Infoaktivity

Infoaktivity

NÁRODNÝ PROJEKT 3

Názov projektu:

ZLEPŠOVANIE INFORMOVANOSTI A POSKYTOVANIE PORADENSTVA V OBLASTI ZLEPŠOVANIA KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU

 operačný program kvalita životného prostredia      

európska únia

 

Základné údaje o projekte:

Názov projektu v angličtine:              IMPROVING AWARENESS AND PROVIDING ADVICE ON IMPROVING THE QUALITY OF THE ENVIRONMENT IN SLOVAKIA

Akronym projektu:                             INFOAKTIVITY

Zdroj financovania:                            Kohézny fond v rámci OP KŽP

Schválenie projektu:                          12. október 2018

Dátum začatia projektu:                    máj 2016

Dátum ukončenia projektu:               december 2022

Celkové oprávnené výdavky:             23 990 501,67 €

Miesto realizácie projektu:               celé územie Slovenska

Miera spolufinancovania EÚ:            85 %

 

Hlavný cieľ projektu:

Zlepšovanie kvality životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v oblasti životného prostredia.

 

Zhrnutie projektu:

Národný projekt 3 INFOAKTIVITY sa podieľa na zlepšovaní ochrany životného prostredia prostredníctvom osvety a zvyšovania informovanosti verejnosti a dotknutých subjektov v oblasti jednotlivých zložiek životného prostredia prostredníctvom realizácie rôznych typov informačných aktivít, osvetových programov a poradenstva, čo má zlepšiť prístup k informáciám a zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti, a tým aj podporiť jej účasť na rozhodovacích a riadiacich procesoch v oblasti životného prostredia. Zároveň sa predpokladá lepšia komunikácia pri objasňovaní problémov, požiadaviek a zosúlaďovaní záujmov jednotlivých zainteresovaných skupín a strán v rámci týchto procesov.

 

Národný projekt významnou mierou prispeje k naplneniu cieľov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP, 2014 – 2020) v oblasti informovanosti a poradenstva. Aktivity projektu prierezového charakteru sa orientujú na zlepšenie informovanosti o kvalite životného prostredia, na udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry a na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s dôrazom na ochranu pred povodňami.

 

Výstupy:

  • Plánovaný počet osôb zapojených do informačných aktivít                    5 955 513,
  • Plánovaný počet subjektov zapojených do informačných aktivít            11 430,
  • Plánovaný počet zrealizovaných informačných aktivít                           1 035.

Národný projekt 3 INFOAKTIVITY zastrešuje množstvo rôznorodých informačných aktivít na širokú škálu environmentálnych tém, ktoré sú určené rôznym cieľovým skupinám. Aktivity sa tematicky delia do 6 hlavných aktivít (HAP):

 

Hlavné aktivity projektu (v zátvorke uvedená väzba na špecifický cieľ – ŠC – v rámci OP KŽP):

  • Hlavná aktivita projektu 1 (ŠC 1.1.1):

HAP 1 – Informačné aktivity v oblasti odpadov,

  • Hlavná aktivita projektu 2 (ŠC 1.2.3):

HAP 2 – Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva,

  • Hlavná aktivita projektu 3 (ŠC 1.3.1):

HAP 3 – Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny,

  • Hlavná aktivita projektu 4 (ŠC 1.4.1):

HAP 4 – Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ,

  • Hlavná aktivita projektu 5 (ŠC 1.4.2):

HAP 5 – Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží,

  • Hlavná aktivita projektu 6 (ŠC 2.1.1):

HAP 6 – Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy.

Vytlačiť