočniteľnosti riešenia udržateľnej dopravy vo vybraných mestách, výsledky štúdií budú začlenené do plánov udržateľnej mobility.
 • Zlepší sa dostupnosť a kvalita údajov na lokálnej úrovni ako podklad pre následne rozhodovanie.
 • Celkovo sa zlepší informovanosť širokej verejnosti o kvalite ovzdušia prostredníctvom stránky projektu www.populair.sk, webovej https://dnesdycham.populair.sk a mobilnej aplikácie (Dnes Dýcham) a ďalších výstupov projektu.

Webaplikácia dnesdýcham: https://dnesdycham.populair.sk/

Cieľom aplikácie je informovať širokú verejnosť o:

 • aktuálnej kvalite ovzdušia na Slovensku prostredníctvom indexu kvality ovzdušia
 • dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí a ekosystémy
 • prípadnom vzniku a ukončení mimoriadneho zhoršenia kvality ovzdušia so súvisiacimi opatreniami a obmedzeniami (smogová situácia)
 • pripravovaných – realizujúcich sa – už implementovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení na zlepšení kvality ovzdušia

Kontaktná osoba:

Zuzana Lieskovská Ing.
vedúca odboru informačnej podpory environmentálnej politiky 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky 
zuzana.lieskovska@sazp.sk
048 4374132, 0905 651980
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jana Paluchová Mgr.
vedúca oddelenia LIFE 
Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky, oddelenie LIFE 
jana.paluchova@sazp.sk
048 4374 246, 0907 907189
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky